Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich

Main Article Content

Krzysztof Skibski

Abstrakt

The author attempts to consider the phenomenon of phraseological innovativeness in artistic texts. The adopted perceptional perspective (enhancing the significance of variantivity in phraseology) makes it possible to propose controversial, yet individual, categories for the analysis of particular contextual situations in which the analysed updated phaseological units occur. The fictitiousness of literature, its semantic instability – the openness for interpretation – allow us to tentatively reflect on the kind of various phaseological innovations in the function of the elements involved in sensemaking processes. The modest material illustration provided is just a corroboration of the methodological invention.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skibski, K. (2010). Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 17, 139-150. https://doi.org/10.14746/pspsj.2010.17.10
Dział
Studia nad językiem współczesnym

Referencje

 1. S. Bąba, Derywacja frazeologiczna jako jeden ze sposobów pomnażania frazeologii współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 10 (30), 2003.
 2. S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009.
 3. S. Bąba, Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. Adiektywizacja polskich zwrotów idiomatycznych, w: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń 2007.
 4. S. Bąba, Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. 1. Nominalizacja polskich zwrotów idiomatycznych przy użyciu formantów rzeczownikowych, w: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa 2006.
 5. S. Bąba, Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. 3. Uwagi o adiektywizacji polskich zwrotów idiomatycznych z czasownikiem tranzytywnym, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, red. S. Bąba, P. Fliciński, Poznań 2006.
 6. S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.
 7. S. Bąba, Problemy aktualizacji frazeologizmów, „Biuletyn Slawistyczny” 1982, z. 7.
 8. S. Bąba, Zagadnienia aktualizacji frazeologizmów w języku poetyckim Józefa Barana, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej V, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1988.
 9. S. Bąba, K. Skibski, Perspektywa tekstologiczna w badaniach współczesnej poezji polskiej, w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, t. 4, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2008.
 10. G. Dziamska-Lenart. Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań 2004.
 11. J. Ficowski, Autobiografia przypadku, w: Pantareja, Kraków 2006.
 12. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, J. Sławiński, A. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, Wrocław 1976.
 13. J. Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin 2008.
 14. W. Kuczok, Widmokrąg, Warszawa 2004.
 15. A.M. Lewicki, Derywacja frazeologiczna – najwyższy współcześnie stopień abstrakcji w poznawaniu zasobu frazeologicznego języka polskiego, w: Pojęcie derywacji w lingwistyce, red. J. Bartmiński, Lublin 1981.
 16. A.M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.
 17. A.M. Lewicki, Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej (Teoria zwrotu frazeologicznego), Katowice 1996
 18. E. Lipska, Sefer, Kraków 2009.
 19. J. Liberek, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań 1998.
 20. G. Majkowska, Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji związków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej V, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1988.
 21. K. Miłobędzka, ***, w: Po krzyku, Wrocław 2005.
 22. J. Mueller, Patetica ars poetica, w: Somnambóle fantomowe, Kraków 2003.
 23. A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993.
 24. A. Pajdzińska, Studia frazeologiczne, Łask 2006.
 25. K. Skibski Metaforyzacja a semantyczna potencja wiersza wolnego, „Literaturoznawstwo” 2007, nr 1.
 26. M. Tulli, Skaza, Warszawa 2007.