Морфо-синтаксическая структура коммуникативных ситуаций каузации радости (на материале польского языка)

Main Article Content

Daryna Zakusylo

Abstrakt

The article analyses the morphological and syntactic expression of the causator (or cause) in the communicative situations of causation of joy in the Polish language. By causation we mean the semantic category which expresses the causal relationships between the fundamentals of non-linguistic reality. The purpose of this study is to analyse the syntactic structure of communicative situations of causation of joy, on the semantic level of which there are such actants as: agent, experiencer, causator (or cause). All of the analysed constructions were divided into three groups: agentive split constructions, agentive unsplit constructions and non-agentive constructions. Split constructions refer to those in which the agent and causator are separate actants, while unsplit ones refer to those in which these semantic roles are combined into one actant. The results of the study show that the most numerous group among the examples is that of non-agentive constructions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Daryna Zakusylo, Институт языкознания им. А.А. Потебни НАН Украины (Киев, Украина)

Daryna Zakusylo – młodszy naukowy pracownik Instytutu Językoznawstwa im. A. Potebni NAN Ukrainy; zainteresowania badawcze: slawistyka, gramatyka języka polskiego.

Bibliografia

 1. Słowniki
 2. NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl [dostęp: 2–20 czerwca 2019].
 3. USJP – Stanisław Dubisz, red., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Literatura
 5. Apresyan Valentina (2013), Semantika emotsionalnykh kauzativov: status kauzativnogo komponenta, Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii, nr 12 (19), s. 43–57.
 6. Grafova Tatiana i dr. (1991), Chelovecheskiy faktor, Institut yazykoznaniya, izdatelstvo Nauka, Moskva.
 7. Izard Kerrol (2012), Psikhologiya emotsiy, Spb., Piter.
 8. Kuznetsova Elena (2017), K voprosu o sootnoshenii yazykovogo predstavleniya emotsiy i kauzatsii v predlozheniyakh. peredayushchikh emotsionalnoe sostoyaniye v angliyskom yazyke, Tambov, https://tinyurl.com/yaaseybm [dostęp: 2 lipca 2019].
 9. Krasavskiy Nikolay (2010), Kontsept «radost» v russkoy lingvokulture (na materiale slovarnykh statey i assotsiativnogo slovarya), Volgograd, https://tinyurl.com/ybhf8czf [dostęp: 6 marca 2020]
 10. Mikheeva Natalia (2007), Kauzatsiya emotsionalnogo sostoyaniya i emotsionalnogo otnosheniya v ispanskom yazyke, dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata filologicheskikh nauk, Moskva, s. 45–46.
 11. Mikołajczuk Agnieszka (2013), O radości w ujęciu lingwistycznym: z problemów semantycznych badań porównawczych, Lublin, https://tinyurl.com/y7yn47h5[dostęp: 14 marca 2020].
 12. Paducheva Elena (2013), Russkoe otritsatelnoe predlozheniye, Yazyki slavyanskoy kultury. Moskva, s. 61.
 13. Polezhayeva Svetlana (2013), Semantiko-grammaticheskiye osobennosti emotivnykh glagolov, opisyvayushchikh kauzatsiyu subektom emotsionalnogo perezhivaya u sebya samogo i drugogo litsa, Tambov, https://tinyurl.com/ydzxoe9z [dostęp: 6 marca 2020].
 14. Zakusylo Daryna (2018), Predykaty zi znachennyam ‘kauzatsiia radosti’ v polskii movi, Komparatyvni doslidzhennia slovianskykh mov ta literatur, s. 34–42.
 15. Zolotova Galina (1973), Ocherk funktsionalnogo sintaksisa russkogo yazyka, izdatelstvo Nauka. Moskva.