Propozycja Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodzin – badanie pilotażowe
PDF

Słowa kluczowe

stuttering
developmental stuttering
group stuttering therapy
Palin PCI
Mini – kids
Lidcombe Programme

Jak cytować

Jastrzębowska-Jasińska, A. (2019). Propozycja Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodzin – badanie pilotażowe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 75–85. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.5

Abstrakt

The article analyzes the pilot study of the new original Holistic Integrated Children’s Activity Program for stuttering children and their families. It presents the basics and the assumptions of the program and the therapeutic interactions. The article also shows the program’s differences from and similarities to the therapeutic methods applied to children with early childhood stuttering, including the author’s experience in therapy, indicating the novelty of the described program. An analysis of the results of the first test of the program’s effectiveness was conducted, indicating its positive effects in the field of stuttering therapy and support of mental resilience in pre-school children.

https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.5
PDF

Bibliografia

Boroń Aleksandra, Schneider Peter (2018), Metoda Mini-kids w terapii jąkania wczesnodziecięcego – studium przypadku, w: Zaburzenia płynności mowy, red. Katarzyna Węsierska, Katarzyna Gaweł, Harmonia Universalis, Gdańsk.

Chęciek Mieczysław (2007), Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, „Logopedia”, nr 23, s. 79–90.

Grabias Stanisław (1996), Typologia zaburzeń mowy. Narastanie refleksji logopedycznej, „Logopedia”, nr 23, s. 79–90.

Kaczmarek Leon (1988), Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, w: Pedagogika rewalidacyjna, red. Aleksander Hulek, PWN, Warszawa, s. 284–302.

Kelman Elaine, Nicholas Alison (2008), Practical Intervention for Early Childhood Stammering. Palin PCI Approach, Speechmark Publishing Ltd., Milton Keynes.

Namysłowska Irena, red. (2005), Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa.

Onslow Mark (2003), Overview of the Lidcombe Program, w: Mark Onslow, Ann Packman, Robyn Elisabeth Harrison, The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention. A. Clinician’s Guide, Pro-Ed, Austin, s. 3–15.

Ołtuszewski Władysław (1893), Dyzartrye, „Czasopismo tygodniowe dla lekarzy praktyków”, t. 41, s. 60–71.

Pruszewicz Antoni, red. (1993), Foniatria kliniczna, PZWL, Warszawa.

Przetacznikowa Maria (1977), Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna, WSiP, Warszawa.

Sikorska Iwona (2016), Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tarkowski Zbigniew (2001), Jąkanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Węsierska Katarzyna (2010), Interakcyjna terapia rodzic – dziecko przykładem skutecznego postępowania w jąkaniu wczesnodziecięcym, „Forum Logopedyczne”, nr 18, s. 23–30.

Węsierska Katarzyna (2013), Zastosowanie „Lidcombe Program” w terapii jąkającego się dziecka w wieku przedszkolnym, w: W świecie logopedii, t. 2: Studia przypadków, red. Katarzyna Węsierska, Alicja Podstolec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 135–156.

Węsierska Katarzyna, Jeziorczak Barbara (2016), DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo „Komlogo”, Katowice.

Węsierska Katarzyna, Milewska Agnieszka (2012), Wykorzystanie metody interakcyjnej rodzic – dziecko Palin PCA w diagnozie i terapii jąkania wczesnodziecięcego, w: Medycyna w logopedii. Terapia. Wspomaganie. Wsparcie. Trzy drogi – jeden cel, red. Jacek Jarosław Błeszyński, Harmonia Universalis, Gdańsk.

Woźniak Tomasz (1994), Pojęcie jąkania a metodyka postępowania logopedycznego, w: Opuscula Logopaedica, red. Bożydar Leon Jan Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 16–27.

Woźniak Tomasz (2008), Standardy postępowania logopedycznego w przypadku jąkania, „Logopedia”, t. 37, s. 217–226.

Van Riper Charles (1964), Speech correction. Principles methods, Englewood Cliffs, New Jersey.

Vanryckeghen Martine, Brutten Gene J. (2015), Kiddy CAT – Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym, przeł. Katarzyna Węsierska, Harmonia, Gdańsk.

Yairi Ehud, Ambrose Nicoline (2005), Early Childhood Stuttering for Clinicians by Clinicians, Pro-Ed, Austin.