Peryfrazy nazw własnych w aspekcie strukturalnym

Main Article Content

Beata Afeltowicz

Abstrakt

Broadly speaking, linguistic periphrase is the use of a complex descriptive expression instead of a single word. The subjects of the description in the article are poetic periphrases referring to the names of singing women. This general term is related to different types of singing activities, which can be done by: singers, vocalists, opera singers, divas, soloists, choristers, prima donnas, chancellors. The aim of the research was to collect a complete set of contemporary peripheral terms of Polish and foreign singing women, to analyse their structure in formal terms and to analyse the lexemes (14 reference units and 9 proper names) as constitutive elements of periphrases. The article includes an alphabetical index of personal names along with the descriptive expressions for them (over 60 analytical lexical units).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Beata Afeltowicz, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

dr Beata Afeltowicz – Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński; zainteresowania badawcze: onomastyka, zwłaszcza toponimia, antroponimia oraz chrematonimia na Pomorzu Zachodnim, nazwy własne w mediach.

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Bańko Mirosław (2002, 2003), Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2002; wyd. 2, 2003).
 3. „Kalendarz Rodzinny” (różne wydania roczne), Telegraph, Łódź.
 4. „Metro”
 5. „Tele Tydzień”
 6. Literatura
 7. Afeltowicz Beata (2013), Peryfrazy ojkonimów polskich, „Studia Językoznawcze”, t. 12, s. 7–27.
 8. Bańko Mirosław (2002), Peryfrazy w naszym życiu, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 3–23.
 9. Bańko Mirosław (2002–2009), Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2002; wyd. 1, dodr., 2003; wyd. 1, 2. dodr.,
 10. ; wyd. 2 zm., 2009).
 11. Białoskórska Mirosława (2002), Mickiewiczowskie peryfrazy, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
 12. Białoskórska Mirosława (2005), Mickiewiczowskie peryfrazy z komponentem ogień i światło, „Studia Językoznawcze”, t. 4, s. 9–22.
 13. Daszczyńska Izabela (1994), O internacjonalizacji wyrażeń peryfrastycznych, w: Współczesne tendencje rozwoju języków słowiańskich, red. Michał Blicharski,
 14. Henryk Fontański, t. 1, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 35–41.
 15. Doroszewski Witold, red. (1958–1969), Słownik języka polskiego, t. 1–11, Wiedza Powszechna, Warszawa, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/lista/ [dostęp: 20 marca 2020].
 16. Dubisz Stanisław, red. (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Dunaj Bogusław, red. (1999), Popularny słownik języka polskiego, Wilga, Warszawa.
 18. Głowiński Michał (1972), Peryfrazy współczesne, „Teksty”, nr 3, s. 48–58.
 19. Korolko Mirosław (1990), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 20. Machnicka Violetta (2011), Peryfrazy Bolesława Prusa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
 21. Polański Kazimierz, red. (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, wyd. 1 dodruk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 22. Rychter Joanna (2002), Funkcjonalno-semantyczna sprawność peryfraz w „Beniowskim” Juliusza Słowackiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 8, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 29–43.
 23. Rychter Joanna (2006), Funkcje peryfraz nazw księżyca i słońca w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze”, t. 5, s. 181–198.
 24. Rychter Joanna (2007), Funkcje peryfraz nazwy „niebo” w utworach poetyckich Juliusza Słowackiego, „Studia Językoznawcze”, t. 6, s. 107–124.
 25. Rychter Joanna (2010), Peryfrazy nazwy „niebo” w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Studia Językoznawcze”, t. 9, s. 221–234.
 26. Słownik języka polskiego PWN online, https://sjp.pwn.pl [dostęp: 23 października 2019].
 27. Żmigrodzki Piotr, red., Wielki słownik języka polskiego PWN, https://www.wsjp.pl/[dostęp: 21 marca 2020].