Gwary Lubelszczyzny w ujęciu Władysława Kuraszkiewicza

Main Article Content

Halina Pelcowa

Abstrakt

The article is concerned with the state of the Lublin region dialects from the first half of the 20th century and their description made by Władysław Kuraszkiewicz in the monograph Dialectology. The overview of the dialects of the Lublin region from 1932. Kuraszkiewicz’s account has been confronted with later research and today’s state of dialectal diversification of the Lublin region. The multifaceted character of the linguistic analyses included in the monograph has been pointed out as well as the fact that they perform an important function in current dialectal research. They are still a source of inspiration and discovery of the ethnically, culturally and ethnographically complex linguistic diversification of the Lublin region.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pelcowa, H. (2018). Gwary Lubelszczyzny w ujęciu Władysława Kuraszkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 253-262. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.15
Dział
Historia nauki
Biogram autora

Halina Pelcowa, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Halina Pelcowa – Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, prodziekan Wydziału Humanistycznego w latach 2005–2012, kierownik zakładu w latach 2010–2017; zainteresowania naukowe: dialektologia, historia języka, socjolingwistyka, etnolingwistyka, historia mówiona, polszczyzna potoczna, a także szeroko rozumiana problematyka regionalna.

Bibliografia

 1. Brajerski Tadeusz (1958), Badania nad gwarami województwa lubelskiego, „Kalendarz Lubelski”, s. 26–28.
 2. Czyżewski Feliks (1986), Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, UMCS, Lublin.
 3. Czyżewski Feliks (1994), Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, UMCS, Lublin.
 4. Dejna Karol (1968), Ile mamy dialektów polskich?, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 14, s. 5–40.
 5. Dejna Karol (1973), Dialekty polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 6. Dejna Karol (1981), Atlas polskich innowacji dialektalnych, PWN, Warszawa–Łódź.
 7. Furdal Antoni (1955), Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 8. Kaczmarek Leon, Bartmiński Jerzy, Mazur Jan (1978), Ugrupowanie gwar Lubelszczyzny, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 20, nr 1–2, s. 65–89.
 9. Karłowicz Jan (1900–1911), Słownik gwar polskich, t. 1–6, Akademia Umiejętności, Kraków.
 10. Kuraszkiewicz Władysław (1932), Dialektologia. Przegląd gwar województwa lubelskiego, w: Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Zagadnienia podstawowe, red. Ignacy Czuma, Drukarnia Państwowa, Lublin, s. 273–324.
 11. Łesiów Michał (1963), Polskie gwary ludowe woj. lubelskiego, „Kalendarz Lubelski”, s. 114–116.
 12. Łopaciński Hieronim (1899), Przyczynki do nowego słownika języka polskiego (słownik wyrazów ludowych, przeważnie z Lubelskiego, mniej z innych okolic Królestwa Polskiego, zrzadka z Galicyi, Szląska, Prus i Poznańskiego), cz. 2, „Prace Filologiczne”, t. 5, s. 681–976.
 13. Łopaciński Hieronim (1890), Poszukiwania, „Wisła”, t. 4, s. 447–448.
 14. Łopaciński Hieronim (1902), Poszukiwania, „Wisła”, t. 16, s. 433, 441.
 15. Mazur Jan (1976), Gwary okolic Biłgoraja, cz. 1, Fonologia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 16. Mazur Jan (1978), Gwary okolic Biłgoraja, cz. 2, Fleksja, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 17. Nitsch Kazimierz (1915), Dialekty języka polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 18. Nitsch Kazimierz (1929), Wybór polskich tekstów gwarowych, nakład i własność K.S. Jakubowskiego, Lwów (wyd. 2 zmien., PWN, Warszawa 1960).
 19. Pawłowski Eugeniusz (1966), Podział gwar małopolskich na tle wzajemnych wpływów gwarowych oraz nowych tendencji językowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 6, s. 191–202.
 20. Pelcowa Halina (1985), Studia nad słownictwem gwarowym Lubelszczyzny, cz. 1, Słownictwo pochodzenia małopolskiego, UMCS, Lublin.
 21. Pelcowa Halina (1994), Mazowizmy leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, UMCS, Lublin.
 22. Pelcowa Halina (2001), Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 23. Pelcowa Halina (2012a), Nowe wyzwania a tradycyjne metody badań dialektologicznych, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 5–14.
 24. Pelcowa Halina (2012b), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 1, Rolnictwo – Narzędzia rolnicze. Prace polowe. Zbiór i obróbka zbóż, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 25. Pelcowa Halina (2013), Dynamika zmian w polskich gwarach i dialektach w ostatnim 70-leciu, w: 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje, red. Agata Małyska, Anna Dunin-Dudkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 372–397.
 26. Pelcowa Halina (2014), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 2, Rolnictwo – Transport wiejski. Rośliny okopowe i paszowe. Gleby i rodzaje pól. Uprawa lnu i konopi. Zbiór siana, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 27. Pelcowa Halina (2015a), Między przeszłością a współczesnością – ciągłość i zmiana w badaniach dialektologicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE”, Fasc. 71, s. 279–288.
 28. Pelcowa Halina (2015b), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 3, Świat zwierząt, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 29. Pelcowa Halina (2016), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 4, Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 30. Pelcowa Halina (2017), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 5, Świat roślin, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 31. Sierociuk Jerzy (1996), Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsca – w gwarach między Wisłą a Wieprzem, UMCS, Lublin.
 32. Stanisław Urbańczyk (1972), Zarys dialektologii polskiej, PWN, Warszawa.
 33. Warchoł Stefan (1992), Specyfika gwar mieszanych i przejściowych na terenach etnicznie zróżnicowanych, UMCS, Lublin.