Kształtowanie umiejętności redagowania tekstów na zajęciach języka polskiego jako obcego

Main Article Content

Zdzisława Orłowska-Popek

Abstrakt

The author of the article, based on her own clinical experience of working with the deaf, presents the ways adults can learn to write texts in Polish as a foreign language. She proposes exercises to improve their text editing ability. She draws attention to the words of W. T. Miodunka „Editing written texts is in fact a work on the basics of language as a developed code” [2003: 221].

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orłowska-Popek, Z. (2019). Kształtowanie umiejętności redagowania tekstów na zajęciach języka polskiego jako obcego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 153-162. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.11
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Zdzisława Orłowska-Popek, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zainteresowania badawcze: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju, stymulacja rozwoju dziecka, nauczanie języka polskiego jako drugiego (obcego).

Bibliografia

  1. Cieszyńska Jadwiga (2006), Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
  2. Iluk Jan (2012), Systematyczne pisanie. Jak wpływa na kompetencję komunikacyjną w języku obcym?, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, s. 17–25.
  3. Janowska Iwona i in., red. (2011), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, Biblioteka „LingVariów”, Kraków (Podręczniki, t. 1).
  4. Seretny Anna, Lipińska Ewa (2005), ABC metodyki nauczania języka polskiego, Universitas, Kraków.
  5. Majkiewicz Anna (2001), Różne odmiany tekstów na lekcji języka polskiego jako obcego, czyli o potrzebie zachowania autentyczności językowej, w: Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 125–135.
  6. Martyniuk Waldemar (2002), Rozwijanie kompetencji językowej poprzez tworzenie tekstów, w: Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, red. Józef Porayski-Pomsta, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa (Studia Pragmalingwistyczne, t. 3), s. 366–377.
  7. Marzec-Stawiarska Małgorzata (2009), Dlaczego warto streszczać teksty w języku obcym, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 38–42.
  8. Miodunka Władysław T. (2003), Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Universitas, Kraków, s. 221.
  9. Orłowska-Popek Zdzisława (2017), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
  10. Pado Anna (1999), Poprawność gramatyczno-ortograficzna pisemnych zadań komunikacyjnych, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 117–122.