Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN

Main Article Content

Barbara Sobczak

Abstrakt

The article presents a pragmatic and linguistic analysis of a special type of media reporting—a news magazine, conducted with respect to verbal and nonverbal means used by media broadcasters in order to create most attractive reports for an average media consumer. Attractiveness is understood here as an ability to get and hold viewers’ attention. The analysis of 14 evening editions of Fakty, emitted from 8th until 20th May 2009, as well as a constant monitoring of the media, demonstrated that attractiveness understood in this special way is influenced by: 1) dramaturgy of the program achieved by operating with such means as sound and picture, the choice of subjects, taking into account psychology of the audience, their composition and the way of relating the events, at best from a private perspective, 2) elaborations on the topic, that is such a presentation of the subjects which satisfies the needs of an average recipient, 3) strategies of building a union between news broadcasters and recipients, based on references to the unity of place and time, of knowledge and experiences, and also making use of a colloquial style and retrospection, 4) the use of dialogue, stimulating attention and getting viewers involved in the discourse, and finally 5) personalization. All of these means are utilized to create a unique TV news spectacle, in which, as it seems, it is of lesser importance to inform the audience precisely about the events that took place, than to convey certain impressions and emotions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobczak, B. (2010). Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16, 271-295. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.16.23
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Bibliografia

 1. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2001.
 2. Arystoteles, Retoryka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 2004.
 3. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986.
 4. J. Bartmiński, Styl potoczny, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
 5. Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, Kraków 2000.
 6. M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2007.
 7. R. Dybalska, P. Nowak, Waloryzacja wiadomości w tekstach radiowych serwisów informacyjnych (na przykładzie RMF FM i PR III PR), w: Die Welt der Salven 18, red. K. Boettger, S. Doenninghaus, R. Marzari, Muenchen 2003.
 8. J. Fiske, Television Culture, London 1987.
 9. P. Francuz, Rozumienie przekazu telewizyjnego. Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych, Lublin 2002.
 10. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
 11. W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000.
 12. J. Gajda, Media w edukacji, Gdańsk 2007.
 13. B.E. Gronbeck, K. German, D. Ehninger, A.H. Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, przeł. A. Bartkowicz, A. Bezwińska-Walerjan, Poznań 2001.
 14. M. Halawa, Nie tylko „Fakty”? Od informacji do perswazji: próba analizy fragmentu „Faktów” w telewizji TVN, http://www.cyberforum.edu.pl/teksty.php3?ITEM=54.
 15. T. Kowalski, Elementy perswazyjności informacyjnych programów TVP (1989-1990), „Przekazy i Opinie” 1991, nr 4.
 16. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 2000.
 17. P. Legutko, D. Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Warszawa 2007.
 18. T. Lis, Instrukcja dla reporterów TVN, „PRESS”, wrzesień 1999.
 19. J. Maziarski, Informacja, w: Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
 20. G.A. Miler, The Magic Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, „Psychological Review” 63, 1956.
 21. W. Miodunka, A. Ropa, Z zagadnień socjolingwistycznego opisu sytuacji. Na przykładzie sytuacji telewizyjnych, „Socjolingwistyka” II, 1979.
 22. M. Mrozowski, ARD – BBC – TVP – analiza porównawcza, „Zeszyty Telewizyjne”, jesień 2004.
 23. P. Nowak, R. Tokarski, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, w: Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Lublin 2007.
 24. T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków 2006.
 25. K. Prajzner, Sensacja i nuda. Analiza dwóch typów serwisów informacyjnych na przykładzie „Faktów” i „Panoramy”, w: Społeczne konteksty kina i telewizji, red. K. Klejsa, Kraków 2002.
 26. Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, red. P. Francuz, Lublin 1999.
 27. B. Sobczak, Informowanie (nie)etyczne. O etyce dziennikarskiej i manipulacji w mediach, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009.
 28. M. Szulczewski, Informacja, w: Teoria i praktyka dziennikarstwa.Wybrane zagadnienia, red. B. Golka, M. Kafel, Z. Mitzner, Warszawa 1964.
 29. I. Tetelowska, Informacja – odrębny gatunek dziennikarski, „Zeszyty Prasoznawcze” 1966, z. 1-2.
 30. J. Wasilewski, A. Skibiński, Prowadzeni słowami, Warszawa 2008.
 31. M. Zielińska, Wczoraj to historia, „PRESS”, październik 2001.
 32. http://media2.pl/badania/49351-marzec-2009:-wiadomosci-wciaz-liderem.html.