Innowacje frazeologiczne w świetle danych korpusowych

Main Article Content

Piotr Fliciński

Abstrakt

This article aims at highlighting available possibilities offered by web-based language corpuses to support the phraseologist and experts in phraseography in their research methods. From this introduction, the author proceeds to show the ways to keep trace of the changeable character of the phraseological resources in the Polish language in the increasingly democratized cultural space, focusing on the relations between innovative phraseological constructions (neophraseologisms, shifts in meaning and polymorphic type of the form of explicit language usage) and the phraseological norm in modern Polish language. Theoretical considerations are then followed by the analytical part of the article in which the author presents a number of research improvements related to the study of phraseological innovations with the application of the National Corpus of Polish, with three examples provided (powtarzać coś jak mantrę [literally: to repeat something like a mantra], chodzić na rzęsach [to do everything in order to accomplish something, or to make whoopee, to paint the town red] and z prędkością/szybkością karabinu maszynowego – jak karabin maszynowy [to talk a mile a minute]).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fliciński, P. (2011). Innowacje frazeologiczne w świetle danych korpusowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(2), 9-19. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.2.1
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogram autora

Piotr Fliciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Piotr Fliciński, Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; specjalizacja: frazeologia i frazeografia.

Bibliografia

 1. M. Bańko, Słownik porównań, Warszawa 2007.
 2. S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, red. P. Fliciński, K. Skibski, Poznań 2009.
 3. S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.
 4. S. Bąba, J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2001.
 5. Dictionary of Contemporary English, Harlow 2003.
 6. B. Dunaj, Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 2007.
 7. G. Dziamska-Lenart, Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań 2004.
 8. P. Fliciński, Frazeologia w „Wielkim słowniku języka polskiego” a zasób związków idiomatycznych współczesnej polszczyzny, w: Nowe studia leksykograficzne II, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008.
 9. P. Fliciński, Nowe związki frazeologiczne a mediatyzacja polszczyzny ogólnej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2007, t. 14 (34).
 10. P. Fliciński, Przestrzeń telematyczna jako biblioteka, archiwum i kartoteka podręczna frazeografa, w: Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.
 11. P. Fliciński, Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2010.
 12. P. Fliciński, Wielokształtność związków idiomatycznych a norma frazeologiczna (na marginesie projektu indeksu „rozgałęzionego” FRAZIR), w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2009.
 13. P. Fliciński, Z życia wybranych frazeologizmów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, w: Język religijny dawniej i dziś, t. 3, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007.
 14. J. Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin 2008.
 15. A.M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.
 16. J. Liberek, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań 1998.
 17. G. Majkowska, Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji związków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 5, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1988.
 18. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, wyd. nowe popr. i znacznie rozszerz., Kraków 2005.
 19. P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
 20. Narodowy Korpus Języka Polskiego (http://www.nkjp.pl/)
 21. A. Pajdzińska, Cytat w leksykograficznym opracowaniu frazeologizmu, w: Studia frazeologiczne, Łask 2006.
 22. A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin 1993.
 23. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 1967–1968.
 24. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, wersja 2.0, Warszawa 2006.
 25. Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.