Władysław Kuraszkiewicz – uczony i nauczyciel

Main Article Content

Bogdan Walczak

Abstrakt

The author presents the life and work of professor Władysław Kuraszkiewicz, especially pointing to his works concerning east Slavic languages and dialects, with a particular emphasis in Ukrainian. He also highlights studies of the history of Polish literary language, didactic and pedagogic presentation of professor Kuraszkiewicz as a creator of the Poznań school of historical linguistics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2018). Władysław Kuraszkiewicz – uczony i nauczyciel. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(1), 281-288. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.18
Dział
Historia nauki
Biogram autora

Bogdan Walczak, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bogdan Walczak – profesor senior UAM w Poznaniu, profesor zwyczajny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, kierownik Katedry Historii Języka; zainteresowania naukowe: historia języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii historycznej, etymologia, metodologia językoznawczych subdyscyplin historycznych, współczesny język polski, kultura komunikacji językowej, onomastyka, glottodydaktyka, socjolingwistyka, historia językoznawstwa, językoznawstwo słowiańskie i ogólne.

Referencje

 1. Brajerski Tadeusz (1970), Władysław Kuraszkiewicz, „Nauka Polska” XVIII, 1, s. 59–63.
 2. Moszyński Leszek (1967), Czterdzieści lat pracy naukowej profesora doktora Władysława Kuraszkiewicza, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 213–217.
 3. Moszyński Leszek (1968a), Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora dra Władysława Kuraszkiewicza, „Slavia Occidentalis” 27, s. 7–10.
 4. Moszyński Leszek (1968b), Jubileusz prof. Władysława Kuraszkiewicza, „Język Polski”, s. 364–365.
 5. Moszyński Leszek (1976), Siedemdziesięciolecie Profesora Władysława Kuraszkiewicza, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 261–265.
 6. Moszyński Leszek (1997), Profesor Władysław Kuraszkiewicz – Człowiek i Nauczyciel. Wspomnienia trochę osobiste, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 4 (24), s. 24–34.
 7. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1986), Twórczość polonistyczna Profesora Władysława Kuraszkiewicza, w: Władysław Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, red. Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak, PWN, Warszawa–Poznań, s. 7–21.
 8. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1993), Osiemdziesiąta piąta rocznica urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza, w: Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, red. Mieczysław Basaj, Zygmunt Zagórski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 7–12.
 9. Walczak Bogdan (1997a), Przemówienie dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej wygłoszone na uroczystym posiedzeniu żałobnym Senatu i Rady Wydziału w dniu 17 marca 1997, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 4 (24), s. 11–16.
 10. Walczak Bogdan (1997b), Profesor Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 – 10 III 1997), „Język Polski”, z. 4–5, s. 241–245.
 11. Walczak Bogdan (1997c), Władysław Kuraszkiewicz (22 lutego 1905 – 10 marca 1997), „Rocznik Lubuski” 23, cz. 2, Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, s. 115–130.
 12. Walczak Bogdan (1998a), Profesor Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 – 10 III 1997), „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 359–362.
 13. Walczak Bogdan (1998b), Władysław Kuraszkiewicz jako metodyk. Kartka z międzywojennych dziejów metodyki nauczania języka polskiego, w: Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918–1939, red. Leszek Jazownik, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1998, s. 211–215.
 14. Walczak Bogdan (2001), Kuraszkiewicz Władysław (1905–1997), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. Jerzy Starnawski, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 199–205.
 15. Walczak Bogdan (2008), Wstęp: Władysław Kuraszkiewicz – człowiek i uczony, w: Władysław Kuraszkiewicz, W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej, wstęp i dobór tekstów Bogdan Walczak, PTPN, Poznań, s. 11–22.
 16. Walczak Bogdan (2009), Władysław Kuraszkiewicz – badacz dawnej mowy polskiej i ruskiej, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 6, nr 2–6 (25–29), s. 33–35.
 17. Walczak Bogdan (2012), Władysław Kuraszkiewicz – uczony lubelski i poznański, w: Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. Zygmunt Gałecki, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 29–37.
 18. Walczak Bogdan (2015), Władysław Kuraszkiewicz: człowiek – nauczyciel – uczony, w: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Władysława Kuraszkiewicza (1905–1997), red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin–Włodawa, s. 11–16.
 19. Zagórski Zygmunt (1997), O twórczości naukowej Profesora Władysława Kuraszkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 4 (24), s. 17–25.
 20. Zierhoffer Karol (1971), Jubileusz Profesora Władysława Kuraszkiewicza, „Slavia Occidentalis” 28/29, s. 349.