Regionalizm frekwencyjny w badaniach historycznojęzykowych (część 1. Zarys problematyki badawczej)

Main Article Content

Paulina Michalska

Abstrakt

The aim of the article is to draw attention to the complexity of studies into various frequency of occurrence of linguistic phenomena, conditioned regionally, and to stress that it is an initial stage of such research in Polish Language Studies. The article also reveals the necessity to arrive at more precise formulations on theoretical level, especially of an ambiguous definition of the term frequential regionalism for the needs of the history of the Polish language. The notion of frequential regionalism, existing in the literature on the subject, has been discussed, and also, the questions directly connected with this notion and not included in its definition (differences between particular regions in frequency of a given form, varied frequency of use within a region and the duration of a phenomenon). Also, some issues have been indicated not directly connected with the definition of the discussed notion, but appearing in the studies concerning frequency: the choice of a representative and proportional source base; the means of determining regional origin of printed texts; characteristics of statistical research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalska, P. (2010). Regionalizm frekwencyjny w badaniach historycznojęzykowych (część 1. Zarys problematyki badawczej). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 163-172. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.15
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. I. Bajerowa, Strukturalna interpretacja historii języka, „Język Polski” XLIX, 1969.
 2. I. Bajerowa, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Warszawa 1964.
 3. I. Bajerowa, Frekwencja form i badanie procesów historycznojęzykowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XLI, 1988.
 4. M. Białoskórska, Postrzeganie zróżnicowania regionalnego polszczyzny do końca XVIII wieku, w: Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993.
 5. Z. Florczak, Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku. Studium z zakresu socjologii pisarstwa, Wrocław 1967.
 6. Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968.
 7. K. Handke, Polszczyzna regionalna – problematyka i stan badań, w: Polszczyzna regionalnaPomorza, t. 1, red. K. Handke, Wejherowo 1986.
 8. K. Handke, O regionalizmie frekwencyjnym, „Studia Polonistyczne” XIV-XV, 1986-1987.
 9. Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 2002.
 10. T. Kostkiewiczowa, Prowincjonalizm [hasło], w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 4, Wrocław 2002.
 11. W. Kuraszkiewicz, Piotr Statorius-Stojeński o polskim języku literackim (Polonicae grammatices institutio,1568 r.), w: Polski język literacki, Warszawa–Poznań 1986.
 12. W. Kuraszkiewicz, Częstotliwość wyrazów w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i w „Wizerunku” Mikołaja Reja, w: Polski język literacki, Warszawa–Poznań 1986.
 13. M. Osiewicz, Wariantywność leksemów w zakresie nieseryjnych zmian fonetycznych w listach polskich z pierwszej połowy XVI wieku, Poznań 2007.
 14. A. Pihan, Z dziejów kształtowania się norm polszczyzny literackiej XVII wieku w zakresie leksyki, w: Procesy rozwojowe w językach słowiańskich, red. J. Zieniukowa, Warszawa 1992.
 15. A. Pihan-Kijasowa, Literacka polszczyzna kresów północno-wschodnich XVII wieku. Fonetyka, Poznań 1999.
 16. A. Piotrowicz, Typy regionalizmów leksykalnych, Poznań 1991, rozdział 1: Pojęcie regionalizmu – ustalenia terminologiczne.
 17. Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, red. D. Ostaszewska, Katowice 2002.
 18. W.R. Rzepka, Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI-XVII wieku, Poznań 1985.
 19. W.R. Rzepka, Status regionalizmów w polszczyźnie XIX wieku, w: Region, regionalizm –pojęcia i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1993.
 20. Z. Saloni, Regionalizm (prowincjonalizm) [hasło], w: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2 popr., Wrocław 1999.
 21. K. Siekierska, Miejsce zabytków z poszczególnych regionów w materiałach do Słownika XVII i pierwszej połowy XVIII wieku, w: Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku, red. H. Wiśniewska, C. Kosyl, Wrocław 1984.
 22. Z. Stieber, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa 1958.
 23. I. Szlesiński, Język Samuela Twardowskiego (fonetyka i fleksja), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”XIV, 1968.
 24. H. Wiśniewska, Regionalizmy czy kolokwializmy? (Na przykładzie księgi złoczyńców z lat 1644-1647), „Acta Universitatis Lodziensis, Folia linguistica” 12, 1986.
 25. P. Zwoliński, Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnejpolszczyźnie, w: Szkice i studia z historii slawistyki, Wrocław 1988.