Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości

Main Article Content

Danuta Bieńkowska
Elżbieta Umińska-Tytoń

Abstrakt

The article discusses urban place names in Łódź in three historical period when Poland was not independent: during the partitions, the First World War, and the Second World War. The analysis focused on ways of German and Russian intervention into urban place naming in Łódź. It describes naming techniques (translations of Polish names, adaptations to foreign phonetic and writing systems, renaming) and the goals of foreign intervention into Polish place naming. The conclusion is that Russian and German interventions during the partitions and the first world war were mainly aimed at cultural assimilation, and consisted in use of Russified and Germanized forms. During the Second World War, on the other hand, Germans were consistently instilling elements of Nazi-German culture and history in place names.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bieńkowska, D., & Umińska-Tytoń, E. (2013). Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 47-58. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.6
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Danuta Bieńkowska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Danuta Bieńkowska – emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; zainteresowania badawcze: styl artystyczny, styl biblijny, urbonimia Łodzi, historia języka polskiego doby staro- i średniopolskiej.

Elżbieta Umińska-Tytoń, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń – Katedra Historii Języka Polskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego; zainteresowania badawcze: stylistyka historyczna (polszczyzna potoczna XVIII i XIX wieku, polszczyzna XIX-wiecznych salonów), onomastyka (głównie antroponimia i urbanonimia), język mówiony mieszkańców miast.

Bibliografia

  1. Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2009.
  2. A. Kijewska, Nasz własny tygiel, czyli uwag kilka o mniejszościach narodowych dawnej Łodzi (do 1918 r.), w: Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury, red. G. Minczew, Łódź 2000.
  3. P. Waingertner, Historie znad Łódki, czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi Obiecanej, Łódź 2009.
  4. K. Handke, Człon nowo- w polskich nazwach ulic i miejscowości, w: K. Handke, Rozważania i analizy językoznawcze. Wybór prac wydany z okazji 65. urodzin Autorki, Warszawa 1997.
  5. J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Patroni łódzkich ulic, Łódź 2012.
  6. M. Jaskulski, Nazewnictwo ulic Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 1993, z. 2.