Językowy obraz Żyda według zbioru Leona Węglińskiego Hôrkij śmich. Skazki i obrazki z żytia w Hałyczyni

Main Article Content

Olha Ilchyna

Abstrakt

This text is an attempt at analysing the linguistic image of a J ew on the basis of Hôrkij śmich by a little-known Ukrainian poet Leon Węgliński. According to researchers, every language has a specific interpretation of reality which is expressed in a unique view and perception of the world. This article, through a thorough analysis of the vocabulary, grammar structures and descriptions, shows the images of a J ew in the nineteenth century: his identity, character traits and daily functioning. The material gathered for the study presents a definitely negative image of a J ew.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Olha Ilchyna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

mgr Olha Ilchyna – Instytut Językoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, doktorantka językoznawstwa w Katedrze Języka Polskiego; zainteresowania badawcze: polszczyzna kresów wschodnich, dialekty języka polskiego i ukraińskiego, glottodydaktyka.

Bibliografia

 1. Anusiewicz Janusz (1999), Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, w: Językowy obraz świata, red. J erzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 261–289.
 2. Bartmiński Jerzy (2006), O pojęciu językowego obrazu świata, w: tenże, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 11–21.
 3. Bartmiński Jerzy (2007), Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 4. Bartmiński Jerzy, Tokarski Ryszard (1986), Językowy obraz świata a spójność tekstu, w: Teoria tekstu. Zbiór studiów, red. Teresa Dobrzyńska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław, s. 65–81.
 5. Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał, oprac. (2003), Polski słownik judaistyczny, t. 1, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 6. Cała Anna (1996), Autostereotyp i stereotypy narodowe, w: Czy Polacy są antysemitami?, red. Ireneusz Krzemiński, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 199–229.
 7. Cała Anna (2012), Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Wydawnictwo Nisza, Warszawa.
 8. Dźwigoł Renata (2007), Stereotyp Cygana w języku polskim, w: Romowie w Polsce i Europie: historia, prawo, kultura, red. Piotr Borek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 9–23.
 9. Grzegorczykowa Renata (1999), Pojęcie językowego obrazu świata, w: Językowy obraz świata, red. J erzy Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 39–46.
 10. Habrajska Grażyna (2008), Stereotyp w komunikacji, „Postscriptum Polonistyczne”, z. 1 (1), s. 13–21.
 11. Humboldt von Wilhelm (2002), O myśli i mowie. Wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, przeł. Elżbieta M. Kowalska, PWN, Warszawa.
 12. Linde Samuel Bogumił (1860), Słownik języka polskiego, t. 6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów.
 13. Marczewska Marzena (2018), Stereotypy etniczne we współczesnym dyskursie publicznym, „Res Historica”, nr 46, s. 283–300.
 14. Niedźwiedzki Władysław, red. (1927), Słownik języka polskiego, t. 8, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki, Warszawa.
 15. Pajdzińska Anna (2001), My, to znaczy… Z badań językowego obrazu świata, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 1, s. 33–53.
 16. Polski Słownik Judaistyczny, http://www.jhi.pl/psj/ [dostęp: 29 czerwca 2019].
 17. Radyszewski Rostysław (2011), Poezja ducha przodków, w: tenże, Poezje wybrane w języku ukraińskim, t. 1, Uniwersytet „Ukraina”, Kijów, s. 4–57.
 18. Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp [dostęp: 5 kwietnia 2020].
 19. Sołtys Natalia (2005), Poetična mova L. E. Venglìnsʹkogo v kontekstì lìngvokulʹturnogo dìalogu Ukraïni ta Polʹŝì, Edelʹvejs i K, Winnica.
 20. Węgliński Leon (1885), Hôrkij śmich. Skazki i obrazki z żytia w Hałyczyni, Drukarnia Związkowa, Kraków.
 21. Wodziński Marcin (2010), Żydzi w okresie zaborów, w: Atlas historii Żydów polskich, red. Witold Sienkiewicz, Demart, Warszawa, s. 155–245.
 22. Żmigrodzki Piotr, red., Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/ [dostęp: 2 kwietnia 2020].