O współpracy zespołu Pracowni Filologii Białoruskiej IS PAN z prof. Władysławem Kuraszkiewiczem w zakresie badania gwar

Main Article Content

Michał Kondratiuk

Abstrakt

The article shows the role of Prof. Władysław Kuraszkiewicz in creating and developing Byelorussian investigations in Poland after World War II. In the interwar period he investigated Russian dialects in Podlasie, Polesie and Helm Regions. In 1937 he was the first to collect rich dialectae materials in 70 villages between the Bug and the Narew Rivers, which he published in 1939 The Outline of east-slavonic dialectology with examples of dialectal texts, and edition, Warsaw 1963, made him famous. Prof. Kuraszkiewicz was the reviewer of the first three volumes of the Atlas of East Slavonic Dialects of Bialystok Region (Wrocław 1980–1993). Before 1985 he initiated the investigations of the Atlas of East Slavonic Dialects of the Bug River Region, carried out by to teams: the Institute of Slavistic Studies in Warsaw and the Institute of Slavistic Studies UMCS in Lublin. He also contributed to the development of scientific personnel. He promoted and reviewed the doctor`s and assistant-professor research. He supported the development of Byelorussian studies and set up “International Association of Byelorussists and Polish Byelorussists Society”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kondratiuk, M. (2018). O współpracy zespołu Pracowni Filologii Białoruskiej IS PAN z prof. Władysławem Kuraszkiewiczem w zakresie badania gwar. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 241-251. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.14
Dział
Historia nauki
Biogram autora

Michał Kondratiuk, Uniwersytet w Białymstoku

prof. zw. dr hab. Michał Kondratiuk – w latach 1960–1992 pracownik naukowy Instytutu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, potem od roku 1992 do 2011 wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku; zainteresowania badawcze: gwary wschodniosłowiańskie i polskie oraz onomastyka na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim i słowiańsko-bałtyckim, w północno-wschodniej Polsce i na Białorusi.

Bibliografia

 1. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1, red. Stanisław Glinka, Antonina Obrębska-Jabłońska, Janusz Siatkowski, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Wrocław 1980; t. 2, 3, red. Stanisław Glinka, Ossolineum, Wrocław 1989, 1993; t. 5–8, red. rena Maryniakowa, Ossolineum, Warszawa 1995, 1996, 1999, 2003; t. 4, Słowotwórstwo, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012.
 2. Białokozowicz Bazyli (2000), Polsko-białoruskie związki literackie, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Federowski Michał, Lud białoruski, t. 1–3, Kraków 1897, 1902, 1903; t. 4, Warszawa 1935; t. 5–7, red. Antonina Obrębska-Jabłońska, PWN, Warszawa 1958, 1960, 1969; t. 8, Inedita. Pieśni z archiwum zbieracza, oprac. Maria Czurak, PWN, Warszawa 1981.
 4. Jakóbiec Marian (1989), Międzywojenny dorobek slawistyki zachodniej i środkowoeuropejskiej w zakresie syntez historii literatury rosyjskiej i innych literatur wschodniosłowiańskich, w: Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918–1939), cz. 1, red. Mieczysław Basaj, Stanisław Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 29–64.
 5. Kuraszkiewicz Władysław (1939), Najważniejsze zjawiska językowe ruskie w gwarach między Bugiem i Narwią, „Sprawozdania Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 31, z. 2, s. 104–119.
 6. Kuraszkiewicz Władysław (1963), Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 7. Kuraszkiewicz Władysław (1985), Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, PWN, Warszawa.
 8. Moszyński Kazimierz (1921), Uwagi o słowiańskiej terminologii topograficznej i fizjograficznej oparte przeważnie na materiale białorusko-poleskim, Archiwum Nauk Antropologicznych, t. 1, nr 5, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów–Warszawa.
 9. Moszyński Kazimierz (1928), Polesie wschodnie, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa, s. 1–19.
 10. Nitsch Kazimierz, Stieber Zdzisław (1938), Z pogranicza językowego polsko-białoruskiego, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1938, t. 18 z. 1, s. 34–39.
 11. Nitsch Kazimierz (1954–1958), Wybór pism polonistycznych, t. 1–4, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław.
 12. Nitsch Kazimierz (1960), Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 13. Ossowski Leszek (1992), Studia slawistyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 14. Pietkiewicz Czesław (1928), Polesie Rzeczyckie. Część I: Kultura materialna, PAU, Kraków.
 15. Pietkiewicz Czesław (1938), Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Materiały etnograficzne, Drukarnia Techniczna, Warszawa.
 16. Rieger Janusz, Werenicz Wiaczesław (1982), Studia nad polszczyzną kresową, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 17. Stochel Włodzimierz (1987), Literackie powiązania polsko-białoruskie w świetle polskich badań naukowych (wczoraj i dziś), w: Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria, t. 10, Wrocław, s. 289–311.
 18. Tarnacki Józef (1939), Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie – Mazowsze), Zakłady Graficzne „Drukarnia Bankowa”, Warszawa.
 19. Tarnacki Józef, red. (1939), Atlas językowy gwar Polesia, Warszawa.
 20. Turska Halina (1995), O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, wstęp, przypisy Walery Czekmonas, Vilnius „Mintis”.
 21. Баршчэўскi А. i in. (1982), Кафедра беларускай фiлалогii на парозе новага 25-годдзя, w: Беларускi каляндар на 1983 год, Выдавецтва ГП БГКТ ў Польшчы, Беласток.
 22. Беларускi каляндар на 1960 год, Выдавецтва ГП БГКТ ў Польшчы, Беласток 1959.
 23. Бузук Пётр (1928), Спроба лiнчвiстычнае геаграфii Беларусi. Частка I. Фанетыка i марфалогiя. Вып. 1. Гаворкi цэнтральнай i ўсходняй Беларусi i суседнiх
 24. мясцовасцей Украiны i Вялiкарасii ў першай чвэрцi ХХ в., Менск.