Polskie nazwiska od nazw ptaków

Main Article Content

Karol Zierhoffer
Zofia Zierhofferowa

Abstrakt

Based on a dictionary of contemporary Polish surnames, the article collects surnames that are identical as bird names, and includes the number of persons who bear such names. The number is surprisingly high (642 277 persons). The article demonstrates, through examples, how various qualities of birds motivate the metaphorical use of bird names as nicknames, and subsequently as surnames.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zierhoffer, K., & Zierhofferowa, Z. (2013). Polskie nazwiska od nazw ptaków. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(2), 221-228. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.2.19
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Karol Zierhoffer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Karol Zierhoffer – emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: toponomastyka Polski, historyczne i gwarowe słownictwo polskie na tle ogólnosłowiańskim oraz adaptacja w języku polskim europejskich toponimów m.in. za pośrednictwem innych języków na tle zmian kulturowych i językowych.

Zofia Zierhofferowa, Instytut Języka Polskiego PAN

mgr Zofia Zierhofferowa – emerytowany pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie; zainteresowania naukowe: wielkopolskie toponimy, adaptacja w polszczyźnie toponimów z obszaru Europy m.in. za pośrednictwem innych języków w kontekście zmian w kulturze europejskiej w różnych okresach czasu, funkcje toponimów w kulturze.

Bibliografia

  1. K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 1–10, Kraków 1992–1994.
  2. J. Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław 1972.
  3. A. Cieślikowa, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Wrocław 1990.
  4. J. Sokołowski, Ptaki ziem polskich, t. 1–2, Warszawa 1958.
  5. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Poznań 1994–2005.