Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a

Main Article Content

Katarzyna Jachimowska

Abstrakt

The article describes the methods of the SMS genre use, emphasising language competency (system proficiency) and communication competency (including pragmatic competency) of the tested group. The author presents the results of tests performed on a group of children with hearing disability (with various rate and type of hearing disability) aged 12–16 and confronts the results with the results achieved in the group of children without hearing issues (development norm). The article attempts to determine the mutual relations between language and communication competency acquisition by children with hearing disability and their genre competency. Short Message Service (SMS) was used as an example genre.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jachimowska, K. (2019). Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 61-74. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.4
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Katarzyna Jachimowska, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Katarzyna Jachimowska – Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki; zainteresowania badawcze: surdologopedia, surdoglottodydaktyka, lingwistyka kulturowa i kognitywna, pragmatyka językowa.

Referencje

 1. Bachtin Michał (1986), Problem gatunków mowy, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 384–402.
 2. Dryżałowska Grażyna (2007), Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna. Model kształcenia integracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Emiluta-Rozya Danuta (1994), Wymowa dzieci niedosłyszących, w: Głuchota a język, red. Stanisław Grabias, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia, t. 7), s. 177–183.
 4. Grabias Stanisław (2001), Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 5. Gunia Grażyna (2006), Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.
 6. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 7. O badaniach słuchu, https://whc.ifps.org.pl/2017/10/o-badaniach-sluchu-w-polskiejagencji-prasowej/ [dostęp: 22 lipca 2018].
 8. Kaczmarek Małgorzata (2002), Specyfika językowa i graficzna krótkich wiadomości tekstowych (SMS-ów), w: Tekst w mediach, red. Kazimierz Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127–135.
 9. Karwatowska Małgorzata (2003), Hi! Co tam? Hi! Popotam!, czyli o SMS-ach jako nowej formie komunikacji, w: Od teatru żaków do Internetu. O edukacji humanistycznej w szkole, red. Barbara Myrdzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 113–124.
 10. Karwatowska Małgorzata, Szpyra-Kozłowska Jolanta (2004a), Dowcip i wulgarność – cechy rozmów uczniowskich prowadzonych za pośrednictwem SMS-ów, w: Dialog a nowe media, red. Małgorzata Kita, współudział Jan Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 155–167.
 11. Karwatowska Małgorzata, Szpyra-Kozłowska Jolanta (2004b), Zasady konwersacyjno-grzecznościowe dialogów młodzieżowych w SMS-ach, w: Dialog a nowe media, red. Małgorzata Kita, współudział Jan Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 141–154.
 12. Korendo Marta (2009), Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych?, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 13. Kurkowski Zdzisław Marek (1996), Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 14. Krakowiak Kazimiera (2006), Studia i szkice o wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, Lublin 2006.
 15. Krzempek Monika (2006), SMS jako genologiczne signum temporis, http://www.academia.edu/15626710/SMS_jako_genologiczne_signum_temporis [dostęp: 24 kwietnia 2018].
 16. Malinowska Ewa (2004), Napisz do mnie przez telefon – od epistoły do SMS-a, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, red. Danuta Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 189–197.
 17. Peisert Maria (2004), Rozmowa pisana – nowa odmiana polszczyzny w Internecie, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. Kazimierz Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 145–151.
 18. Rakowska Alicja, (1995), Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 19. Skudrzykowa Aldona, Urban Krystyna (2000), Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Kraków–Warszawa.
 20. Wojtak Maria (2004), Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, red. Danuta Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 29–39.
 21. Wolańska Ewa (2006), Szybko mobilnie skrótowo, czyli właściwości komunikacyjne, tekstowe i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.