Problem frazeologizmów w przekładzie literackim francusko-polskim (na wybranych przykładach)

Main Article Content

Beata Jezierska

Abstrakt

The aim of this article is to present a part of the research results regarding the functioning of phraseological units (i.e. their canonical and innovative forms) in the Polish texts of contemporary prose translated from French. Consequently, there has been created a classification covering various types of relations occurring in given contexts between Polish phraseological units used by translators and the source texts. The practice shows that a translator decides from time to time to interpose a phraseological unit in a given context of the final text, even if there is no any kind of fixed expression in the original. Therefore, it is worth trying to find an answer to a question about translation decisions in this matter.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jezierska, B. (2014). Problem frazeologizmów w przekładzie literackim francusko-polskim (na wybranych przykładach). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 139-149. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.9
Dział
Junioraty
Biogram autora

Beata Jezierska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Beata Jezierska – doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM; prowadzi zajęcia z kultury języka polskiego na studiach polonistycznych pierwszego stopnia. Interesuje się leksykologią, leksykografią, frazeologią i sztuką przekładu. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą frazeologizmów w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej.

Bibliografia

  1. Basaj Mieczysław, 1982, Ekwiwalencja tłumaczeń frazeologizmów (na przykładzie języka czeskiego i polskiego), w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, pod red. M. Basaja i D. Rytel, t. 1, Wrocław, s. 157–165.
  2. Basaj Mieczysław, 1985, Z problematyki europeizmów frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, pod red. M. Basaja i D. Rytel, t. 2, Wrocław, s. 73–82.
  3. Bąba Stanisław, Liberek Jarosław, 2002, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa. (PSFBiL)
  4. Koziara Stanisław, 2001, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków.
  5. Krzyżanowska Anna, 1992, Udział internacjonalizmów we frazeologii francuskiej i polskiej (na podstawie związków oznaczających śmierć), w: Język a kultura, t. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, pod red. J. Maćkiewicz i J. Siatkowskiego, Wrocław, 129–133.
  6. Legeżyńska Anna, 1985, Tłumacz czyli „drugi autor”, w: Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, pod red. E. Balcerzana i S. Wysłouch, Warszawa, s. 160–181.
  7. Morvan Danièle (red.), 1998, Le Robert pour tous, Paris. (LRPT)
  8. Porawska Joanna, 1991, Semantyczne aspekty frazeologii czasowników ruchu: francuskie związki frazeologiczne zawierające czasownik aller i ich formalno-semantyczne odpowiedniki w języku polskim, Kraków.
  9. Rejakowa Bożena, 1994, Mechanizmy językowe w przekładzie związków frazeologicznych na materiale języka polskiego i słowackiego, Lublin.
  10. Zaręba Leon, 2004, « Entre chien et loup » ou quelques réflexions sur la compétence du traducteur, w: Szkice z frazeologii porównawczej francusko-polskiej i polsko-francuskiej (Esquisses de phraséologie comparative franco-polonaise et polono-française), Kraków, s. 203–210.