XVI-wieczny dyskurs polemiczny w świetle pism Grzegorza Pawła z Brzezin

Main Article Content

Magdalena Hawrysz

Abstrakt

The subject of the analysis in the article are two editions of Grzegorz Pawełs of Brzeziny’s works treated as an update of the 16th-century polemical discourse. The purpose of the sketch is a preliminary description of this discourse, taking into account its parameters such as the institutional framework, cultural and social conditions, speakers and their interrelationships, the subject of speech, knowledge, basic concepts, ideas and values contained in the discourse.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hawrysz, M. (2018). XVI-wieczny dyskurs polemiczny w świetle pism Grzegorza Pawła z Brzezin. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 45-58. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.3
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Magdalena Hawrysz, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Magdalena Hawrysz – profesorka w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, kierowniczka Zakładu Historii i Pragmatyki Języka Polskiego; zainteresowania badawcze: dzieje polszczyzny (szczególnie okresu średniopolskiego) w aspekcie komunikacyjnym i kulturowym, dawny i współczesny język artystyczny, genologia lingwistyczna, lingwistyka antropologiczna

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Op – Grzegorz Paweł z Brzezin, O prawdziwej śmierci, zmartwychwstaniu i żywocie wiecznym, oprac. Konrad Górski, Władysław Kuraszkiewicz, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1954.
 3. Or – Grzegorz Paweł z Brzezin, O różnicach teraźniejszych, oprac. Konrad Górski, Władysław Kuraszkiewicz, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1954.
 4. Literatura
 5. Czachur Waldemar, Kulczyńska Agnieszka, Kumięga Łukasz, red. (2016), Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 6. Dubisz Stanisław (2009), Dzieje języka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka języka, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 19–34.
 7. Górski Konrad (1929), Grzegorz Paweł z Brzezin. Monografja z dziejów polskiej literatury arjańskiej XVI wieku, PAU, Kraków.
 8. Hawrysz Magdalena (2012), Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 9. Hawrysz Magdalena (2016), Międzywyznaniowe kontakty językowe. Sacrum i profanum w reformacyjnej polemice religijnej, w: Kontakty językowe w komunikowaniu, red. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 191–202.
 10. Korolko Mirosław (1990), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 11. Kowalska Danuta (2000), Innowiercy w oczach ks. Jakuba Wujka na podstawie „Nauki i przestróg” do Nowego Testamentu z 1593 r., w: Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury, red. Georgi Minczew, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 17–24.
 12. Kuran Magdalena (2001), Wizerunek heretyka w „Postylli” Jakuba Wujka, w: Sarmackie theatrum, t. 2, Idee i rzeczywistość, red. Renarda Ocieczek, Maria Barłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 9–16.
 13. Majewska Małgorzata (2005), Akty deprecjonujące siebie i innych. Studium pragmalingwistyczne, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 14. Meller Katarzyna (2004), „Noc przeszła, a dzień się przybliżył”. Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 15. Meller Katarzyna (2012), Słowa jak ziarna. Reformacyjne idee, książki, spory, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 16. Migdał Jolanta (2005), O języku kazań Jakuba Wujka – innowiercy w „Postylli mniejszej”: określenia ich nauki i działań, „Studia Językoznawcze”, t. 4, „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, s. 215–224.
 17. Migdał Jolanta (2005), Określenia innowierców w kazaniach Jakuba Wujka, w: Język religijny dawniej i dziś, red. Stanisław Mikołajczak, Tomasz Węcławski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 238–244.
 18. Ogonowski Zbigniew (2015), Socynianizm. Dzieje – poglądy – oddziaływanie, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 19. Paluszak-Bronka Anna, Czachorowska Magdalena (2000), Językowy obraz innowiercy w „Kazaniach” Piotra Skargi. Wyraz nietolerancji wyznaniowej w XVI w., w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. Ewa Woźniak, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 367–379.
 20. Radoń Sławomir (1993), Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI–XVII wieku, Universitas, Kraków.
 21. Rahner Karl, Vorglimler Herbert (1987), Mały słownik teologiczny, Pax, Warszawa.
 22. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1986), Twórczość polonistyczna Profesora Władysława Kuraszkiewicza, w: Władysław Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, PWN, Warszawa–Poznań, s. 7–21.
 23. Witosz Bożena (2016a), Czy potrzebne nam typologie dyskursu, w: Dyskurs i jego odmiany, red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 22–29.
 24. Witosz Bożena (2016b), Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej, w: Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, red. Waldemar Czachur, Agnieszka Kulczyńska, Łukasz Kumięga, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 19–39.
 25. Witosz Bożena, Sujkowska-Sobisz Katarzyna, Ficek Ewa, red. (2016), Dyskurs i jego odmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.