Świat przyrody w Rejowym opisywaniu faz życia ludzkiego

Main Article Content

Dorota Kozaryn

Abstrakt

The aim of the article is the presentation of the literary means selected by Mikołaj Rej in his writings, the means using the natural world to describe the stages of human life. On the basis of the conducted analysis it can be concluded that the author from Nagłowice, in order to describe the young age, maturity and the old age, uses references to the seasons, the times of day, animals, plants, water and atmospheric phenomena.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozaryn, D. (2010). Świat przyrody w Rejowym opisywaniu faz życia ludzkiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 111-123. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.11
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. Ph. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1995.
 2. J.P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1996.
 3. A. Brückner, Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Kraków 1905.
 4. D. Kozaryn, Językowy obraz starości w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, „Studia Językoznawcze” 2002, t. 1.
 5. D. Kozaryn, Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Szczecin 2009.
 6. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm, wyd. 6, Warszawa 1986.
 7. W. Kuraszkiewicz, Rzeczowniki w „Wizerunku” Mikołaja Reja, w: Polski język literacki Studia nad historią i strukturą, Warszawa–Poznań 1986.
 8. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, Warszawa 1988.
 9. G. Minois, Historia starości. Od antyku do renesansu, przeł. K. Marczewska, Warszawa 1995.
 10. E. Ostrowska, Bruegel polskiej literatury, w: Mikołaj Rej. W czterechsetlecie śmierci, red. T. Bieńkowski, J. Pelc, K. Pisarkowa, Wrocław 1971.
 11. E. Ostrowska, O artyzmie opisów przyrody w „Wizerunku”Reja, w: Z dziejów języka polskiego i jego piękna. Studia i szkice, Kraków 1978.
 12. D. Piekarczyk, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004.
 13. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1, Warszawa 1967.
 14. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1-32, red. M.R. Mayenowa, Wrocław–Warszawa 1966-2004.
 15. D. Śnieżko, Topos „życie jako żegluga” w repertuarze topiki egzystencji ludzkiej (na przykładzie twórczości Mikołaja Reja), „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie”nr 17, Gdańsk 1991.
 16. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wyd. 2 rozszerz., Lublin 2004.
 17. J. Tresidder, Słownik symboli, przeł. B. Stokłosa, Warszawa 2001.
 18. T. Witczak, Mikołaja Reja Żywot... a kres żywota, w: Od średniowiecza ku współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu w 50-lecie doktoratu, red. J. Okoń przy współpracy M. Kurana, Łódź 2000.
 19. J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987.