Nazwy własne w powieści W zaraniu Teodora Tomasza Jeża

Main Article Content

Iwona Żuraszek-Ryś

Abstrakt

The article presents the proper names from the novel W zaraniu by T. T. J eż. The subject of the overview focuses on oikonyms and anthroponyms, with particular emphasis on the relation of literary naming to authentic onyms. Additionally, the functional aspects of the selected types of names are examined. Simultaneously, the article analyses the specific solutions adopted by T. T. J eż, conditioned by the character of his literary production.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Iwona Żuraszek-Ryś, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Iwona Żuraszek-Ryś – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski; zainteresowania badawcze: onomastyka (zwłaszcza toponimia oraz nazewnictwo miejskie Zielonej Góry i okolicy), historia języka polskiego, język pisarzy.

Bibliografia

 1. Tekst źródłowy
 2. Jeż Teodor Tomasz (1948), W zaraniu, Czytelnik, Warszawa.
 3. Literatura
 4. Czajka Henryka (1975), Walka o wolność w bułgarskich pieśniach ludowych XIX wieku, „Pamiętnik Słowiański”, t. 25, s. 25–36.
 5. Dinekow Petyr (1970), Postać Bułgarki w powieści Zygmunta Miłkowskiego „W zaraniu”, w: Braterstwo – przyjaźń. Szkice z dziejów przyjaźni polsko-bułgarskiej, oprac. Jan Świerczyński, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, s. 64–66.
 6. Janowowa Wanda i in., oprac. (1991), Słownik imion, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 7. Kosyl Czesław (1993), Obce nazwy osobowe w polskiej literaturze pięknej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 27, s. 149–156.
 8. Kosyl Czesław (1998), Nazwy własne w literaturze pięknej, w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. Ewa Rzetelska-Feleszko, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Warszawa–Kraków, s. 363–387.
 9. Ratajczak Wiesław (2006), Teodor Tomasz Jeż (Zygmunt Miłkowski) i wiek XIX, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
 10. Rejter Artur (2019), Nazwy własne w kon/tekstach kultury, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 11. Sarnowska-Giefing Irena (1993), Funkcje nazewnictwa w satyrze staropolskiej, w: Onomastyka literacka, red. Maria Biolik, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn, s. 101–106.
 12. Sarnowska-Giefing Irena (2003), Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 13. Taszycki Witold, red. (1965–1983), Słownik staropolskich nazw osobowych, t. 1–6, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 14. Smochowska-Petrowa Wanda (1975), Polskie powieści o bułgarskich walkach wyzwoleńczych drugiej połowy XIX wieku, „Pamiętnik Słowiański”, t. 25, s. 73–93.
 15. Subotin Stojan (1969), Legenda i prawda o powieściach południowosłowiańskich Teodora Tomasza Jeża, „Pamiętnik Literacki”, t. 60/2, s. 41–63.
 16. Wilkoń Aleksander (1970), Nazewnictwo w utworach S. Żeromskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 17. Źródła internetowe
 18. https://pl.wikipedia.org/wiki/Akka [dostęp: 26 marca 2020]
 19. https://encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 26 marca 2020] (Dobrudza, Jantra, Marica, Rumelia, Szipka, Tracja, Tundża)
 20. https://bg.wikipedia.org/wiki [dostęp: 26 marca 2020] (antroponimy: Бачо Киро, Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Любен Каравелов, Петко Славейков, Панайот Хитов, Филип Тотю; ojkonimy: Габрово, Казанлък, Кривина (област Русе), Лом, Никопол, Оряхово, Pyce, Свищов, Стара Загора, Шумен, Beликo Tъpнoвo, Видин)