Socjolekt szlachecki w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola (rekonesans)

Main Article Content

Władysława Bryła

Abstrakt

The author discusses the manifestations of the ways in which noblemen talked about and evaluated social and family life. He brings attention to the cult of a family home, respect for home tradition, brotherhood of the nobility and the will to get to know the world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bryła, W. (2015). Socjolekt szlachecki w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola (rekonesans). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 55-68. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.3
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Władysława Bryła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Władysława Bryła – Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; zainteresowania naukowe: badanie języka polskiego w aspekcie diachronicznym i synchronicznym.

Bibliografia

  1. Cybulski Marek (2003), Obyczaje językowe dawnych Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  2. Janion Maria (1963), Wstęp, w: Wincenty Pol, Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław.
  3. Łoboz Małgorzata (2004), Śpiewak pieśni niedogranych. W kręgu twórczości Wincentego Pola, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
  4. Pol Wincenty (1921), Dzieła poetyckie Wincentego Pola, t. IV, Pacholę hetmańskie, nakładem H. Altenberga, Lwów. (Skrót: P)
  5. Ryszard Rzepka Wojciech, Walczak Bogdan (1992), Socjolekt szlachecki XVII wieku. Próba ogólnej charakterystyki, w: Barok w polskiej literaturze, kulturze i języku, red. Marian Stępień, Stanisław Urbańczyk, PWN, Warszawa–Kraków, s. 179–188.
  6. Sawicka Zuzanna (2002), Koń w życiu szlachty w XVI-XVIII wieku, Adam Marszałek, Toruń.
  7. Siemieński Lucjan (1873), Wincenty Pol i poetyczne utwory, nakładem Księgarni J.M. Himmelblaua, Kraków.
  8. Tazbir Janusz (2001), Prace wybrane, t. 4, Studia nad kulturą staropolską, Universitas, Kraków.