Tom 26 Nr 2 (2019)

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Renata Balcerzak Balcerzak
11-25
Brak bezpośredniego wpływu umiejętności percepcyjnych na umiejętności narracyjne dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego
PDF
Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
27-39
Strategie nauki czytania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
PDF
Małgorzata Bortliczek
41-60
Śląsk Cieszyński w refleksjach humanistów – poszukiwanie klucza do zrozumienia narracji o przygranicznym mikroświecie
PDF
Katarzyna Jachimowska
61-74
Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a
PDF
Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska
75-85
Propozycja Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodzin – badanie pilotażowe
PDF
Ewa Kaptur
87-101
Zabawa we wczesnej terapii logopedycznej u dzieci z zespołem Downa
PDF
Marta Korendo, Marzena Błasiak-Tytuła
103-114
Ocena rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych – znaczenie wczesnej diagnozy dla rozpoznania i terapii zaburzeń
PDF
Małgorzata Kuśnierz, Katarzyna Sedivy-Mączka
115-125
Budowanie planu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downanu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downa
PDF
Ilona Mikołajczak
127-138
Neologizmy artystyczne jako przedmiot badań nad poprawnością językową (na materiale wybranych utworów Jacka Dukaja)
PDF
Małgorzata Okupnik
139-152
Utrata języka. Próba empatycznej lektury patografii osób po udarach mózgu
PDF
Zdzisława Orłowska-Popek
153-162
Kształtowanie umiejętności redagowania tekstów na zajęciach języka polskiego jako obcego
PDF
Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
163-173
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® na wczesnym etapie edukacyjnym w kontekście roli umiejętności czytania w rozwoju człowieka
PDF
Marek Osiewicz
175-194
Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna (Kraków 1549, Helena Unglerowa)
PDF
Agnieszka Rosińska-Mamej
195-213
Komunikacja według innych miar szyta… Porozumiewanie się z seniorami w opinii ludzi młodych
PDF
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Anna Piątek
215-230
Wzgórze w świetle afazji podkorowych
PDF
Agnieszka Rypel
231-251
Między uniwersytetem a szkołą. Jak przygotować studentów specjalności nauczycielskiej do współczesnego kształcenia językowego
PDF
Jolanta Sławek
253-268
Rozwijanie komunikacji funkcjonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
PDF
Jarosław Szmajda
269-280
Prolog Ewangelii Jana w tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego – ku przekładom na język staro-cerkiewno-słowiański. Prolegomena
PDF
Anna Wojciechowska
281-292
O dyskursie epistolarnym w świetle korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza
PDF