Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku

Main Article Content

Józef Kość

Abstrakt

In Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej published in Cracow in 1559 Bartłomiej Groicki had codified with respect to law regulations the text of a court summons. This codification also comprised the linguistic layer of the summons. The model of a summons text had been its oral and written text realizations in the court practice both in Polish and in Latin, which were previously known from mediaeval Polish, and also legal regulations included in professional legal literature written in Latin.
Numerous reprints of Porządek sądów…, used through centuries in the court practice in Poland, contributed to the popularization and preservation of a summons in linguistic awareness of court officials and participants of court trials as a standard official utterance

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kość, J. (2015). Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 91-106. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.6
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Józef Kość, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Józef Kość – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej; zainteresowania naukowe: historia języka polskiego.

Referencje

 1. Awdiejew Aleksy (1987), Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał (1977), Historia państwa i prawa polskiego, PWN, Warszawa.
 3. Groicki Bartłomiej (1953), Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, red. Karol Koranyi, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa. (Skrót: PS)
 4. Kaczmarczyk Zdzisław, Leśnodorski Bogusław (1968), Historia państwa i prawa Polski, t. II, Od połowy XV wieku do r. 1795, PWN, Warszawa.
 5. Koranyi Karol (1953), Wstęp, w: Bartłomiej Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, red. Karol. Koranyi, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s. V–XII.
 6. Kość Józef (2012), Skarga w średniowiecznym procesie sądowym, w: Słowa. Style. Metody, red. Halina Pelcowa, Maria Wojtak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 75–89.
 7. Kuraszkiewicz Władysław (1966), Formuły przysięgi w rotach sądowych XIV-XV wieku, w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa księdza biskupa Piotra Kałwy, profesora i wielkiego kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, s. 393–404.
 8. Lizisowa Maria Teresa (2000), Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawno-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 9. Łosowski Janusz (2004), Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 10. Maleczyński Karol, Bielińska Maria, Gąsiorowski Antoni (1971), Dyplomatyka wieków średnich, PWN, Warszawa.
 11. Mayenowa Maria Renata, red. (2001), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. XXIX, IBL PAN, Warszawa. (Skrót: SXVI)
 12. Rzepka Wojciech Ryszard, Zgółka Tadeusz (1990), Zasady lingwistycznej genologii tekstów staropolskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 23, s. 119–128.
 13. Siuciak Mirosława (2011), Średniowieczny dyskurs prawny – czyli o początkach stylu urzędowego, w: Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. Urszula Sokólska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 285–298.
 14. Szczepankowska Irena (2004), Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, cz. I, Pojęcia prawne, cz. II, Wypowiedzi normatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 15. Urbańczyk Stanisław, red. (1970–1973), Słownik staropolski, t. VI, Ossolineum, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk. (Skrót: Sstp).
 16. Urbańczyk Stanisław (1979), Polski język literacki w dobie przedpiśmiennej?, w: tegoż, Prace z dziejów języka polskiego, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 97–108.
 17. Vetulani Adam (1925), Pozew sądowy w średniowiecznym procesie polskim, PAN, Kraków.
 18. Wojtak Maria (1988), Elementy stylu urzędowego w Ortylach magdeburskich, „Język Polski”, z. 4–5, s. 221–229.
 19. Zajda Aleksander (1990), Staropolska terminologia prawnicza (do 1500 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 20. Zajda Aleksander (2001), Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.