Konotacje tekstowe a pojęciowy model słowa (na przykładzie wyrazu bluszcz w poezji młodopolskiej)

Main Article Content

Beata Kuryłowicz

Abstrakt

The present sketch attempts to provide a semantic description of the word bluszcz [ivy] in “Young Poland” literary period in order to present and prove the importance and the place of the vast array of textual connotations in the conceptual model of the word. The concept of an open-ended definition and the principle of internal motivation have all made it possible to reveal the textual connotations of the word bluszcz within the scope of its different degree of establishment and precision. These are the features that, though weak and fleeting, still perform very important functions because they introduce order into the semantic structure of the word and bond it together. Each and every distinctive feature has a strictly defined place in the structure. To reveal these various semantic components would not be possible with the application of traditional methods of semantic analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuryłowicz, B. (2010). Konotacje tekstowe a pojęciowy model słowa (na przykładzie wyrazu bluszcz w poezji młodopolskiej). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 81-100. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.6
Dział
Studia nad językiem współczesnym

Bibliografia

 1. J. Bartmiński, R. Tokarski, Definicja semantyczna: czego i dla kogo?, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.
 2. E. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, Patavii 1940.
 3. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.
 4. J. Hall, Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu, Kraków 1997.
 5. Herder, Leksykon symboli, oprac. M. Oestrreicher-Mollwo, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.
 6. L. Impelluso, Natura i jej symbole, Warszawa 2006.
 7. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 1–8, Warszawa 1900–1927.
 8. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2006.
 9. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanowski, t. 1, Warszawa 1969–1978.
 10. J. Puzynina, Słowo Norwida, Wrocław 1990.
 11. A. Spólnik, Nazwy polskich roślin do XVIII wieku, Wrocław 1990.
 12. C. Ripa, Ikonologia, Kraków 2008.
 13. R. Tokarski, Introspekcja w semantycznym opisie języka, w: Współczesna leksyka, cz. 2, red. K. Michalewski, Łódź 2001.
 14. R. Tokarski, Konotacja a problemy kategoryzacji, w: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2008, Języka a Kultura, t. 20.
 15. R. Tokarski, Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 2.
 16. R. Tokarski, Ramy interpretacyjne a problemy kategoryzacji, w: Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin 1996.
 17. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004.
 18. R. Tokarski, Typy racjonalności w językowym obrazie świata, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Lublin 2001.
 19. J. Tresidder, Słownik symboli, Warszawa 2005.
 20. A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.
 21. S. Zausznica, Nauka o barwie, Warszawa 1959.
 22. A. Zdanowicz et al., Słownik języka polskiego, t. 1–2, Wilno 1861.
 23. Cytowane zbiory poezji:
 24. Antologia – Antologia współczesnych poetów polskich, ułożył K. Króliński, Lwów 1908.
 25. Arnsztajnowa F., Poezye. Serya druga, Warszawa 1911.
 26. Bukowiński W., Na przełomie, Warszawa 1912.
 27. Czerkawska M., Poezye, Kraków 1908.
 28. Dębicki Z., Poezje 1898–1923, Warszawa.
 29. Dzierżanowski W., Nam jeno szumy zwiastują wiosnę..., Warszawa 1912.
 30. Górski K.M., Wiersze wybrane, Kraków 1987.
 31. Kasprowicz J., Utwory literackie, Pisma zebrane, t. 3, cz. 2, Kraków 1997.
 32. Kazecka M., Poezje, t. 3, Lwów 1905.
 33. Kłopotowska A., Jeszcze rymy!, Warszawa 1899.
 34. Komornicka M., Utwory poetyckie, Kraków 1996.
 35. Kulikowska M., Poezje, Białystok 2001.
 36. Leszczyński E., Wybór poezji, Kraków–Wrocław 1988.
 37. Morstin L.H., Pieśni, Kraków, 1907.
 38. Orkan W., Poezje zebrane, t. 1, Kraków 1968.
 39. Ostrowska B., Poezje wybrane, Kraków 1999.
 40. Pietrzycki J., Fragmenty. Wybór liryków, Warszawa 1914.
 41. Podhorska J., Poezye, Kraków 1906.
 42. Rossowski S., Psyche. Poezye , Lwów 1899.
 43. Rygier L., Poezje , Warszawa 1904.
 44. Słoński E., Wybór wierszy , Warszawa 1979.
 45. Staff L., Poezje zebrane , t. 1, Warszawa 1967.
 46. Tetmajer Przerwa K., Poezje , Warszawa 1980 (serie 1–8).
 47. Wroński H., Rozbrzaski , Warszawa–Kraków 1906.
 48. Wybór poezyj – W. Feldman, Wybór poezyj Młodej Polski , Warszawa–Lwów 1918.
 49. Zbiór4 – Zbiór poetów polskich XIX w. , t. 4, oprac. P. Hertz, Warszawa 1965.
 50. Żuławski J., Poezje , t. 1, 4, Lwów 1908.