Współczesne teksty urzędowe a zasady prostej polszczyzny (na wybranych przykładach)

Main Article Content

Bartłomiej Cieśla

Abstrakt

The aim of the article is to analyse forty-one official documents issued by three units of public administration: a voivodeship office, district office and district employment agency. The employees of the first of these have been striving for some time for a simplification and unification of documents, using the suggestions from linguists and sometimes resorting to their own intuition. In order to reach this goal, they have set up a set of rules that they believe make the text more intelligible to their addresses. The employees of the district office and the district employment agency have never made any significant changes to the way official documents are written and have more reservations about simplifying them. The documents discussed in the article will be evaluated in the context of plain Polish language advocated for by the members of the Plain Polish Workshop at the University of Wrocław. The main thesis of the text is the indication that modernising official documents in order to simplify and standardise them is a positive and needed action that benefits not only the addressee, but also the sender of the message.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cieśla, B. (2021). Współczesne teksty urzędowe a zasady prostej polszczyzny (na wybranych przykładach). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 23-44. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.2
Dział
Studia nad językiem prawa
Biogram autora

Bartłomiej Cieśla, Zakład Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego

dr Bartłomiej Cieśla – Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Uniwersytet Łódzki; zainteresowania naukowe: poprawność językowa, genologia lingwistyczna, stylistyka, kreatywność językowa.

Bibliografia

  1. Bartmiński Jan, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (2009), Tekstologia, Warszawa.
  2. Moroń Ewelina i in. (2015), Prosto o konkursach Funduszy Europejskich, Warszawa.
  3. Piekot Tomasz, Maziarz Marek (2014), Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, „Język a Kultura”, t. 24: Perswazja przez styl i stylizację, s. 307–324.
  4. Piekot Tomasz, Zarzeczny Grzegorz, Moroń Ewelina (2015), Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny, w: Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot, Lublin, s. 99–116.
  5. Piekot Tomasz, Zarzeczny Grzegorz, Moroń Ewelina (2017), Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl, w: Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, red. Katarzyna Kłosińska, Rafał Zimny, War¬szawa, s. 251–265.
  6. Piekot Tomasz, Zarzeczny Grzegorz, Moroń Ewelina (2019), Standard plain language w polskiej sferze publicznej, w: Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, red. Monika Zaśko-Zielińska, Krzysztof Kredens, Wrocław, s. 197–214.
  7. Poprawa Marcin (2012), Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? Roz¬mywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej, w: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. Anna Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław (Język a Kultura, t. 23), s. 223–241.
  8. Zarzeczny Grzegorz, Piekot Tomasz (2017), Przystępność tekstów urzędowych w inter¬necie, Wrocław.
  9. Zdunkiewicz-Jedynak Dorota (2010), Wykłady ze stylistyki, Warszawa.