Funkcje partykuły „no” w dziecięcych wypowiedziach mówionych

Main Article Content

Izabela Matuszewska

Abstrakt

It was important for the study to determine the frequency of the analysed part of speech. As a result of investigation of the linguistic material it has been demonstrated that nowadays the particles constitute 12.8% of the wordforms used by children. The particle no represented 2.2% of the total of used words. The obtained results have been compared with the data collected during similar research, which was completed thirty years ago (7.5% – all particles, 1.6% – the particle no). On the basis of a comprehensive analysis and the comparison of research results, it can be concluded that in the contemporary spoken Polish of children there occurred a visible increase in the use of particles. This, in turn, may be a symptom of the impoverishment of the Polish language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matuszewska, I. (2014). Funkcje partykuły „no” w dziecięcych wypowiedziach mówionych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(1), 151-167. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.1.10
Dział
Junioraty
Biogram autora

Izabela Matuszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Izabela Matuszewska – absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; interesuje się wypowiedziami dzieci w wieku przedszkolnym, na ich podstawie napisała pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Zgółkowej.

Referencje

 1. Bańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego PWN, t. 1, Warszawa 2000.
 2. Buttler D., Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1973.
 3. Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 2, Warszawa 1999.
 4. Grochowski M., Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Wrocław - Warszawa 1986.
 5. Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, rozdz. IV, Warszawa 2006.
 6. Jodłowski S., Podstawy polskiej składni, Warszawa 1997.
 7. Karpowicz T., Gramatyka języka polskiego. Zarys, Warszawa 1999.
 8. Karwowska-Struczyk M., Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1982.
 9. Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
 10. Pisarkowa K., Partykuła, [w:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1978.
 11. Pisarkowa K., Składnia rozmowy telefonicznej, Wrocław 1975.
 12. Pisarkowa K., Zdanie mówione a rola kontekstu [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej, Księga referatów konferencji poświeconej składni i metodologii badań języka mówionego, Wrocław - Warszawa 1978.
 13. Skubalanka T., Rola języka mówionego i pisanego [w:] Język polski. Poprawność – piękno – ochrona, Bydgoszcz 1969.
 14. Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, wyd. 4, Wrocław 2002.
 15. Strutyński J., Gramatyka polska, Kraków 2009.
 16. Szober S., Gramatyka języka polskiego, wyd. 4, Warszawa 1957.
 17. Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 24, Poznań 1999.
 18. Zgółkowa H., Bułczyńska K., Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym. Listy frekwencyjne, Poznań 1987.
 19. Zgółkowa H., Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny, Poznań 1987.
 20. Zgółkowa H., Ilościowa charakterystyka słownictwa współczesnej polszczyzny, Poznań 1987.
 21. Zgółkowa H., Słownictwo dziecięce – perspektywa językoznawcza [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2010.