Między uniwersytetem a szkołą. Jak przygotować studentów specjalności nauczycielskiej do współczesnego kształcenia językowego

Main Article Content

Agnieszka Rypel

Abstrakt

The purpose of this article is to show the role of the university in the transfer of knowledge and to prepare future teachers to transfer this knowledge at school. This is an extremely important problem due to contemporary cultural and social changes causing very dynamic language changes. The methods used to describe the language are changing as well. The language education model is already anachronistic in Polish schools because it doesn’t respond to this evolutionm which is why universities must prepare future teachers to react to changes on their own.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rypel, A. (2019). Między uniwersytetem a szkołą. Jak przygotować studentów specjalności nauczycielskiej do współczesnego kształcenia językowego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 231-251. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.16
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Agnieszka Rypel, Wydział Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW – Wydział Językoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zainteresowania badawcze: nowe koncepcje kształcenia językowego, a zwłaszcza tworzenia wypowiedzi pisemnych, ustalenia metodologiczne dotyczące dyskursu edukacyjnego oraz stosowane w nim mechanizmyperswazyjne, wychowanie językowe, a także językowy i kulturowy obraz miasta.

Bibliografia

 1. Anusiewicz Janusz (1995), Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Bakuła Kordian (1994), Szkolną naukę o języku trzeba zmienić, „Polonistyka” 1994, nr 5, s. 274–281.
 3. Bakuła Kordian (1995), Przeciw gramatyce, przeciw martwej tradycji…, „Polonistyka”, nr 4, s. 207–212.
 4. Bakuła Kordian (1997), Kształcenie językowe w szkole podstawowej w świetle współczesnych teorii psychologicznych i lingwistycznych: projekt nowej metodyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 5. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (2009), Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Chrząstowska Bożena, red. (1995), Kompetencje szkolnego polonisty, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 7. Chrząstowska Bożena, red. (1997), Kompetencje szkolnego polonisty 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa.
 8. Dańcewiczowa Jadwiga (1935), Dydaktyka mówienia i pisania jako działu nauczania języka ojczystego, w: Encyklopedia wychowania, t. 2, red. Stanisław Łempicki i in., Wydawnictwo Naszej Księgarni Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa.
 9. Dudzik Maria (1999), Człowiek w edukacji polonistycznej, w: Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, red. Zofia Budrewicz, Maria Jędrychowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 362–367.
 10. Dyduch Barbara, Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka, Mrazek Halina, Steczko Iwona (1994), „To lubię!”. Możliwe – konieczne – pożyteczne. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej. Książka nauczyciela, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa–Kraków.
 11. Gajda Stanisław (1992), Co się dzieje we współczesnym językoznawstwie, „Polonistyka”, nr 3, s. 138–144.
 12. Gajda Stanisław (1996), Trudne upotrzebnienie, „Polonistyka”, nr 6, s. 240–241.
 13. Grucza Franciszek (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Grucza Franciszek (2013), Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 15. Horwath Ewa (2014), Teorie językoznawcze w szkolnej dydaktyce, w: Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak, Universitas, Kraków, s. 63–86.
 16. Janus-Sitarz Anna (2004), „Nie ma rozpusty większej niż myślenie…”. Teksty filozoficzne w edukacji polonistycznej, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas, Kraków, s. 91–110.
 17. Jastrzębska-Golonka Danuta (2005), Ewolucja wiedzy fonetycznej w opracowaniach i podręcznikach dla szkół średnich okresu międzywojennego (na tle historii nauczania języka polskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 18. Jaworski Michał (1991), Metodyka nauki o języku polskim, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 19. Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka, Mrazek Halina, Steczko Iwona (1996), „To lubię!”. Program nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII, Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa–Kraków.
 20. Karwatowska Małgorzata (1998), Kiedy językoznawcy używają terminu antropocentryzm? (przegląd literatury), w: Podmiotowy wymiar szkolnej polonistyki, red. Zenon Uryga, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, s. 141–147.
 21. Klemensiewicz Zenon (1982) Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, red. Anna Kałkowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 22. Komorowska Hanna (1976), Kompetencja komunikatywna a zagadnienie kształcenia językowego, „Języki Obce w Szkole”, nr 1, s. 22–29.
 23. Kowalikowa Jadwiga (2004), Kształcenie językowe. Teoria dla praktyki, w: Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas, Kraków, s. 85–138.
 24. Kowalikowa Jadwiga (2006), Narodziny nauczyciela polonisty, Universitas, Kraków. Kowalikowa Jadwiga (2007), Od języka do literatury – od literatury do języka, w: Szkolne spotkania z literaturą, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas, Kraków, s. 129–159.
 25. Kowalikowa Jadwiga (2012), Wspieranie kreatywności uczniów przez rozwijanie ich sprawności językowych, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas, Kraków, s. 143–158.
 26. Kowalikowa Jadwiga, Synowiec Helena (2005), Miejsce nauki o języku w kształceniu językowym uczniów, w: Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak, Universitas, Kraków.
 27. Kulig-Kozłowska Agnieszka (2017), Facebook w szkolnej ławce. Media społecznościowe a edukacja polonistyczna, Universitas, Kraków.
 28. Martyniuk Waldemar (1999), Poststrukturalistyczny model uczenia się i nauczania języka obcego/drugiego, „Nowa Polszczyzna”, nr 1, s. 39–50.
 29. Mikołajczuk Agnieszka, Puzynina Jadwiga, red. (2001), Nauka o języku polskim w reformowanej szkole, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.
 30. Mikołajczuk Agnieszka, Puzynina Jadwiga, red. (2003), Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole, Nowa Era, Warszawa.
 31. Nagajowa Maria (1977), Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 32. Nocoń Jolanta (2018), Lingwodydaktyka na progu XX wieku. Konteksty – koncepcje – dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 33. Nocoń Jolanta, Tabisz Anna, red. (2014), Świadomość językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole (Język a Edukacja, t. 3).
 34. Pisarek Walery (2009), Zenon Klemensiewicz – w czterdziestolecie śmierci, „LingVaria”, nr 2, s. 179–199.
 35. Polakowski Jan (1998), Idee dydaktyki podmiotowej w podstawowych problemach kształcenia literackiego (nurt antropocentryczno-kulturowy), w: Podmiotowy wymiar szkolnej polonistyki, red. Zenon Uryga, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków.
 36. Rittel Teodozja (1993), Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków.
 37. Rypel Agnieszka (2007), Nauczanie komunikacyjne w kształceniu uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Problemy. Badania eksperymentalne. Implikacje dydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 38. Rypel Agnieszka (2017), Przyszłość polszczyzny w edukacji – spotkanie w pół drogi, w: Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, red. Katarzyna Kłosińska, Rafał Zimny, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 211–212.
 39. Stawna Mirosława (1991), Podejście komunikacyjne do nauczania języków obcych. Od teorii do praktyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 40. Warchala Jacek (2013), Uwagi o współczesnej piśmienności, „Konteksty Kultury”, nr 10, s. 182–192.
 41. Wiśniewska Halina (1999), Antropocentryzm a kształcenie językowe, w: Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 348–361.
 42. Żydek-Bednarczuk Urszula (2009), Nowe aspekty kompetencji komunikacyjnej, w: W trosce o dobrą edukację, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas, Kraków, s. 51–62.