Kreatywność leksykalna a etyka słowa (na przykładzie komentarzy internetowych)

Main Article Content

Iwona Kaproń-Charzyńska
Marek Wiśniewski

Abstrakt

The paper addresses the issue of lexical creativity in the context of language communication. The subject of the discussion is modern Polish vocabulary as an element of the linguistic concretization of the media images of the world effected in Internet comments. The authors are of the opinion that, as a crucial component of the Internet discourse, lexical creativity is connected with the issue of esthetics on the one hand and the problem of morality set in the framework of the true or false image of the world presented in the media on the other. The analysis of the linguistic material derived from Internet comments on articles about politics is meant to demonstrate connections between the creative use of lexis and evaluation. The authors provide a typology of expressions displaying features of lexical creativity and describe the types of motivation behind the linguistic activity of the senders. They demonstrate how the senders use the language mechanisms that allow them to create ambiguous expressions in which the poetic and ludic functions are subjected to a negative evaluation of real events and do not affect the reception of these expressions in terms of esthetics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaproń-Charzyńska, I., & Wiśniewski, M. (2018). Kreatywność leksykalna a etyka słowa (na przykładzie komentarzy internetowych). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 77-92. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.5
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Iwona Kaproń-Charzyńska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: polonistyczne językoznawstwo synchroniczne, leksyka współczesnej polszczyzny, morfologia, w szczególności słowotwórstwo, pragmatyka, stylistyka, kultura języka, rozwój mowy dziecka.

Marek Wiśniewski, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Marek Wiśniewski – Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: polonistyczne językoznawstwo synchroniczne, system gramatyczny współczesnego języka polskiego, w szczególności składnia, morfologia i fonologia.

Bibliografia

 1. Abgarowicz Kazimierz (1936), Estetyka czy etyka, „Tęcza”, nr 7, s. 3–7.
 2. Ajdukiewicz Kazimierz (1985), Postępowanie człowieka, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1, Wybór pism z lat 1920–1939, PWN, Warszawa, s. 217–364.
 3. Arystoteles (2012), Etyka Nikomachejska, przeł. Daniela Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Bartmiński Jerzy (2012), Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, w: Oblicza komunikacji, red. Andrzej Markowski, Radosław Pawelec, Warszawa [online], s. 32–48, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352&Itemid=50 [dostęp: 2 sierpnia 2017].
 5. Bogusławski Andrzej (1973), Właściwości pragmatyczne wyrażeń równoznacznych. Projekt schematu, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, s. 121–151.
 6. Cegieła Anna (2014), Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 7. Grochowski Maciej (2008), Stylistyka leksykalna jako dział leksykologii i pragmatyki, w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody, red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 45–55.
 8. Grybosiowa Antonina (2002), Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim), w: Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo, red. Janusz Siatkowski i in., Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa, s. 75–82.
 9. Grzegorczykowa Renata (1991), Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a kultura, red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa, t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 21–28.
 10. Hołówka Jacek (2010), Dwie koncepcje moralności, „Etyka” 43, s. 46–63.
 11. Kaproń-Charzyńska Iwona (2014), Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 12. Kaproń-Charzyńska Iwona (2017), Kreatywność językowa i jej wybrane mechanizmy w kontekście wtórnej oralności, „Prace Filologiczne”, t. 71, s. 177–186.
 13. Markowski Andrzej, Puzynina Jadwiga (2001), Kultura języka, w: Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 49–71.
 14. MSSiMP – Miejski słownik slangu i mowy potocznej [online], https://www.miejski.pl/[dostęp: 15 listopada 2017].
 15. Nęcka Edward (2012), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 16. Puzynina Jadwiga, Pajdzińska Anna (1996), Etyka słowa, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. Jan Miodek, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 35–45.
 17. Puzynina Jadwiga (1992), Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Skowronek Bogusław (2014), Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea, „Postscriptum Polonistyczne” 2 (14), s. 15–26.
 19. Skowronek Bogusław (2016), Z perspektywy odbiorcy. O nowym obszarze badań języka w mediach, „Język Polski”, z. 2, s. 11–17.
 20. Tatarkiewicz Władysław (1975), Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne, PWN, Warszawa.
 21. Żydek-Bednarczuk Urszula (2013), Dyskurs medialny, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 179–197.