Sposoby nobilitowania polityków w wybranych tekstach prasowych

Main Article Content

Władysława Bryła
Agnieszka Bryła-Cruz

Abstrakt

The article deals with linguistic exponents of ennobling politicians in the press. The authors emphasize the coexistence of graphic elements (photos and colours) with verbal ones, i.e. lexis, grammatical categories and the following ways of argumentation: the legitimization of one’s own function, assuming the pose of dominance, steering a conversation and the functioning of the aureole effect.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bryła, W., & Bryła-Cruz, A. (2018). Sposoby nobilitowania polityków w wybranych tekstach prasowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(2), 31-46. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.2.2
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Władysława Bryła, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Władysława Bryła – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; zainteresowania naukowe: językoznawstwo polskie historyczne i współczesne.

Agnieszka Bryła-Cruz, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

dr Agnieszka Bryła-Cruz – Instytut Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; zainteresowania naukowe: dydaktyka wymowy języka angielskiego jako obcego, percepcja angielszczyzny z obcym akcentem przez rodzimych użytkowników języka angielskiego, rola fonetyki w słuchaniu ze zrozumieniem.

Bibliografia

 1. Baczewski Sławomir (2009), Szlachectwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 2. Bizior Renata, Suska Dorota, red. (2012a), Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
 3. Bizior Renata, Suska Dorota, red. (2012b), Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Słowa i teksty, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
 4. Bralczyk Jerzy (2003), O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 5. Dobek-Ostrowska Bogusława (2004), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 6. Dunaj Bogusław, red. (2001), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 7. Fras Janina (2005), Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Galasiński Dariusz (1992), Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków.
 9. Golka Marian (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Grochala Beata (2012), Sposoby nobilitowania i deprecjonowania zawodników i ich zachowań w komentarzach sportowych, w: Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja, red. Renata Bizior, Dorota Suska, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, s. 31–47.
 11. Grzegorczykowa Renata (1996), Wykłady z polskiej składni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kamińska-Szmaj Irena (2007), Agresja językowa w życiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. Kamińska-Szmaj Irena (2001), Słowa na wolności, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 14. Karwat Mirosław (1998), Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 15. Karwat Mirosław (2006), O demagogii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 16. Karwat Mirosław (2007), O złośliwej dyskredytacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Kita Małgorzata, Grzenia Jan, red. (2003), Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 18. Kopecka Katarzyna (2005), Współczesny redesign – analiza pierwszych stron „Słowa Polskiego”, „Gazety Wrocławskiej’’ oraz dziennika „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”, w: Kultura pierwszych stron. Nowe media – nowe w mediach, red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 49–61.
 19. Ożóg Kazimierz (2004), Język w służbie polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 20. Poprawa Marcin (2009), Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków.
 21. Wojtak Maria (2004), Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 22. Wojtak Maria (2005), Konfiguracja gatunkowa charakterystyczna dla pierwszej strony gazety, w: Kultura pierwszych stron. Nowe media – nowe w mediach, red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 37–47.
 23. Wojtak Maria (2008), Analiza gatunków prasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 24. Wojtak Maria (2010), Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin.
 25. Woźny Aleksander (2005), Pierwsze strony – pośród kontrastów i metatekstów, w: Kultura pierwszych stron. Nowe media – nowe w mediach, red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 25–36.
 26. Zawalska Magdalena (2011), Media a brutalizacja języka polityki, w: Język polityków i jego patologie, red. Krzysztof Łabędź, Księgarnia Akademicka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.
 27. Zimny Rafał, Nowak Paweł (2009), Słownik propagandy politycznej po roku 1989, Wydawnictwo PWN, Warszawa.