Polskie homilie Jana Pawła II – rekonesans badawczy

Main Article Content

Katarzyna Zagórska

Abstrakt

The article presents an overview of the Polish subject literature on the language of the homilies and speeches delivered by John Paul II. The second part of the article includes a discussion on the author’s own research study on the subject that takes into account the Pope’s use of one, autosemantic part of speech, the verb. The source material for the analysis has been excerpted from the homilies delivered by John Paul II in Polish during the Pope’s eight pilgrimages to his homeland. It includes homiletic texts from the years 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999 and 2002, i.e. from within the time bracket of 24 years. In 67 homilies, the Pope uttered 110,036 lexemes, which as a result of the analysis produced 1,787 verbal lexical units. The number of verbal lexeme formations amounts to 14,900. On average, one unit includes 225.75 verbal lexeme formations, whereas the average percentage share of verbal lexeme formations in the material under scrutiny is 13.54%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zagórska, K. (2011). Polskie homilie Jana Pawła II – rekonesans badawczy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 18(1), 57-72. https://doi.org/10.14746/pspsj.2011.18.1.4
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogram autora

Katarzyna Zagórska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Katarzyna Zagórska, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; zajmuje się językiem religijnym, pragmalingwistyką, językiem polskim jako obcym i medioznawstwem.

Bibliografia

 1. J.S. Adamski, Kazania na uroczystości świętych Pańskich i przygodne, Kraków 1923–1924; S. Momidłowski, Kazania przygodne, Miejsce Piastowe 1933.
 2. I. Bajerowa, Kilka problemów stylistyczno-leksykalnych współczesnego języka religijnego, w: O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988.
 3. A. Bardecki, Przełom, Kraków 1971.
 4. Ch. Biscontin, Cechy dobrego mówcy, przeł. M.K. Kubiak, „Biblioteka Kaznodziejska” 5–6, 2004.
 5. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1996.
 6. Z. Grzegorski, Homiletyka kontekstualna, Poznań 1999.
 7. Jan Paweł II – człowiek i dzieło, red. B. Walczak, Poznań 2001.
 8. Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1997.
 9. Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2002.
 10. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, Kraków 2005.
 11. D. Jarocińska, O relacjach nadawca – odbiorca w mowach powitalnych (trzy wizyty Jana Pawła II w Polsce), „Poradnik Językowy” 1992, z. 5.
 12. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.
 13. A. Kulik-Jęsiek, Etyka i retoryka w dziełach Jana Pawła II, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2009.
 14. I. Kurcz, A. Lewicki, J. Sambor, J. Woronczak, Słownictwo współczesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne, t. 1–5, Warszawa 1974–1977.
 15. E. Laskowska, Rozważania o języku, Kalisz 1985.
 16. J. Lichański, Co to jest retoryka?, Kraków 1996.
 17. J. Miodek, Osobliwości stylu Jana Pawła II, „Język Polski” 1984, z. 3.
 18. J. Miodek, Osobliwości stylu Jana Pawła II.
 19. J. Pietraszko, Po śladach słowa Bożego, Kraków 1979.
 20. J. Puzynina, O manipulacji językowej, w: Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997.
 21. J. Sambor, Językoznawstwo statystyczne dla pracowników informacji naukowej, Warszawa 1978, z. 1.
 22. J. Sambor, O języku współczesnych kazań polskich, w: O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988.
 23. J. Sambor, Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego, Wrocław 1972.
 24. J. Sambor, Statystyka części mowy w słowniku i w tekstach, w: Współczesny język polski, red. E. Muszyńska, I. Pielak, Lublin 2001.
 25. G. Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Kraków 2007.
 26. W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 1985.
 27. R. Przybylska, Uwagi o języku listów Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka, „Poradnik Językowy” 2004.
 28. W. Przyczyna, Relacje nadawczo-odbiorcze w kazaniu i sposób ich wyrażania, w: Retoryka dziś. Teoria i praktyka, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Kraków 2002.
 29. Słownictwo homilii na przykładzie „Biblioteki Kaznodziejskiej” (lata 1991–1994), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 6 (26), 1999.
 30. W. Świerzawski, Tłumaczenie liturgii rzymskiej na języki ojczyste, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1978, nr 2.
 31. M. Zarębina, Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (synteza danych liczbowych), Wrocław 1985.
 32. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w homiliach (na przykładzie tekstów Jana Pawła II), w: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, Język a Kultura, t. 4.
 33. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Językowe środki perswazji w kazaniu, Kraków 1996.
 34. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wiesław Przyczyna. Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, poligrafia Salezjańska, Kraków 2000, „Poradnik Językowy” 2001, z. 5.
 35. H. i T. Zgółkowie, Słownictwo współczesnej poezji polskiej. Listy frekwencyjne, Poznań 1992.
 36. H. Zgółkowa, Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny: wybrane zagadnienia, Poznań 1987.
 37. H. Zgółkowa, Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa, Poznań 1983.
 38. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.