Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta
PDF

Słowa kluczowe

urban onymy
urban slang
language awareness

Jak cytować

Piotrowicz, A., Witaszek-Samborska, M., & Walczak, B. (2013). Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 173–181. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.15

Abstrakt

The article, which analyses material acquired through poll collection, focuses on the awareness of inhabitants of Poznań (aged 35 to 85) of colloquial urban onymes, and is related to an earlier text by the authors, which presented results of the same poll among students of the Faculty of Polish. It turned out that commonly known and used names constitute almost half of the onymes listed in the poll (Akumulatory, Bema, Botanik, Ceglorz, Chwiałka, Dąbrówka, Deptak, Krzyże, Kupiec, Marcin, Marcinek, Okrąglak, Paderek, Pigalak, Raczyńscy, Raszeja, Struś, Szamarzewo, Teatralka). The stability of urban onymy in the language of inhabitants of Poznań is confirmed by phenomena such as: 1) transfer of names on new urban objects (Adaś, Akwarium, Ceglorz, Gargamel, Kanty, Krzyże, Młyn, Paderek, Szamarzewo, Teatralka); 2) extension of referentiality of names because of changes in extralinguistic reality (Chwiałka, Dąbrówka, Marcinek); or 3) creation of new urban onymes (Bulaj, Cyryl, Biblia), including derivates (Bema – Bemowo, Chwiałka – Chwiała).
https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.15
PDF

Bibliografia

A. Piotrowicz, B. Walczak, M. Witaszek-Samborska, Potoczna onimia miejska w świadomości studentów poznańskiej polonistyki, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 5, red. M. Święcicka, Bydgoszcz [w druku].

Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, wyd. 2 z suplementem, Warszawa – Poznań 1999.

Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań 2008.

M. i R. Šramek, Problém definování urbanonymie, w: Spisane formy, słowa i myśli. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Graf, S. Mikołajczak, Poznań 2008.

R. Šramek, K problematice typologie názwů (českých) měst, w: Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań 2010.

J. Padalak, Potoczne nazewnictwo miejskie Poznania, w: Słownik gwary miejskiej Poznaniared. M. Gruchmanowa, B. Walczak, wyd. 2 z suplementem, Warszawa – Poznań 1999.

J. Padalak, Słownik potocznego nazewnictwa geograficznego, w: Nazewnictwo geograficzne Poznania, Zbiór studiów, red. Z. Zagórski, Poznań 2008.

Z. Zagórski, W sprawie klasyfikowania urbanonimów (na materiale poznańskim), w: Język polski. Współczesność – historia II, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002.

K. Handke, Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa 1998.

A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma: o synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.

A. Piotrowicz, B. Walczak, M. Witaszek-Samborska, Stan i perspektywy badań nad polszczyzną miejską Poznania, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2006.

A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Studia nad polszczyzną miejską Poznania, Poznań 2009.

A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Stan badań nad słownictwem gwary miejskiej Poznania, w: Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Poznań 2013.