Pressto.

Nagłowek strony

Vol 16 (2010)

pod red. Alicji Pihan-Kijasowej

Spis treści

Varia

Profesor Wojciech Ryszard Rzepka (1940-2008). Uczony – Mistrz – Człowiek PDF
Alicja Pihan-Kijasowa, Jolanta Migdał 9-19
Przemówienie na pogrzebie Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki (2 grudnia 2008) PDF
Bogdan Walczak 317-319

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Językowo-kulturowa kreacja skowronka w Pieśni o skowronku Leopolda Staffa PDF
Mirosława Białoskórska 21-30
Nazwy kolorów w leksyce odzieżowej (na materiale Słownika ubiorów Ireny Turnau) PDF
Maria Borejszo 31-41
Rodzina i rodzaj – biologiczne jednostki taksonomiczne w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka PDF
Janina Chodera 43-54
Mało znane źródło germanizmów: wileński Słownik błędów językowych Juliana Szweda PDF
Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska 55-64
Z historii wymowy wyrazu hala ‘pastwisko górskie’ PDF
Marek Cybulski 65-71
O niektórych animizacjach i personifikacjach w twórczości Stefana Żeromskiego PDF
Kwiryna Handke 73-82
Zielnik Stefana Falimirza a słownik Jana Mączyńskiego PDF
Lucyna Agnieszka Jankowiak 83-87
Stylizacja języka bohaterek powieści Joanny Chmielewskiej na polszczyznę potoczną PDF
Ewa Kaptur 89-97
Konwencje tekstu testamentowego w średniowiecznych relacjach sądowych PDF
Józef Kość 99-109
Świat przyrody w Rejowym opisywaniu faz życia ludzkiego PDF
Dorota Kozaryn 111-123
Słownictwo rzadkie w polszczyźnie Jana Kochanowskiego PDF
Marian Kucała 125-131
Wykorzystanie słownictwa meteorologicznego w Krzyżakach Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza PDF
Władysław Kupiszewski 133-141
Leksyka Nowego Testamentu Biblii brzeskiej (1563) oraz Biblii Jakuba Wujka (1599) wobec zasobu leksykalnego Słownika polszczyzny XVI wieku PDF
Tomasz Lisowski 143-161
Regionalizm frekwencyjny w badaniach historycznojęzykowych (część 1. Zarys problematyki badawczej) PDF
Paulina Michalska 163-172
Progresywny czy tradycyjny – o postawie normatywnej Andrzeja Glabera z Kobylina w zakresie demorfologizacji rodzaju rzeczownika w formach celownika, narzędnika i miejscownika liczby mnogiej PDF
Jolanta Migdał 173-182
Wariantywność w zakresie realizacji grup spółgłoskowych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku (kontynuanty połączeń *sŕ, *zŕ, *žŕ, *-(s)tьc-, *-(z)dьc- oraz grupy (-)vš-, (-)xv-, -dl-) PDF
Marek Osiewicz 183-199
„Handlująca Warszawa” w drugiej połowie XIX wieku, czyli słownictwo z zakresu handlu w Lalce Bolesława Prusa PDF
Alicja Pihan-Kijasowa 201-212
Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska 213-226
Asymilacje pod względem dźwięczności w grupach spółgłoskowych w polszczyźnie XVI i pierwszej połowy XVII wieku (na podstawie druków krakowskich) PDF
Anna Pyrkosz 227-239
„Szczęście to przemijanie/ nam też zniknąć trzeba” – kilka uwag o przemijaniu w poezji ks. Jana Twardowskiego PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek 241-257
Słowotwórstwo protonazwisk polskich doby staro- i średniopolskiej PDF
Andrzej Sieradzki 259-270
Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN PDF
Barbara Sobczak 271-295
Informacyjność a ozdobność tytułów w tekstach żałobnych XVII wieku PDF
Halina Wiśniewska 297-316


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo