Najnowszy stereotyp Ukraińca w środowisku studentów poznańskich i lubelskich

Main Article Content

Olga Fyłypec

Abstrakt

The article analyses the contemporary image of a Ukrainian in the linguistic picture of the world as perceived by students from Poznan and Lublin. Based on the results of the questionnaire with the geographical factor, the article distinguishes the “naive” cognitive definitions, methods of categorisation, traits of a typical Ukrainian and their aspect, which all differ depending on the geographical location of the two cities. The article analyses which subjects, according to students from different regions of Poland, are characteristic of a Ukrainian and how the geographical factor influences their dominance in the light of different aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Olga Fyłypec, Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

mgr Olga Fyłypec – doktorantka Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki; zainteresowania badawcze: etnolingwistyka, lingwistyka kognitywna, językowy obraz świata, stereotypy narodowościowe.

Bibliografia

  1. Bartmiński Jerzy (2006a), Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, w: tenże, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 42–52.
  2. Bartmiński Jerzy (2006b), Semantyka i polityka. Nowy profil polskiego stereotypu Ukraińca, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. Kazimierz Ożóg, Ewa Oronowicz-Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 191–211.
  3. Bartmiński Jerzy (2014), Ankieta jako pomocnicze narzędzie rekonstrukcji językowego obrazu świata, w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 279–308.
  4. Dika Olʹga (2018), Stereotipnì risi sučasnogo ukraïncâ u svìdomostì molodih polâkìv (na materìalì an anketnoï kognìtivnoï defìnìcìï), w: Komparativnì doslìdžennâ
  5. slov`ânsʹkihmov ì lìteratur: Pam`âtì akademìka Leonìda Bulahovsʹkogo, nr 33, s. 24–34.
  6. Filipecʹ Olʹga (2019), Etnostereotipnì uâvlennâ pro polâka ta ukraïncâ sered studentìv Žešìvsʹkogo unìversitetu (krìzʹ prizmu asocìacìj ìz predmetami), „Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych”, nr 3, s. 155–165.
  7. Łaszkiewicz Monika (2011), Stereotyp Ukraińca w polskiej tradycji ludowej, „Naukovij vìsnik Volinsʹkogo nacìonalʹnogounìversitetu ìm. Lesì Ukraïnki. Fìlologìčnì nauki”, nr 2, s. 59–64.
  8. Maćkiewicz Jolanta (1999), Kategoryzacja a językowy obraz świata, w: Językowy obraz świata, red. J erzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 47–55.
  9. Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (2014), Od separacyjnego do holistycznego opisu językowego obrazu świata. Na marginesie dyskusji nad kształtem atykułów w „Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów”, w: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 71–102.
  10. Pacławska Ewa (2009), Ukrainiec w oczach studentów na wschodzie i zachodzie Polski, w: Stereotypy w języku i w kulturze, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 65–80.