Veritas graeca, veritas latina et veritas confessionis w staropolskich tłumaczeniach Nowego Testamentu na przykładzie Listu Jakuba

Main Article Content

Kalina Wojciechowska
Mariusz Rosik

Abstrakt

The article aims at the example of the Letter of James to show how the theological reforms and hermeneutic and critical New Testament editions were reproduced in Polish translations of the 16th and 17th centuries. The authors show that on the level of textual criticism and philological solutions, Polish New Testament translators really derived from the achievements of European biblical studies, but remained faithful to the confessional tradition and not to the Greek testimonies. The reception of Reformation at the hermeneutic and theological level looks much worse. Interpreters usually do not take up polemics or defensive positions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowska, K., & Rosik, M. (2019). Veritas graeca, veritas latina et veritas confessionis w staropolskich tłumaczeniach Nowego Testamentu na przykładzie Listu Jakuba. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 25(2), 315-325. https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.2.16
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Kalina Wojciechowska, Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr hab. Kalina Wojciechowska – Katedra Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; zainteresowania naukowe: księgi narracyjne Nowego Testamentu, translatoryka, lingwistyczne i retoryczne metody egzegezy.

Mariusz Rosik, Katedra Teologii Nowego Testamentu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik – Katedra Teologii Nowego Testamentu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; zainteresowania naukowe: egzegeza ewangelii synoptycznych, teologia Nowego Testamentu, relacje pomiędzy judaizmem a chrześcijaństwem w I wieku po Chr.

Bibliografia

  1. Krans Jan (2006), Beyond What is Written: Erasmus and Beza as Conjectural Critics of the New Testament, Brill, Leiden.
  2. Luter Marcin (1992), Przedmowy do ksiąg biblijnych, przeł. Jerzy Krzyszpień, Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, Warszawa.
  3. Luter Marcin (2009), O dobrych uczynkach, przeł. Dariusz Chwastek, w: tegoż, Pisma etyczne, red. Marcin Hintz, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała.
  4. Metzger Bruce Manning (1987), The Canon of New Testament: Its Origin, Development and Significance, Clarendon Press, Oxford.
  5. Pietkiewicz Rajmund (2017), Polskie antytrynitarskie przekłady Biblii w dialogu Pierwszej Rzeczypospolitej ze wschodnią i zachodnią Europą, w: Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła – rozwój – oddziaływanie, red. Michał Choptiany, Piotr Wilczek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  6. Ptaszyński Maciej (2017), Luteranizm bez Lutra? Luter w Polsce w XVI w., w: Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej, red. Katarzyna Meller, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  7. Wachob Wesley Hiram (2000), The Voice of Jesus in the Social Rhetoric of James, Cambridge University Press, Cambridge.