„Boże… / czemu nas opuściłeś” – odwołania religijne w tomiku Z ziemi do nieba Władysława Grabana

Main Article Content

Joanna Rychter

Abstrakt

The paper discusses religious references in poems from Z ziemi do nieba, a poetry book published by Władysław Graban in 2015. These references appear at a number of  language levels: lexis, orthography, phraseology (including paraphrases of Bible verses). There are direct references to the Old Testament (lexemes, phraseological units of  biblical origin) and indirect references to biblical motifs and themes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rychter, J. (2018). „Boże… / czemu nas opuściłeś” – odwołania religijne w tomiku Z ziemi do nieba Władysława Grabana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 167-179. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.10
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Joanna Rychter, Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

dr hab. Joanna Rychter – Zakład Języka Polskiego, Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; zainteresowania naukowe: XX-wieczna stylistyka, idiolekt Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Władysława Grabana.

Bibliografia

 1. Bajerowa Irena (1988), Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego polskiego języka religijnego, w: O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. Maria Karpluk, Jadwiga Sambor, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 21–44.
 2. Biliński Krzysztof (1990), Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana, „Litteraria. Teoria literatury, metodologia, humanistyka”, t. 30, s. 5–14.
 3. Boleski Andrzej (1960), W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego. Główne motywy obrazowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź.
 4. Brückner Aleksander (1980), Mitologia słowiańska i polska, PWN, Warszawa.
 5. Czech Mirosław (1993), Ukraińcy w Polsce, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa.
 6. Fontański Henryk (2014), Studia nad składnią łemkowską, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 7. Forstner Dorothea (1990), Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 8. Graban Władysław (2015), Z ziemi do nieba, Wydawnictwo LEMKO TOWER, Krynica–Wołowiec.
 9. Jastrzębska-Golonka Danuta (2015), Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku, „Studia Językoznawcze”, t. 14, s. 249–267.
 10. Kopaliński Władysław (1994), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 11. Kowalewska-Dąbrowska Jolanta (1997), Anioł Stróż (i człowiek) w wierszach Jana Twardowskiego, „Kresy. Kwartalnik Literacki”, nr 1, s. 152–166.
 12. Kowalewska-Dąbrowska Jolanta (1999), Obraz anioła w poezji Jana Twardowskiego, w: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. Bogusław Kreja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 179–194.
 13. Kowalewska-Dąbrowska Jolanta (2006), Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 14. Lemko Julijan (2013), Słów kilka o Władysławie Grabanie [online], http://lemkowyna.blogspot.com/2013/04/sow-kilka-o-wadysawie-grabanie.html [dostęp: 24 października 2016].
 15. Małek Eliza (2000), Postacie aniołów w dawnych literaturach i folklorze wschodniosłowiańskim, w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11–14 maja 1999, cz. 2, red. Ewa Woźniak, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 243–257.
 16. Pecuch Mirosław (2009), Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i na Ukrainie: studium porównawcze, Zjednoczenie Łemków. Koło, Gorzów Wielkopolski.
 17. Rieger Janusz (1995), Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 18. Rychter Joanna (2008), Językowa kreacja anioła w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, w: Język. Religia. Tożsamość, t. 2, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski, s. 59–70.
 19. Rysiewicz Maciej (2017), Łemkowyna [online], https://www.lemko.pl/czytelnia/%C5%82emkowyna/ [dostęp: 22 października 2017].
 20. Skorupska-Raczyńska Elżbieta (2015), Recenzja, w: Władysław Graban, Z ziemi do nieba, Wydawnictwo LEMKO TOWER, Krynica–Wołowiec, s. 164–165.
 21. Skorupska-Raczyńska Elżbieta (2017), Konceptualizacja krzyża we frazeologii i paremiologii polskiej dawnej i współczesnej (przyczynek do badań nad semantyką krzyża), w: Język doświadczenia religijnego, t. 10, red. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Gorzów Wielkopolski, s. 185–198.
 22. Stieber Zdzisław (1956–1964), Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, z. 1–8, Zakład im. Ossolińskich, Łódź.
 23. Stieber Zdzisław (1982), Dialekt Łemków. Fonetyka i fonologia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 24. SWJPD – Dunaj Bogusław, red. (2000), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo SMS, Kraków.
 25. Śladami Łemków – Beskid Niski (2001–2003) [online], http://www.mlodek.republika.pl/lemkowie.htm [dostęp: 22 października 2017].
 26. Wierzbicka Anna (1971), Porównanie – gradacja – metafora, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, s. 126–147.
 27. Z ziemi do nieba. Wiersze wybrane Władysława Grabana (2016) [online], „Sądeczanin”, https://tinyurl.com/y8yb93mt [dostęp: 6 marca 2017].
 28. Zielińska Anna (2013), Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.