Wybrane aspekty językowe prośby w internecie

Main Article Content

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Abstrakt

The paper’s objective is to study the linguistic characteristics of a request, to indicate and describe the obligatory and facultative segments of a text as well as the constitutive elements of this act of speech adapted to specific conditions of network communication. The material has undergone philological analysis with the use of the tools of linguistic genology and textology. On the basis of individual examples, the most important components of this part of speech realized in virtual space have been defined – in the structural and pragmatic dimensions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Naruszewicz-Duchlińska, A. (2014). Wybrane aspekty językowe prośby w internecie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 119-135. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.8
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; zainteresowania badawcze: komunikacja internetowa, genologia lingwistyczna, antroponimia.

Bibliografia

 1. Gajewska Elżbieta, 2002, Jak rozpocząć list motywacyjny, czyli modele korespondencji zawodowej w świetle zasad grzeczności językowej. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków, s. 365-370
 2. Grybosiowa Antonina, 2002, Obce kulturowo formuły nawiązywania kontaktu we współczesnej polszczyźnie – geneza, recepcja, wartościowanie. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków, s. 41-49.
 3. Grzegorczykowa Renata, 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy. W: Język a kultura, t. 4 Funkcje języka i wypowiedzi, red. Jerzy Bartmiński, Renata Grzegorczykowa, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 11-28.
 4. Kalisz Roman, 1993, Pragmatyka językowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Kałkowska Anna, 1982, Struktura składniowa listu, Zakład Narowdowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
 6. Karwatowska Małgorzata, Nowak Paweł, 2003, List jako zaproszenie do dialogu. W: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. Małgorzata Kita, Jan Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 59-70.
 7. Kiklewicz Aleksander, 2005, Trzy oblicza pragmatyki, „Język Polsi” LXXXV, s. 8-19.
 8. Komorowska Ewa, 2002, Prośba niejedno ma imię, czyli o wykładnikach prośby w języku rosyjskim i polskim. W: Język trzeciego tysiąclecia II. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. Grzegorz Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków, s. 371-379.
 9. Malinowska Ewa, 2001, O kompetencji komunikacyjnej uczestników dyskursu uczelnianego. W: Stylistyka a pragmatyka, red. Bożena Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 231-240.
 10. Marcjanik Małgorzata, 2001, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 11. Naruszewicz-Duchlińska Alina, 2011, Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 12. Nęcki Zbigniew, 2000, Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Kraków.
 13. Rosińska-Mamej Agnieszka, 2010 a, Jak rozpoznać prośbę we współczesnym języku polskim. (O jednej z funkcji aktów mowy wspomagających prośbę). W: Język a komunikacja 27. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, red. Joanna Dybiec, Grzegorz Szpila, Wydawnictwo Tertium, Kraków, s. 149-160.
 14. Rosińska-Mamej Agnieszka, 2010 b, Model makroaktu prośby we współczesnej polszczyźnie. W: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, red. Piotr Zbróg, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 157-168.
 15. Wallace Patricia, 2001, Psychologia Internetu, przeł. Tomasz Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 16. Warchala Jacek, 1991, Dialog potoczny a tekst, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 17. Wierzbicka Anna, 1999, Język – umysł – kultura, red. Jerzy Bartmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Wierzbicka Anna, 2004 Akty mowy. W: Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 3. Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 33-50; (Przedruk z Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów Warszawa 1973, red. Maria Renata Mayenowa, ZNiO, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 201-219).
 19. Wojtak Maria, 2001, Pragmatyczne aspekty analiz stylistycznych. W: Stylistyka a pragmatyka, red. Bożena Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 38-47.