Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta

Main Article Content

Anna Piotrowicz
Małgorzata Witaszek-Samborska
Bogdan Walczak

Abstrakt

The article, which analyses material acquired through poll collection, focuses on the awareness of inhabitants of Poznań (aged 35 to 85) of colloquial urban onymes, and is related to an earlier text by the authors, which presented results of the same poll among students of the Faculty of Polish. It turned out that commonly known and used names constitute almost half of the onymes listed in the poll (Akumulatory, Bema, Botanik, Ceglorz, Chwiałka, Dąbrówka, Deptak, Krzyże, Kupiec, Marcin, Marcinek, Okrąglak, Paderek, Pigalak, Raczyńscy, Raszeja, Struś, Szamarzewo, Teatralka). The stability of urban onymy in the language of inhabitants of Poznań is confirmed by phenomena such as: 1) transfer of names on new urban objects (Adaś, Akwarium, Ceglorz, Gargamel, Kanty, Krzyże, Młyn, Paderek, Szamarzewo, Teatralka); 2) extension of referentiality of names because of changes in extralinguistic reality (Chwiałka, Dąbrówka, Marcinek); or 3) creation of new urban onymes (Bulaj, Cyryl, Biblia), including derivates (Bema – Bemowo, Chwiałka – Chwiała).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piotrowicz, A., Witaszek-Samborska, M., & Walczak, B. (2013). Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 173-181. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.15
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Anna Piotrowicz, prof. UAM – Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: kultura języka polskiego, współczesna leksykologia (szczególnie: słownictwo życia towarzyskiego, słownictwo kosmetyczne, tendencje rozwojowe w najnowszej leksyce), współczesna i dawna leksykografia, zróżnicowanie regionalne – polszczyzna miejska Poznania.

Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, prof. UAM – Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: współczesna leksykologia (szczególnie: słownictwo odzieżowe, słownictwo kulinarne, słownictwo kosmetyczne, wyrazy obcego pochodzenia w polszczyźnie, zjawiska językowe w polszczyźnie najnowszej), współczesna i dawna leksykografia, zróżnicowanie regionalne – polszczyzna miejska Poznania.

Bogdan Walczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogdan Walczak – profesor-senior w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; obecnie: Zakład Języka Polskiego, Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; zainteresowania naukowe: historia języka, onomastyka, glottodydaktyka, współczesny język polski, językoznawstwo słowiańskie i ogólne.

Referencje

 1. A. Piotrowicz, B. Walczak, M. Witaszek-Samborska, Potoczna onimia miejska w świadomości studentów poznańskiej polonistyki, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 5, red. M. Święcicka, Bydgoszcz [w druku].
 2. Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, wyd. 2 z suplementem, Warszawa – Poznań 1999.
 3. Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań 2008.
 4. M. i R. Šramek, Problém definování urbanonymie, w: Spisane formy, słowa i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008.
 5. R. Šramek, K problematice typologie názwů (českých) měst, w: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań 2010.
 6. J. Padalak, Potoczne nazewnictwo miejskie Poznania, w: Słownik gwary miejskiej Poznaniared. M. Gruchmanowa, B. Walczak, wyd. 2 z suplementem, Warszawa – Poznań 1999.
 7. J. Padalak, Słownik potocznego nazewnictwa geograficznego, w: Nazewnictwo geograficzne Poznania, Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań 2008.
 8. Z. Zagórski, W sprawie klasyfikowania urbanonimów (na materiale poznańskim), w: Język polski. Współczesność – historia II, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002.
 9. K. Handke, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa 1998.
 10. A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma: o synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.
 11. A. Piotrowicz, B. Walczak, M. Witaszek-Samborska, Stan i perspektywy badań nad polszczyzną miejską Poznania, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2006.
 12. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Studia nad polszczyzną miejską Poznania, Poznań 2009.
 13. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Stan badań nad słownictwem gwary miejskiej Poznania, w: Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Poznań 2013.