Teksty naukowe i techniczne doby średniopolskiej jako źródło badań historycznojęzykowych

Main Article Content

Agnieszka Szczaus

Abstrakt

In the Middle-Polish period numerous texts on science and technology were written. Linguists used to pay little attention to those writings – researchers analysed the terminology and noted the morphological manifestations of the scholarly style as well as the manifestations of consistency of historical scientific texts. The issues such as the emergence of the principles of drafting ancillary texts (footnotes, references, bibliography lists); the early development of the scientific press publications (popular-scientific press) in the Polish language and the emergence of new genres of text assisting the scientific aspects of life were of little interest to linguists. Moreover, a large body of historical scientific and technical texts remained entirely unknown to a vast number of readers as the overwhelming majority of those publications have never been republished. In recent years, thanks to–among others–quickly progressing digitisation, it is increasingly easier to access the old scientific and technical texts. Consequently, more and more attention is paid to them by researchers who emphasize that the development of the Polish language was influenced not only by the transformations of the artistic language but also by other stylistic varieties of Polish, including the scholarly style.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczaus, A. (2015). Teksty naukowe i techniczne doby średniopolskiej jako źródło badań historycznojęzykowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 253-268. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.16
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Agnieszka Szczaus, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Agnieszka Szczaus – Uniwersytet Szczeciński; zainteresowania naukowe: historia języka polskiego, zwłaszcza słowotwórstwo diachroniczne oraz stylistyka historyczna, szczególnie zaś ewolucja stylu naukowego oraz kształtowanie się terminologii naukowej i technicznej.

Bibliografia

 1. Basaj Mieczysław (1962), O bohemizmach w tzw. Zielniku Falimirza, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, s. 91–105.
 2. Bąk Mieczysław (1984), Powstanie i rozwój polskiej terminologii nauk ścisłych, Ossolineum, Wrocław.
 3. Bielak Franciszek (1968), Najbogatszy słownik rodzimy – „Thesaurus” Grzegorza Knapa, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria A, Historia Nauk Społecznych, s. 269–274.
 4. Biniewicz Jerzy (1992), Leksykalne eksponenty stylu naukowego, w: Systematyzacja pojęć w stylistyce, red. Stanisław Gajda, Wydawnictwo WSP w Opolu, Opole, s. 209–214.
 5. Biniewicz Jerzy (1994a), Kategorie fleksyjne czasownika w XVI- i XVII-wiecznych tekstach matematycznych, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska”, t. 32, s. 39–43.
 6. Biniewicz Jerzy (1994b), Polska terminologia techniczna. (O. Strumieński, O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, 1573), „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo”, t. 15, s. 5–10.
 7. Biniewicz Jerzy (1996), Początki polskiego języka nauk ścisłych (XVI-XVIII wiek), „Prace Językoznawcze”, t. 24, Studia historycznojęzykowe, s. 62–69.
 8. Biniewicz Jerzy (1997), Traktat „O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów” Olbrychta Strumieńskiego. Początki polskiego piśmiennictwa naukowego, w: Polszczyzna Śląska. Historia i współczesność, red. Bogusław Wyderka, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 19–27.
 9. Biniewicz Jerzy (1998), Narodziny polskiej terminologii nauk ścisłych, w: Słowo i czas, red. Stanisław Gajda, Anna Pietryga, TiT, Opole, s. 215–224.
 10. Biniewicz Jerzy (2002a), Geometria S. Grzepskiego – początki polskiej terminologii matematycznej i technicznej, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 25–31.
 11. Biniewicz Jerzy (2002b), Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 12. Biniewicz Jerzy (2010), Kształtowanie się polskiej leksyki naukowej – mechanizm derywowania pierwszych polskich terminów matematycznych, w: Żywe problemy historii języka, red. Marcin Kuźmicki, Marek Osiewicz, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 47–56.
 13. Bochnakowa Anna (1992), „Nouveau grand dictionnaire francois, latin et polonois” P. Daneta i F. Koli. Przyczynek do historii leksykografii polskiej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Filologia polska. Prace Językoznawcze”, z. 16, s. 73–83.
 14. Brocki Zygmunt (1975), Jeszcze o początkach polskiej leksykografii morskiej, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 386–392.
 15. Cygal-Krupowa Zofia (1979), Szesnastowieczne edycje „Dictionarii Joannis Murmelii variarum rerum…”, cz. 1, Uwagi ogólne, ortografia, fonetyka, cechy dialektyczne, PWN, Warszawa.
 16. Dąbkowski Grzegorz (1991), Rozwój historyczny polskiej terminologii z zakresu teorii muzyki, „Prace Filologiczne”, t. 36, s. 259–265.
 17. Dąbkowski Grzegorz (2010), Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej, ASPRA-JR, Warszawa.
 18. Długosz-Kurczabowa Krystyna (1977), Funkcje formantów rzeczownikowych w „Leksykonie” Jana Mączyńskiego, „Prace Filologiczne”, t. 27, s. 47–158.
 19. Drapella Władysław Antoni (1955), Żegluga – nawigacja – nautyka. Ze studiów nad kształtowaniem się pojęć morskich, cz. 1, Wiek XVI-XVIII, Ossolineum, Gdańsk.
 20. Drapella Władysław Anotni (1958), Dykcjonariusz łacińsko-polski Mączyńskiego, „Biuletyn Nautologiczny”, z. 1–2, s. 18–29; z. 3, s. 18–27; z. 5, s. 18–22.
 21. Drapella Władysław Antoni (1959), Dykcjonariusz łacińsko-polski Mączyńskiego, „Biuletyn Nautologiczny”, z. 4–6, s. 36–43.
 22. Dubisz Stanisław (1978), Wojciech Bystrzonowski – rys bio- i bibliograficzny. (Z dziejów retoryki i dydaktyki polskiej), „Prace Filologiczne”, t. 28, s. 333–340.
 23. Dubisz Stanisław (2007), Wojciech Bystrzonowski – encyklopedysta i stylista, w: tegoż, Język – historia – kultura, t. 2, Wydział Polonistyki UW, Warszawa, s. 284–293.
 24. Estreicher Karol (1894), Bibliografia polska, cz. III, t. II, Stólecie XV–XVIII w układzie abecadłowym, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 25. Friedelówna Teresa (1992), Polskie terminy farmaceutyczne w podręczniku „Onomasticum trilingue latino-germanico-polonicum”, w: Odmiany polszczyzny XVII w., red. Halina Wiśniewska, Czesław Kosyl, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 115–122.
 26. Friedelówna Teresa (1994), Terminologia medyczna w toruńskim farmaceutycznym „Onomasticum” P. Guldeniusza i w „Przymiocie” W. Oczki, w: Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 6, red. Kwiryna Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 29–35.
 27. Handke Kwiryna (1993), Polskie nazewnictwo botaniczne oczami językoznawcy, w: Historia leków naturalnych, t. 4, Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych, red. Barbara Kuźnicka, IHNOiT PAN, Warszawa, s. 11–23.
 28. Iwanowska Aleksandra (1986), „Wyrazy żeglarskie” w dykcjonarzach Michała Abrahama Troca. Kilka uwag o kształtowaniu się polskiej leksyki morskiej XVIII w., „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Filologia Polska. Prace Języko­znawcze”, z. 12, s. 43–57.
 29. Iwanowska Aleksandra (1991), O definicjach słownikowych w „Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonois” Michała Abrahama Troca, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 5–22.
 30. Jankowiak Lucyna Agnieszka (2000), Terminologia medyczna w dziele Stefana Falimirza na tle polszczyzny XVI wieku. (Próba rekonesansu), „Slavia Occidentalis”, s. 37–50.
 31. Jankowiak Lucyna Agnieszka (2005), Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. I, Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 32. Jankowiak Lucyna Agnieszka (2006), Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. II, Słownik, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 33. Jankowska Magdalena (1992), Terminologia gramatyczna w podręcznikach XVII wieku, w: Odmiany polszczyzny XVII wieku, red. Halina Wiśniewska, Czesław Kosyl, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 123–128.
 34. Kamper-Warejko Joanna (2009), Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika Piotra Krescencjusza (1571), „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 71–82.
 35. Kamper-Warejko Joanna (2011), Poradnik Piotra Krescencjusza jako tekst użytkowy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 43–56.
 36. Kamper-Warejko Joanna (2013), Obce nazwy winorośli występujące w poradniku Piotra Krescencjusza (1571), „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 73–82.
 37. Karpluk Maria (1977), O języku Macieja Stryjkowskiego, historyka i poety z drugiej połowy XVI wieku, cz. I, Regionalizmy, cechy ruskie i poetyzmy w dziedzinie fonetyki, Ossolineum, Wrocław.
 38. Karpluk Maria (1989), Słownictwo Jana Cervusa z Tucholi a „Leksykon” Mączyńskiego (1564), w: Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 3, red. Kwiryna Handke, Ossolineum, Wrocław, s. 7–14.
 39. Kędelska Elżbieta (1978), Polska terminologia medyczna w słowniku Bartłomieja z Bydgoszczy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 95–104.
 40. Kędelska Elżbieta (1979), Pierwsze wydanie słownika Mymera i jego stosunek do źródeł, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 81–92.
 41. Kędelska Elżbieta (1982), Jeszcze o tzw. słowniku Murmeliusza, „Studia z Filologii Polskiej Słowiańskiej”, s. 23–40.
 42. Kędelska Elżbieta (1986), Łacińsko-polskie słowniki drukowane pierwszej połowy XVI wieku i ich stosunek do źródeł czeskich, Ossolineum, Wrocław.
 43. Kędelska Elżbieta (1989), Pierwsze drukowane słowniki łacińsko-polskie jako źródło Bartłomieja z Bydgoszczy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 31–45.
 44. Kędelska Elżbieta (1989/1990 [wyd.] 1991), Leksykon Jana Mączyńskiego a łacińsko-czeski słownik Tomasza Reszla, „Slavia Occidentalis”, s. 89–106.
 45. Kędelska Elżbieta (1991/1992), Nomenklator Piotra Artomiusza z 1591 roku, „Slavia Occidentalis”, s. 93–106.
 46. Kędelska Elżbieta (1993a), Bohemizmy i rutenizmy w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 roku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 133–146.
 47. Kędelska Elżbieta (1993b), Osobliwości leksykalne w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 roku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskie”, s. 49–58.
 48. Kędelska Elżbieta (1995), Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 49. Klemensiewicz Zenon (1964), O Janie Mączyńskim w czterechsetlecie jego dzieła, „Język Polski”, z. 2, s. 65–75.
 50. Klemensiewicz Zenon (1974), Historia języka polskiego, wyd. 2, PWN, Warszawa.
 51. Koronczewski Andrzej (1961), Polska terminologia gramatyczna, Ossolineum, Wrocław.
 52. Krycińska Krystyna (1970), Kilka uwag o definicjach w dwujęzycznym słowniku Mączyńskiego, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 449–458.
 53. Kupiszewski Władysław (1969), Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii języka polskiego, Ossolineum, Wrocław.
 54. Kupiszewski Władysław (1974), Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. Stan obecny, historia i związki słowiańskie, PWN, Warszawa.
 55. Kuraszkiewicz Władysław (1981), Wyjątkowe hasła w „Słowniku polszczyzny XVI wieku” (tomy I-X) z „Leksykonu” Jana Mączyńskiego, „Slavia Occidentalis”, s. 61–68.
 56. Kuraszkiewicz Władysław (1984), Regionalizmy w „Leksykonie” Jana Mączyńskiego, „Slavia Occidentalis”, s. 349–364.
 57. Kuraszkiewicz Władysław (1986a), Nad słownikiem łacińsko-polskim Jana Mączyńskiego, w: tegoż, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, wybór i oprac. Wojciech Ryszard Rzepka, Bogdan Walczak, PWN, Warszawa, s. 754–769.
 58. Kuraszkiewicz Władysław (1986b), Uwagi o fleksji rzeczowników w leksykonie Jana Mączyńskiego z 1564 r., w: Festschrift fur Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag am 14. April 1986, hrsg. von Reinhold Olesch, Hans Rothe, Slavistische Forschungen, Bd. 53, Böhlau Verlag, Köln, s. 289–299.
 59. Kuraszkiewicz Władysław (1988), Wyrazy obce w polskim materiale „Leksykonu” Jana Mączyńskiego, w: Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka, red. Mieczysław Basaj, Ossolineum, Wrocław, s. 251–257.
 60. Kwilecka Irena (1972), Nieznany zbiór słownictwa polskiego pióra Bartłomieja z Bydgoszczy, „Język Polski”, z. 4, s. 252–261.
 61. Kwilecka Irena, Popowska-Taborska Hanna (1977), Bartłomiej z Bydgoszczy leksykograf polski pierwszej połowy XVI wieku, Ossolineum, Wrocław.
 62. Leszczyński Zenon (1986), O słownictwie polskiej wersji Daneta, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, s. 155–161.
 63. Łuczak Arleta (1993), Łacińskie osobliwości leksykalne w obu wersjach łacińsko-polskiego „Słownika” Bartłomieja z Bydgoszczy, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, s. 59–67.
 64. Łuczyński Edward (1986), Staropolskie słownictwo związane z żeglugą – XV i XVI wiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
 65. Matusiak Jerzy (1988), Początki polskiej terminologii chemicznej, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 31–35.
 66. Migdał Jolanta (1999), O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, WiS, Poznań.
 67. Migdał Jolanta (2002), O nazywaniu człowieczych chorób – uwagi o słownictwie Glaberowych Gadek, „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 147–157.
 68. Moszyński Leszek (1980), Funkcjonowanie wyrazów pochodzenia niemieckiego w „Leksykonie” Jana Mączyńskiego, w: Fragen der Polnischen Kultur im 16. Jahrhundert, hrsg. von Reinhold Olesch, Hans Rothe, Giessen, s. 111–129.
 69. Nowik Krystyna (1992), O języku Olbrychta Strumieńskiego, w: Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne, red. Marian Kucała, Jerzy Reichan, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, s. 55–56.
 70. Okoń Jan (2009), Kompendium – czy tylko wiedzy? Wstęp do typologii gatunku, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. Iwona Monika Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka, DiG, Warszawa, s. 9–31.
 71. Orłoś Teresa Zofia (1979a), Bohemizmy w polskim dziale słownika Lodereckera a autorstwo tego działu, w: Opuscula Polono-Slavica. Munera linguistica Stanislao Urbańczyk dedicata, red. Jan Safarewicz, Ossolineum, Wrocław, s. 261–268.
 72. Orłoś Teresa Zofia (1979b), Dział polski a czeski w „Słowniku” Lodereckera, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze”, z. 63, s. 35–41.
 73. Ostaszewska Danuta (1994), Z zagadnień ewolucji stylu naukowego. XVI-wieczne początki kształtowania się wyznaczników przebiegu procesu myślowego, „Prace Językoznawcze”, Studia historycznojęzykowe, s. 85–94.
 74. Pawlikowska Zofia (1964), Z historii polskiej terminologii matematycznej, cz. 1, „Wiadomości Matematyczne”, s. 165–190.
 75. Pawlikowska Zofia (1965), Z historii polskiej terminologii matematycznej, cz. 2, „Wiadomości Matematyczne”, s. 41–64.
 76. Pawlikowska Zofia (1966/1967), Z historii polskiej terminologii matematycznej, cz. 3, „Wiadomości Matematyczne”, s. 23–43.
 77. Pawlikowska-Brożek Zofia (2004), Podręczniki matematyki dla polskich szkół jezuickich, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczpospolitej obojga narodów i pod zaborami, red. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, WAM, Warszawa, s. 245–268.
 78. Popowska-Taborska Hanna (1972), Czy „Słownik” Bartłomieja z Bydgoszczy jest zwykłą kompilacją wcześniejszych zbiorów leksykalnych?, „Język Polski”, z. 3, s. 173–180.
 79. Popowska-Taborska Hanna (1979), Dialektyzmy w „Słowniku” Bartłomieja z Bydgoszczy, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, red. Hanna Popowska-Taborska, PWN, Warszawa, s. 37–40.
 80. Przyklenk Joanna (2009), Staropolska kronika jako gatunek mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 81. Puzynina Jadwiga (1955), Neologizmy Grzegorza Knapskiego, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 41–51, z. 3, 91–107.
 82. Puzynina Jadwiga (1956), O metodzie leksykograficznej w „Thesaurusie” Knapskiego, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 121–129, z. 5, 168–175, z. 6, 216–221.
 83. Puzynina Jadwiga (1961), „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim, Ossolineum, Wrocław.
 84. Reczek Józef (1980), Słownik Konstantego Szyrwida (z okazji fototypicznego wydania), „Język Polski”, z. 4, s. 262–267.
 85. Reymond Jerzy (2009), Powstanie i rozwój polskiej terminologii anatomicznej na podstawie analizy polskojęzycznych podręczników i słowników anatomicznych, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom.
 86. Rybicka Halina (1974a), Nieznany rozdział o języku w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego, „Prace Filologiczne”, t. 25, s. 530–535.
 87. Rybicka Halina (1974b), „Nowe Ateny” Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, język, PWN, Warszawa.
 88. Safarewiczowa Halina (1962), Niektóre cechy języka potocznego w XVI wieku na przykładzie tekstu „Gospodarstwa” A. Gostomskiego, w: Odrodzenie w Polsce, t. III, Historia języka, cz. 2, red. Maria Renata Mayenowa, Zenon Klemensiewicz, Warszawa, s. 280–302.
 89. Siatkowski Janusz (1979), Bohemizmy w „Słowniku” Bartłomieja z Bydgoszczy, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, red. Hanna Popowska-Taborska, PWN, Warszawa, s. 41–51.
 90. Siekierska Krystyna (1976), Z dziejów kształtowania się polskiej terminologii naukowej. Podstawowe słownictwo geometryczne, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 272–281.
 91. Siekierska Krystyna (1983), Z dziejów kształtowania się języka nauki polskiej. Funkcje porównań w średniopolskich źródłach wiedzy, „Polonica”, t. 9, s. 211–229.
 92. Siekierska Krystyna (1992a), Rzeczywistość w słownikach Knapiusza i Troca, „Prace Filologiczne”, t. 37, s. 259–268.
 93. Siekierska Krystyna (1992b), Uwagi o stylu dzieł naukowych XVII wieku (botanika, medycyna, geometria), w: Odmiany polszczyzny XVII wieku, red. Halina Wiśniewska, Czesław Kosyl, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 107–115.
 94. Skubalanka Teresa (1984), Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Ossolineum, Wrocław.
 95. Skulina Tadeusz (1959), O aspekcie czasowników w słowniku Jana Mączyńskiego, „Zeszyty Naukowe UAM. Filologia”, z. 2, s. 109–152.
 96. Sławski Franciszek (1968a), Kilka uwag o słownictwie pierwszych polskich zielników, „Slavia Orientalis”, s. 401–406.
 97. Sławski Franciszek (1968b), W czterechsetlecie „Herbarza” czyli Zielnika Marcina Siennika, „Język Polski”, z. 2, s. 107–113.
 98. Sobczykowa Joanna (1996), Komentarz ks. Jakuba Wujka w Biblii 1599 jako XVI-wieczny tekst naukowy, „Prace Językoznawcze”, t. 24, Studia historycznojęzykowe, s. 49–61.
 99. Sobczykowa Joanna (2000), O wartości językoznawczej komentarza w „Biblii” Jakuba Wujka, w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy, red. Ewa Woźniak, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 261–272.
 100. Sobczykowa Joanna (2001), Terminologia leksykologiczna w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka, „Prace Językoznawcze”, t. 26, Studia historycznojęzykowe, s. 223–231.
 101. Sobczykowa Joanna (2012), O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek – Budny – Murzynowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 102. Spólnik Anna (1984), Źródła do badań nad polskim słownictwem botanicznym, w: Dialektologia, onomastyka, stylistyka. Materiały z sesji naukowej w 80-lecie urodzin prof. dra Eugeniusza Pawłowskiego, red. Maria Zarębina, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, s. 17–30.
 103. Spólnik Anna (1990a), Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Ossolineum, Wrocław.
 104. Spólnik Anna (1990b), Zapożyczenia w polskim nazewnictwie botanicznym w źródłach do XVIII wieku, w: Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, red. Marcin Preyzner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce, s. 191–206.
 105. Stamm Edward (1935), Miary długości w dawnej Polsce, Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie, Warszawa.
 106. Stamm Edward (1936), Z historii matematyki w XVII wieku w Polsce, „Wiadomości Matematyczne”, s. 1–216.
 107. Starzec Anna, Biniewicz Jerzy (1995), Styl naukowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej, red. Stanisław Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 397–410.
 108. Szczaus Agnieszka (2006), Wykładniki abstrakcyjności w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 r., cz. 1, Kategorie fleksyjne czasownika, „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 217–229.
 109. Szczaus Agnieszka (2007), Wykładniki abstrakcyjności w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 r., cz. 2, Zdania ogólne i szczegółowe, „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 163–173.
 110. Szczaus Agnieszka (2008a), Elementy dialogowości w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 r., cz. I, Przytoczenia, „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 157–167.
 111. Szczaus Agnieszka (2008b), Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w „Leksykonie” Jana Mączyńskiego, w: Wokół słów i znaczeń, t. II, Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, red. Jolanta Maćkiewicz, Ewa Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 197–206.
 112. Szczaus Agnieszka (2009), Wykładniki dialogowości w tekstach popularnonaukowych doby średniopolskiej (na przykładzie „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 r.), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, s. 213–225.
 113. Szczaus Agnieszka (2010), Elementy dialogowości w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 r., cz. II, Odsyłacze, „Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, s. 275–285.
 114. Szczaus Agnieszka (2011), Kwestia jako gatunek na usługach nauki (na przykładzie „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 r.), w: Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, t. I, red. Izabela Kępka, Lucyna Warda-Radys, Bernardinum, Pelplin, s. 398–404.
 115. Szczaus Agnieszka (2013), Leksyka specjalistyczna w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku na tle polszczyzny XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 116. Szlesiński Iwo (1985), Słownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII wieku, Ossolineum, Wrocław.
 117. Szostak Jan (1977a), Autorzy pierwszych zielników polskich – Stefan Falimirz, Hieronim Spiczyński i Marcin Siennik, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, z. 3, s. 277–289.
 118. Szostak Jan (1977b), Zielnik Stefana Falimirza z roku 1534, „Ze Skarbca Kultury”, cz. I, z. 28, s. 7–51; cz. II, z. 29, s. 5–43.
 119. Wajda-Adamczykowa Ludwika (1989), Polskie nazwy drzew, Ossolineum, Wrocław.
 120. Walczak Bogdan (1999), Zarys dziejów języka polskiego, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 121. Waniakowa Jadwiga (2003a), Polska naukowa terminologia astronomiczna, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
 122. Waniakowa Jadwiga (2003b), Wybrane najstarsze polskie słownictwo astronomiczne, „Język Polski”, z. 2, s. 102–112.
 123. Wiśniewska Halina (1991), Terminologia medyczna w rozprawie „De ossibus humanis tractatus tres” Jana Ursinusa, „Prace Filologiczne”, t. 36, s. 369–378.
 124. Wiśniewska Halina (1991/1992), Polerowanie słownictwa XVI/XVII wieku (na przykładzie „Słownika” Jana Mączyńskiego i prac naukowych Jana Ursinusa), „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, Sectio FF, Philologiae, t. 9/10, Lublin, s. 277–292.
 125. Wysocka Felicja (1979), Uwagi o polskiej terminologii anatomicznej do początków XIX w., „Język Polski”, z. 2, s. 108–118.
 126. Wysocka Felicja (1980), Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. I, Anatomia. Proste prymarne nazwy nie motywowane, Ossolineum, Wrocław.
 127. Wysocka Felicja (1994), Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. II, Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Wydawnictwo IFP PAN, Kraków.
 128. Wysocka Felicja (2007), Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. III, Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Wydawnictwo IFP PAN, Kraków.
 129. Zwoliński Przemysław (1988), Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie, w: tegoż, Szkice i studia z historii slawistyki, Ossolineum, Wrocław, s. 67–99.
 130. Żurowska-Górecka Wanda (1979), Słowniki polskie przed Bartłomiejem z Bydgoszczy, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, red. Hanna Popowska-Taborska, PWN, Warszawa, s. 59–69.
 131. Żwak Irena (1977), Ze studiów nad Kalepinem, „Język Polski”, z. 1, s. 31–36.
 132. Żwak Irena (1978), Niektóre osobliwe wyrazy w jedenastojęzycznym słowniku A. Kalepina z roku 1590, „Język Polski”, z. 1, s. 14–20.
 133. Żwak Irena (1984), Słowotwórstwo przymiotników polskich w jedenastojęzycznym słowniku A. Kalepina z 1590 r., Ossolineum, Wrocław.