Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny na podstawie innowacji uzupełniających pochodzących ze współczesnej prozy science fiction

Main Article Content

Ilona Paczyńska

Abstrakt

The purpose of this study was to present the potential of fiction as one of the entire source of knowledge about Polish language. The article points out omission of linguistic data coming from literary works in practical culture of language activity, reflected both in source literature and fundamental act – Ustawa o języku polskim. To begin with, authoress short presents criterion for the choice of subject of research, choosing recognized as the most innovatory works (Linia oporu, Perfekcyjna niedoskonałość) of polish SF writer – Jacek Dukaj, as source of potentially the biggest ability of contemporary Polish language development presenting. Based on excerpted supplemental innovations puts across this development (for example: to abbrevation, to precision, internationalisation, linguistic trends, neo-semantization, vulgarization, intertextuality), founded in semantic and word- formative neologisms. Then underlines determinants ensuant artistic language or literary genre and asks the questions about measurability and estimate of these linguistic phenomenon.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paczyńska, I. (2018). Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny na podstawie innowacji uzupełniających pochodzących ze współczesnej prozy science fiction. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 151-166. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.9
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Ilona Paczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Ilona Paczyńska – magister filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Oświatą na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM; zainteresowania badawcze: tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, zagadnienia normatywistyki językowej.

Bibliografia

 1. Bajerowa Irena (2003), Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Burkot Stanisław (2010), Literatura polska 1939–2009, wyd. 3 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 369–407.
 3. Czapliński Przemysław (2011), Przyszła teraźniejszość, w: tegoż, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 231–242.
 4. Dukaj Jacek (2008), Perfekcyjna niedoskonałość. Pierwsza tercja progresu, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. Dukaj Jacek (2010), Linia oporu, w: tegoż, Król bólu, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 5–227.
 6. Dunaj Bogusław (2001), Tendencje rozwojowe najnowszej leksyki polskiej, w: Współczesna leksyka, cz. 1, red. Kazimierz Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 76–84.
 7. Gajda Stanisław (2007), Język polski wobec tendencji rozwojowych współczesnego świata, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 13–20.
 8. Handke Ryszard (1989), Językowe spory kreowania składników fantastycznych, w: Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 225–239.
 9. Jadacka Hanna (2001), System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Jadacka Hanna (2005), Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Kopaliński Władysław (1990), Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 460–461.
 12. Kozioł Paweł (2008), Jacek Dukaj – Życie i twórczość [online], wrzesień 2015, http://culture.pl/pl/tworca/jacek-dukaj [dostęp: 22 października 2017].
 13. Markowski Andrzej (2005), Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Markowski Andrzej, red. (2004), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 350, 1031.
 15. Mosiołek-Kłosińska Katarzyna (1999), Ślady polskich przemian po 1989 roku w słownictwie ogólnym, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej zakładu, red. Jerzy Bralczyk, Włodzimierz Gruszczyński, Grażyna Majkowska, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa, s. 37–62.
 16. Ożóg Kazimierz (2009), Polszczyzna pierwszej dekady XXI w. – próba uchwycenia najważniejszych zjawisk, w: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków, 25–26 września 2008 r., red. Bogusław Dunaj, Maciej Rak, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 21–31.
 17. Potrykus-Woźniak Patrycja (2010), Fantastyka socjologiczna, w: tejże, Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, s. 46–47.
 18. Rokicki Łukasz (2012), Iść po najmniejszej linii oporu? [online], Warszawa, http://lukaszrokicki.pl/2012/12/28/isc-po-najmniejszej-linii-oporu/ [dostęp: 22 października 2017].
 19. Rudnicka Ewa (2007), Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. Jan Mazur, Małgorzata Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 57–67.
 20. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN [online], http://sjp.pwn.pl/[dostęp: 22 października 2017].
 21. Smejlis Tomasz (2006), Dukaj Jacek, w: Słownik literatury popularnej, red. Tadeusz Żabski, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–120.
 22. Translatica, Wydawnictwo Naukowe PWN [online], http://translatica.pl/ [dostęp: 22 października 2017].
 23. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz.U. nr 90, poz. 999 [online], 29.08.2009, https://tinyurl.com/ybl63qnp [dostęp: 22 października 2017].
 24. Walczak Bogdan (1987), Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.