Poznańska szkoła językoznawstwa historycznego

Main Article Content

Jolanta Migdał
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Abstrakt

The article presents Poznań school of historical linguistics. The founder of the school is Władysław Kuraszkiewicz. The schools’ central idea is a scholarly attitude which is based on respect for material, philological akribeia (accuracy) and caution in ­drawing conclusions. The representatives of this school are characterised by aspiration for measurability of research results and understanding of the role of statistics. Research is conducted on the carefully selected, very extensive material taking into account numerous variable features: chronological, geographic, generic, stylistic or formal. Among the scholars who must be included in this school are the disciples of Professor Kuraszkiewicz: Zdzisława Krążyńska, Tadeusz Lewaszkiewicz, Leszek Moszyński, Wojciech Ryszard Rzepka, Tadeusz Skulina, Bogdan Walczak and Tadeusz Zdancewicz. Nowadays, their disciples form another generation of scholars connected with Poznań school of historical linguistics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Migdał, J., & Piotrowska-Wojaczyk, A. (2015). Poznańska szkoła językoznawstwa historycznego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 153-168. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.10
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Jolanta Migdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jolanta Migdał – Zakład Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: historia języka polskiego (zwłaszcza XVI wiek), fonetyka i fleksja historyczna, leksykologia i leksykografia historyczna, słownictwo religijne.

Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk – Zakład Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: leksykologia i leksykografia historyczna, zróżnicowanie regionalne polszczyzny.

Bibliografia

 1. Łapicz Czesław (2009), Toruński etap drogi naukowej Profesora Leszka Moszyńskiego, w: Leszek Moszyński, Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich, red. Czesław Łapicz, Krystyna Szcześniak, Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 26–36.
 2. Makarski Władysław (2009), Profesor Władysław Kuraszkiewicz z perspektywy lubelskiej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 18, Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, s. 9–21.
 3. Marcinkiewicz Józef (2005), Prace lituanistyczne Profesora Tadeusza Zdancewicza, w: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi, red. Mariola Walczak-Mikołajczakowa i Bogusław Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 19–26.
 4. Migdał Jolanta (2009), Rzepka Wojciech Ryszard, w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. X, red. Jerzy Starnawski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 224–227.
 5. Migdał Jolanta, Pihan-Kijasowa Alicja (2005), Jubileusz 65-lecia urodzin Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki, w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. Urodzin, red. Jolanta Migdał, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 5–11.
 6. Migdał Jolanta, Pihan-Kijasowa Alicja (2009), Profesor Wojciech Ryszard Rzepka (8 II 1940 – 21 XI 2008), „Język Polski”, z. 1, s. 40–42.
 7. Migdał Jolanta, Pihan-Kijasowa Alicja (2010), Profesor Wojciech Ryszard Rzepka (1940–2008). Uczony – Mistrz – Człowiek, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XVI (XXXVI), s. 9–19.
 8. Migdał Jolanta, Pihan-Kijasowa Alicja, Lisowski Tomasz (2011), Wstęp: Wojciech Ryszard Rzepka – badacz dziejów języka polskiego, w: Wojciech Ryszard Rzepka, Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną, red. Alicja Pihan-Kijasowa, Jolanta Migdał, Tomasz Lisowski, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 9–32.
 9. Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka (2013), Bogdan Walczak – uczony, nauczyciel, przyjaciel, po prostu OSOBOWOŚĆ, w: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. I, red. Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Rys, Poznań, s. 19–24.
 10. Pihan-Kijasowa Alicja (2008), Profesor Tadeusz Skulina. Wspomnienie uczennicy, w: Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. Alicja Pihan-Kijasowa i Irena Sarnowska-Giefing, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 11–15.
 11. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1986), Twórczość polonistyczna Profesora Władysława Kuraszkiewicza, w: Władysław Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, PWN, Warszawa–Poznań, s. 7–21.
 12. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan, Zierhoffer Karol (1986), Bibliografia prac Profesora Władysława Kuraszkiewicza za lata 1927–1985, w: Władysław Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, PWN, Warszawa–Poznań, s. 22–39.
 13. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1993), Osiemdziesiąta piąta rocznica urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza, w: Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, red. Mieczysław Basaj i Zygmunt Zagórski, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 7–12.
 14. Rzepka Wojciech Ryszard, Walczak Bogdan (1994), Życie i działalność Profesora Tadeusza Skuliny, ,, Studia Polonistyczne”, t. XX, s. 5–11.
 15. Szcześniak Krystyna (2009), Moje wspomnienie o Profesorze Leszku Moszyńskim, w: Leszek Moszyński, Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich, red. Czesław Łapicz, Krystyna Szcześniak, Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 37–45.
 16. Walczak Bogdan (1985), Osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza, „Życie i Myśl”, nr 10, s. 85–95.
 17. Walczak Bogdan (1990), Sześćdziesiąt trzy lata pracy nad językiem. Rozmowa z Profesorem Władysławem Kuraszkiewiczem, „Polonistyka”, nr 1, s. 61–69.
 18. Walczak Bogdan (1997a), Profesor Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 – 10 III 1997), „Język Polski”, z. 4–5, s. 241–245.
 19. Walczak Bogdan (1997b), Przemówienie dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, wygłoszone na uroczystym posiedzeniu żałobnym Senatu i Rady Wydziału w dniu 17 marca 1997, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. V (XXV), s. 11–16.
 20. Walczak Bogdan (1997c), Władysław Kuraszkiewicz (22 lutego 1905 – 10 marca 1997), „Rocznik Lubuski”, cz. 2, Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, s. 163–166.
 21. Walczak Bogdan (1998a), Profesor Władysław Kuraszkiewicz (22 II 1905 – 10 III 1997), „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, s. 359–362.
 22. Walczak Bogdan (1998b), Władysław Kuraszkiewicz jako metodyk. Kartka z międzywojennych dziejów metodyki nauczania języka polskiego, w: Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939, red. Leszek Jazownik, Wyższa szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra, s. 211–215.
 23. Walczak Bogdan (2001), Kuraszkiewicz Władysław (1905-1997), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. Jerzy Starnawski, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 199–205.
 24. Walczak Bogdan (2005), Twórczość naukowa Profesora Tadeusza Zdancewicza, w: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi, red. Mariola Walczak-Mikołajczakowa i Bogusław Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 9–13.
 25. Walczak Bogdan (2008a), Tadeusz Skulina jako historyk języka polskiego, w: Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. Alicja Pihan-Kijasowa i Irena Sarnowska-Giefing, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 19–26
 26. Walczak Bogdan (2008b), Wstęp: Władysław Kuraszkiewicz – człowiek i uczony, w: Władysław Kuraszkiewicz, W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej, red. Bogdan Walczak, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 11–22.
 27. Walczak Bogdan (2009a), Profesor Wojciech Ryszard Rzepka (8 lutego 1940 – 21 listopada 2008), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 23–30.
 28. Walczak Bogdan (2009b), Władysław Kuraszkiewicz – badacz dawnej mowy polskiej i ruskiej, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, nr 2–6 (25–29), s. 33–35.
 29. Walczak Bogdan (2009c), Władysław Kuraszkiewicz jako badacz języka Mikołaja Reja, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 18, Z wdzięczną pamięcią o Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, s. 23–33.
 30. Walczak Bogdan (2010a), Przemówienie na pogrzebie Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki (2 grudnia 2008), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XVI (XXXVI), s. 317–319.
 31. Walczak Bogdan (2010b), Wojciech Ryszard Rzepka (8 II 1940-21 XI 2008), „Slavia Occidentalis”, s. 7–10.
 32. Walczak Bogdan (2011), Kanclerska 15: prof. Władysław Kuraszkiewicz, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2, (Grunwald), s. 353–358.
 33. Walczak Bogdan (2012), Władysław Kuraszkiewicz – uczony lubelski i poznański, w: Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. Zygmunt Gałecki, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 29–37.
 34. Walczak-Mikołajczakowa Mariola (2005), Działalność dydaktyczna Profesora Tadeusza Zdancewicza, w: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi, red. Mariola Walczak-Mikołajczakowa i Bogusław Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 15–17.
 35. Wójtowicz Marian (2008), Tadeusz Skulina jako badacz najstarszego okresu rozwojowego antroponimii wschodniosłowiańskiej, w: Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. Alicja Pihan-Kijasowa i Irena Sarnowska-Giefing, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 27–34.
 36. Zagórski Zygmunt (1986), Charakterystyka działalności naukowej Profesora Władysława Kuraszkiewicza, „Poradnik Językowy”, s. 75–83.
 37. Zagórski Zygmunt (1997), O twórczości naukowej Profesora Władysława Kuraszkiewicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. V (XXV), s. 17–25.
 38. Zagórski Zygmunt (2009), Leszek Moszyński. Człowiek i uczony, w: Leszek Moszyński, Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich, red. Czesław Łapicz, Krystyna Szcześniak, Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 19–25.
 39. Zagórski Zygmunt (2011), Językoznawstwo polskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1919–2009 (w zarysie), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Zeszyt Specjalny.
 40. Zierhoffer Karol (2008a), Prace Tadeusza Skuliny w zakresie antroponimii, w: Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. Alicja Pihan-Kijasowa i Irena Sarnowska-Giefing, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 35–39.
 41. Zierhoffer Karol (2008b), Wstęp: Tadeusz Skulina – językoznawca, polonista, slawista, w: Tadeusz Skulina, Z przeszłości imion i nazwisk oraz dawnych form polskich, red. Karol Zierhoffer, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 9–20.