Koncepcja opisu konotacji nazw własnych w Słowniku metafor i konotacji nazw własnych

Main Article Content

Mariusz Rutkowski

Abstrakt

The article discusses issues related to the rules for a description and explanation of connotations of proper names in Słownik metafor i konotacji nazw własnych [Dictionary of Proper Names and their Metaphors and Connotations] due to be published soon. The discussion covers a range of detailed problem issues that, in view of the fact that no lexicographical patterns are available, have to be resolved arbitrarily − in particular with reference to the shape or form of definitions in the dictionary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia onomastyczne
Biogram autora

Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Mariusz Rutkowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej; zainteresowania badawcze: teoria nazw własnych, lingwistyczna analiza współczesnych dyskursów medialnych (metafory, metonimie, amalgamaty pojęciowe), opis nazw własnych uwikłanych w znaczenia tekstowe, język mediów masowych, formy komunikowania w nowych mediach.

Bibliografia

  1. W. Chlebda, Słownik a „dwuoczne” postrzeganie świata, w: O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.
  2. Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.
  3. C. Kosyl, Metaforyczne użycie nazw własnych, w: Z zagadnień współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław 1978.
  4. M. Rutkowski, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Olsztyn 2007.
  5. M. Rutkowski, Teoretyczne i metodologiczne tło „Słownika metafor i konotacji nazw własnych”, w: Etnolingwistyka a leksykografia, red. W. Chlebda, Opole 2010.
  6. M. Rutkowski, Od wiedzy o denotacie do definicji. Kilka uwag o definiowaniu w „Słowniku metafor i konotacji nazw własnych”, „Język Polski” XCI, 2011, z. 1.
  7. M. Rutkowski, O zasadach ustalania wartości konotacyjnej nazw własnych, „Prace Językoznawcze” XIII, 2011.
  8. R. Tokarski, Konotacja jako składnik treści słowa, w: Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin 1988.