Profesor Wojciech Ryszard Rzepka (1940-2008). Uczony – Mistrz – Człowiek

Main Article Content

Alicja Pihan-Kijasowa
Jolanta Migdał

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pihan-Kijasowa, A., & Migdał, J. (2010). Profesor Wojciech Ryszard Rzepka (1940-2008). Uczony – Mistrz – Człowiek. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 9-19. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.1
Dział
Varia

Bibliografia

 1. Cały świat nie pomieściłby ksiąg... Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra, wstęp. M. Adamczyk, Warszawa-Poznań 1996.
 2. M. Kornaszewski, W.R. Rzepka, Huba // Huby w wielkopolskich nazwach miejsco wych i terenowych, „Slavia Occidentalis” 26, 1967.
 3. Z. Krążyńska, W.R. Rzepka, Linde w świetle „Słownika polszczyzny XVI wieku”, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 19, 1980.
 4. E. Kurkiewicz-Rzepkowa, W.R. Rzepka, Galicyzmy w listach Cypriana Kamila Norwida, „Studia Romanica Posnaniensia” I, 1971.
 5. E. Kurkiewicz-Rzepkowa, W.R. Rzepka, Galicyzmy w polszczyźnie XIX wieku w świetle ówczesnych źródeł poprawnościowych, „Slavia Occidentalis” 33, 1976.
 6. T. Kuroczycki, W.R. Rzepka, Wpływ języka rosyjskiego na system gramatyczny polszczyzny XIX i początków XX wieku w świetle ówczesnych źródeł poprawnościowych, „Studia Rossica Posnaniensia” IX, 1977 (wyd. 1979).
 7. T. Kuroczycki, W.R. Rzepka, Zapożyczenia leksykalne z języka rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie pisanej, „Studia Rossica Posnaniensia” X, 1978 (1979).
 8. T. Kuroczycki, W.R. Rzepka, B. Walczak, O zapożyczeniach leksykalnych z języka ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie pisanej, W: Z polskich studiów slawistycznych. Seria VI. T. 2. Językoznawstwo, Warszawa 1983.
 9. Z. Krążyńska, W.R. Rzepka, O przymiotnikach z sufiksami: -ity, -isty, -aty, -asty w polszczyźnie XVI i początku XVII wieku, „Slavia Occidentalis” 28/29, 1971.
 10. R. Laskowski, W.R. Rzepka, W. Twardzik, Kresowizmy w „Rozmyślaniu przemyskim”: pisownia i wymowa samogłosek średnich [e], [o], W: Studia nad polszczyzną kresową, t. X, red. J. Rieger, Warszawa 2001.
 11. R. Laskowski, W.R. Rzepka, W. Twardzik, Wpływ języka staroukraińskiego na średniowieczną polszczyznę kresową: „Rozmyślanie przemyskie”, W: Ukraina. Między językiem a kulturą, red. B. Zienkiewicz-Tomanek, A. Fałowski, Kraków 2003.
 12. T. Lewaszkiewicz, W.R. Rzepka, Zmiana tradycji w zakresie nadawania imion jako efekt integracji społecznej i kulturowej (na przykładzie gminy Słońsk w woj. gorzowskim), W: Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, red. E. Homa, Szczecin 1988.
 13. J. Migdał, A. Pihan-Kijasowa, Jubileusz 65-lecia urodzin Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki, w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Poznań 2005.
 14. J. Migdał, W.R. Rzepka, Wygasanie form dualnych rzeczowników w polszczyźnie XVI i XVII wieku, W: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002.
 15. W. R. Rzepka, Wybrane zagadnienia „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku, Poznań 1963 (niepublikowana praca magisterska).
 16. W.R. Rzepka, Z zagadnień nazewnictwa stylistycznego Szubrawców (na podstawie „Wiadomości Brukowych”1816-1822), „Językoznawca” 6, 1961.
 17. W.R. Rzepka, Z badań nad słownictwem „Merkuriusza Polskiego” z 1661 r. „Językoznawca” 11/12, 1964.
 18. W.R. Rzepka, Dopełniacz w funkcji biernika męskich form osobowych w liczbie mnogiej w polszczyźnie XVII wieku, Wrocław 1975.
 19. W.R. Rzepka, Uwagi o rozwoju gen.- acc. pl.w polszczyźnie kresowej, „Studia Polonistyczne” III, 1976.
 20. W.R. Rzepka, Męskoosobowy mianownik liczby mnogiej zaimków i przymiotników typu naszy nalepszy // nasi najlepsi w polszczyźnie XVII wieku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 17, 1978.
 21. W.R. Rzepka, Linde wobec Reja i Kochanowskiego, „Slavia Occidentalis” 40, 1983 (wyd. 1984).
 22. W.R. Rzepka, Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI-XVII wieku, Poznań 1985.
 23. W.R. Rzepka, Morfologizacja i demorfologizacja rodzaju w historii paradygmatu liczby mnogiej rzeczowników polskich, „Poradnik Językowy” 1986, z. 5.
 24. W.R. Rzepka, Uroczystości osiemdziesięciolecia Profesora Władysława Kuraszkiewicza, „Poradnik Językowy” 1986, z. 2.
 25. W.R. Rzepka, Z dziejów form fleksyjnych rzeczowników w polszczyźnie XVI-XVII wieku: celownik liczby pojedynczej rodzaju męskiego, „Slavia Occidentalis” 43, 1986 (wyd. 1987).
 26. W.R. Rzepka, Mianownik liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych w polszczyźnie literackiej XVI-XVII wieku, „Studia Polonistyczne” XIV/XV, 1986/1987.
 27. W.R. Rzepka, Morfologizacja rodzaju w zakresie fleksji rzeczowników w dobie staropolskiej, „Roczniki Humanistyczne KUL. Językoznawstwo” XXXIX-XL, z. 6.
 28. W.R. Rzepka, Jubileusz Profesor Moniki Gruchmanowej, „Poradnik Językowy” 1988, z. 2.
 29. W.R. Rzepka, Potrójny jubileusz Profesor Moniki Gruchmanowej, „Życie i Myśl” 1988, nr 5/6.
 30. W.R. Rzepka, Zróżnicowanie geograficzne procesów normalizacyjnych fleksji rzeczownikowej w dawnej polszczyźnie, „Prace Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXXIV, 1988 (wyd. 1989).
 31. W.R. Rzepka, Rola wzorców zaimkowych i przymiotnikowych w ewolucji systemu fleksyjnego rzeczowników polskich, W: „Tgoli chole Męstrów”. Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Köln–Wien 1990.
 32. W.R. Rzepka, Profesor Władysław Kupiszewski (W sześćdziesiątą rocznicę urodzin oraz trzydziestopięciolecie pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim), „Poradnik Językowy” 1990, z. 7.
 33. W.R. Rzepka, Odmiana rzeczowników noga, ręka, oko, ucho w XVI-XVII wieku. (Nota do dziejów liczby podwójnej), „Prace Filologiczne” XXXVI, 1991.
 34. W.R. Rzepka, Stratyfikacja prasłowiańskiego dziedzictwa leksykalnego w polszczyźnie. (Uwagi po lekturze „Słownika prasłowiańskiego”), Z polskich studiów slawistycznych. Seria VIII. Językoznawstwo, Warszawa 1992.
 35. W.R. Rzepka, B. Walczak, Życie i działalność Profesora Tadeusza Skuliny, „Studia Polonistyczne” XX, 1992 (wyd. 1994).
 36. W.R. Rzepka, Status regionalizmów w polszczyźnie XIX wielu, w: Region – regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa 1993.
 37. W.R. Rzepka, Gottlieba Kölichena (pastora pomorskiego) projekt glottodydaktyczny z 1730 roku, w: Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 5, red. K. Handke, Warszawa 1993.
 38. W.R. Rzepka, Odrębność regionalna polszczyzny literackiej w Wielkopolsce w XVI-XVIII wieku, W: Munera linquistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, red. M. Basaj, Z. Zagórski, Wrocław 1993.
 39. W.R. Rzepka, O niektórych archaizmach leksykalnych w „Rozmyślaniu przemyskim”, W: W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. S. Mikołajczak, A. Sieradzki, Poznań 1996.
 40. W.R. Rzepka, Przedmowa, w: Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. Zeszyt próbny, oprac. zespół Pracowni Historii Języka Polskiego XVII/XVIII w. pod kierunkiem K. Siekierskiej, Kraków 1996.
 41. W.R. Rzepka, Rodowód polszczyzny Wielkopolan, W: Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Poznań 1997.
 42. W.R. Rzepka, Osobliwości leksykalne „Rozmyślania przemyskiego”. Kilka uwag ogólnych, W: Studia historycznojęzykowe, t. 3: Rozwój polskiego systemu językowego, red. K. Rymut, W.R. Rzepka, Kraków 2000.
 43. W.R. Rzepka, Glosa do staropolskiego czasu zaprzeszłego z aorystycznym słowem posiłkowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 2022, „Prace Językoznawcze” t. 26, „Studia historycznojęzykowe”, red. A. Kowalska, O. Wolińska, Katowice 2001.
 44. W.R. Rzepka, Osobliwe formy czasu przeszłego oraz trybu przypuszczającego w listach królewskich Zygmunta Augusta (1547-1572), W: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej, red. C. Kosyl, Lublin 2001.
 45. W. R. Rzepka, Władysław Kuraszkiewicz 1905-1997, w: Wielkopolanie XX wieku, red. A. Gulczyński, Poznań 2001.
 46. W.R. Rzepka, Samogłoski nosowe w trzech przekazach listu króla Zygmunta Starego do córki Jadwigi z 1539 roku59, „Jakom ja nie podjązan Jachnie...” (Glosa do historii spółgłosek wargowych miękkich w staropolszczyźnie), W: Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. S. Gala, Łódź 2002.
 47. W.R. Rzepka, Śp. Profesor Monika Gruchmanowa (13 XI 1922-14 VIII 2002), „Język Polski” LXXXII, 2002, nr 2.
 48. W.R. Rzepka, W. Twardzik, Archaizmy fleksyjne w „Rozmyślaniu przemyskim”. 1. Prawdopodobna forma 2. i 3. os.lm. trybu rozkazującego będzicie, „Język Polski” LXXVI, 1996, nr 2-3.
 49. W.R. Rzepka, W. Twardzik, Archaizmy fleksyjne w „Rozmyślaniu przemyskim”. 2. Byszę i inne stare formy słowa posiłkowego w trybie warunkowym, „Język Polski” LXXVI, 1996, nr 4-5.
 50. W.R. Rzepka, W. Twardzik, Archaizmy fleksyjne w „Rozmyślaniu przemyskim”. 3. Formy z aorystycznym by (3. os. lp. czasownika być), „Język Polski”LXXVII, 1997, nr 1.
 51. W.R. Rzepka, W. Twardzik, Archaizmy fleksyjne w „Rozmyślaniu przemyskim”. 4. Pierwotne postaci bezokoliczników rzecy, wybawici, „Język Polski” LXXVII, 1997, nr 2-3.
 52. W.R. Rzepka, W. Twardzik, Archaizmy fleksyjne w „Rozmyślaniu przemyskim”. 5. Archaiczne formy 2. i 3. os. lp. czasu teraźniejszego: si ‘jesteś’ i jeść, je ‘jest’, „Język Polski” LXXVII, 1997, nr 4-5.
 53. W.R. Rzepka, W. Twardzik, Archaizmy fleksyjne w „Rozmyślaniu przemyskim”. 6. Archaiczne formy part. praet. act. I typu przyszed, kupiw, lizw ‘przyszedłszy, kupiwszy, liznąwszy’, „Język Polski” LXXIX, 1999, nr 1-2.
 54. W.R. Rzepka, B. Walczak, Nazwy własne w „Słowniku języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego, „Prace Filologiczne” XXX, 1981.
 55. W.R. Rzepka, B. Walczak, Osobliwości leksykalne „Worka Judaszowego” Sebastiana Fabiana Klonowica, „Prace Filologiczne” XXXI, 1982.
 56. W.R. Rzepka, B. Walczak, Z historii adaptacji obcych nazw geograficznych w polszczyźnie XVI i XVII wieku. (Uwagi o rodzaju i liczbie), W: Warsztat współczesnego onomasty. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, red. D. Kopertowska, Kielce 1983.
 57. W.R. Rzepka, B. Walczak, Hapaks legomena z dzieł Marcina Bielskiego w „Słowniku polszczyzny XVI wieku”, „Prace Filologiczne” XXXII, 1985.
 58. W.R. Rzepka, B. Walczak, Twórczość polonistyczna Profesora Władysława Kuraszkiewicza, w: W. Kuraszkiewicz, Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań 1986.
 59. W.R. Rzepka, B. Walczak, Staropolskie szyderstwa z nazwisk, W: V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Poznań 3-5 września 1885. Księga referatów, red. K. Zierhoffer, Poznań 1988.
 60. W.R. Rzepka, B. Walczak, Właściwości językowe wielkopolskiego rękopisu Jerzego Argiglobyna (Poznańczyka) z połowy XVI wieku, „Slavia Occidentalis” 46/47, 1989/1990 (wyd. 1991).
 61. W.R. Rzepka, B. Walczak, Czy Jan Kochanowski stosował archaizmy fleksyjne? W: Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci (Materiały z konferencji międzynarodowej), red. S. Nieznanowski, J. Święch, Lublin 1991.
 62. W.R. Rzepka, B. Walczak, Polszczyzna potoczna z perspektywy diachronicznej, W: Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych. Materiały z konferencji z 18-20 X 1990 w Opolu, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole 1991.
 63. W.R. Rzepka, B. Walczak, Socjolekt szlachecki XVII wieku. Próba ogólnej charakterystyki, W: Barok w polskiej literaturze, kulturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie, red. S. Stępień, S. Urbańczyk, Warszawa–Kraków 1992.
 64. W.R. Rzepka, B. Walczak, Archeologia nazewnicza Norwida, W: Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993.
 65. W.R. Rzepka, B. Walczak, Osiemdziesiąta piąta rocznica urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza, w: Munera linquistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, red. M. Basaj, Z. Zagórski, Wrocław 1993.
 66. W.R. Rzepka, B. Walczak, Jak dopełnić znany nam zasób leksykalny staropolszczyzny, W: Studia historycznojęzykowe I, red. M. Kucała, Z. Krążyńska, Kraków 1994.
 67. W.R. Rzepka, B. Walczak, O archaizmach leksykalnych pochodzenia prasłowiańskiego w gwarach polskich.(Kilka uwag po lekturze „Słownika prasłowiańskiego”), „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 1662, „Prace Językoznawcze” t. 25, „Studia historycznojęzykowe”, red. O. Wolińska, Katowice 1998.
 68. W.R. Rzepka, B. Walczak, „Jakośm ... nie wypławił źrzebca szestroka...” (Archaiczna formacja słowotwórcza w poznańskich rotach sądowych), W: Studia historycznojęzykowe, t. 1, red. M. Kucała, Z. Krążyńska, Kraków 1994.
 69. W.R. Rzepka, B. Walczak, Bóg i szatan w polszczyźnie XVI wieku, W: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, Gdańsk 1999.
 70. W.R. Rzepka, B. Walczak, Profesor Monika Gruchmanowa (1922-2002), w: M. Gruchmanowa, Gwary w Ojczyźnie i na obczyźnie. Studia, Poznań 2003.
 71. W.R. Rzepka, W. Wydra, Nota do dziejów ortografii staropolskiej, „Slavia Occidentalis” 31, 1974.
 72. W.R. Rzepka, W. Wydra, O polityczności i niepolityczności języka dwu wierszy nieobyczajnych w końca XVIII wieku uwag kilka, W: Przejawy potoczności w tekstach artystycznych. Studia o języku i stylu artystycznym, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 2001.
 73. W.R. Rzepka, Z. Zagórski, Uwagi językowe o księdze metrykalnej parafii żarnowieckiej (pow. Puck) 1593-1664, „Slavia Occidentalis” 26, 1967.
 74. W.R. Rzepka, T. Zgółka, Teoretyczne podstawy wyjaśniania zmian historycznych w zakresie fleksji języka polskiego, W: Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych, red. J. Pogonowski, T. Zgółka, Poznań 1990.
 75. W.R. Rzepka, T. Zgółka, Rodzaje wyjaśniania zmian historycznych w zakresie polskiej fleksji, „Język Polski” LXX, 1990, nr 3/4.
 76. W.R. Rzepka, H. Zgółkowa, Wygasanie staropolskich wskaźników zespolenia w polszczyźnie XVI wieku (chronologia, ekstensja i frekwencja tekstowa), W: Problemy polskiej składni historycznej. Konferencja naukowa – Mogilany 23-24 marca 1976, Kraków 1977.
 77. Jan Seklucjan, Student: Rozprawa krotka a prostá o niktorych ceremonijách i ustawách kościelnych. Wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra, wstęp. M. Adamczyk, Kórnik 1994.
 78. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984, 1995.