Teraz Poznań! O egzaminach państwowych z języka polskiego jako obcego

Main Article Content

Izabela Wieczorek
Ewa Węgrzak

Abstrakt

The authors outline the history of state examinations for certification in Polish as a foreign language, focusing on their organization and structure in Poznań. In particular, the results of the Poznań-based examinations are compared with the average results of all exams carried out in Poland and abroad, proving that, basically, they do not differ much from one another. A detailed analysis of the results makes it also possible to formulate certain postulates related to the preparation for the examination with certification for the School of Polish Language and Culture for Foreign Students at Adam Mickiewicz University that may be taken into consideration in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Język polski jako obcy
Biogramy autorów

Izabela Wieczorek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Izabela Wieczorek, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się kursami języka polskiego dla stypendystów programu LLP Erasmus oraz lektoratem dla studentów polonistyki z Korei Południowej, koordynuje Intensywny Kurs Języka Polskiego dla stypendystów programu LLP Erasmus, uczestniczy w pracach zespołu powołanego przez Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; zainteresowania badawcze: glottodydaktyka polonistyczna.

Ewa Węgrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Ewa Węgrzak, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zajmuje się kursami języka polskiego przygotowującymi do studiów w Polsce i kursami dla stypendystów programu LLP Erasmus, prowadzi zajęcia na Intensywnym Kursie Języka Polskiego dla stypendystów programu LLP Erasmus i Letnim Kursie Języka Polskiego dla studentów prawa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, uczestniczy w pracach zespołu powołanego przez Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; zainteresowania badawcze: glottodydaktyka polonistyczna.

Bibliografia

  1. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, przeł. W. Martyniuk, Warszawa 2003.
  2. W. Martyniuk, Europejski system opisu kształcenia językowego a nauczanie języka polskiego jako obcego, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006.
  3. W.T. Miodunka, Wartość języka polskiego na międzynarodowym rynku edukacyjnym i na rynku pracy. Uwagi po pierwszym roku certyfikacji języka polskiego jako obcego, w: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006.
  4. Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego. Przykładowe testy dla poziomu podstawowego, średniego ogólnego i zaawansowanego, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, MENiS, 2003.
  5. Standardy wymagań egzaminacyjnych, Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, MENiS, 2003.