Kodowanie wartości prawnych w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Perspektywa aksjologicznej wykładni prawa

Main Article Content

Marzena Kordela

Abstrakt

The derivative theory of interpretation of law assumes the rationality of the lawmaker according to which the lawmaker is guided in their work by a coherent, hierarchical and relatively stable system of values comprising three categories: legally binding, reference values and universal values. In order to adequately reconstruct the legally binding category, the directives of the axiological interpretation are used. Thus, each word and phrase of every text of a normative act, including the Polish Constitution, can be assigned a function of the carrier of legal values provided that they meet the conditions imposed on them by the appropriate interpretation directives.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kordela, M. (2021). Kodowanie wartości prawnych w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Perspektywa aksjologicznej wykładni prawa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 57-70. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.4
Dział
Studia nad językiem prawa
Biogram autora

Marzena Kordela, Zakład Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marzena Kordela, prof. UAM – Zakład Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mic­kiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: zasady prawa, egzegeza prawa, metodologia aksjologii prawa, teorie państwa prawa.

Referencje

 1. Bałaban Andrzej(1999), Prawny charakter wstępu do polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, w: W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. Marcin Kudej, Katowice, s. 118–120.
 2. Ehrlich Stanisław, red. (1960), Teoria państwa i prawa, cz. 4, Warszawa.
 3. Garlicki Leszek (2007), Komentarz do Wstępu, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Pol¬skiej. Komentarz, red. Leszek Garlicki, t. 5, Warszawa, s. 1–20.
 4. Gizbert-Studnicki Tomasz (2016), Teoria prawa między analitycznością a empiryczno¬ścią, w: Tomasz Gizbert-Studnicki, Adam Dyrda, Andrzej Grabowski, Metodolo¬giczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa, s. 21–195.
 5. Gizbert-Studnicki Tomasz, Dyrda Adam, Grabowski Andrzej (2016), Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa.
 6. Garlicki Leszek (2007), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, War¬szawa.
 7. Jabłońska-Bonca Jolanta (2004), Wprowadzenie do prawa. Introduction to law, War¬szawa.
 8. Kordela Marzena (2001), Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Bydgoszcz–Poznań.
 9. Kordela Marzena (2006), Zasady prawa jako normatywna postać wartości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1, s. 39–54.
 10. Kryszeń Grzegorz, Prokop Krzysztof (2017), Aksjologia polskiej konstytucji, War¬szawa.
 11. Kudej Marcin, red. (1999), W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Euge¬niuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice.
 12. Lang Wiesław (1972), Teoria prawa, Toruń.
 13. Leszczyński Leszek (2004), Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków.
 14. Łabaszczuk Michał (2007), Językowe środki wyrażania wartości (podstawy metodolo¬giczne) w: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, red. Agnieszka Oskiera, Łódź, s. 9–18.
 15. Łapa Romana (2003), Predykatywne wyrażenia modalne z bezokolicznikiem we współ¬czesnej polskiej prasie, Poznań.
 16. Malinowski Andrzej (2006), Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 17. Michalska Anna, Wronkowska Sławomira (1983), Zasady tworzenia prawa, wyd. 2, Poznań.
 18. Morawski Lech (2010), Zasady wykładni prawa, Toruń.
 19. Nowak Leszek (1968), Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa, Poznań.
 20. Nowak Leszek (1973), Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznaw¬stwa, Warszawa.
 21. Opałek Kazimierz, Wróblewski Jerzy (1969), Zagadnienia teorii wykładni prawa, Warszawa.
 22. Oskiera Agnieszka, red. (2007) Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, Łódź.
 23. Piekot Tomasz (2008), Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do badań socjolek¬tów, Wałbrzych.
 24. Polski słownik prawniczy. Hasła podstawowe (wersja robocza), Warszawa 1969.
 25. Sarkowicz Ryszard (1995), Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków.
 26. Trzciński Janusz, red. (1997), Charakter i struktura norm Konstytucji, Warszawa.
 27. Wierczyński Grzegorz (2010), Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa.
 28. Winczorek Piotr (1996), Dyskusje konstytucyjne, Warszawa.
 29. Winczorek Piotr (1997), Konstytucja i wartości, w: Charakter i struktura norm Kon¬stytucji, red. Janusz Trzciński, Warszawa, s. 35–57.
 30. Wronkowska Sławomira (2005), Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań.
 31. Wronkowska Sławomira, Zieliński Maciej (1993), Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa.
 32. Wronkowska Sławomira, Zieliński Maciej (2004), Komentarz do zasad techniki pra¬wodawczej, Warszawa.
 33. Wróblewski Jerzy (1960), Wykładnia prawa, w: Teoria państwa i prawa, red. Stanisław Ehrlich, cz. 4, Warszawa, s. 1–73.
 34. Wróblewski Jerzy (1973), Wartości a decyzja sądowa, Wrocław.
 35. Wróblewski Jerzy (1985), Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław.
 36. Wróblewski Jerzy (1988), Sądowe stosowanie prawa, Warszawa.
 37. Wróblewski Jerzy (1990), Rozumienie prawa i jego wykładnia, Wrocław.
 38. Wróblewski Jerzy (1973), Wartości a decyzja sądowa, Warszawa.
 39. Zieliński Maciej (2017), Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, wyd. 7 uzup., Warszawa.
 40. Ziembiński Zygmunt (1969), Klauzula generalna, w: Polski słownik prawniczy. Hasła podstawowe (wersja robocza), Warszawa, s. 29.
 41. Ziembiński Zygmunt (1972a), Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław.
 42. Ziembiński Zygmunt (1972b), Teoria prawa, Warszawa–Poznań.
 43. Ziembiński Zygmunt (1978), Teoria prawa, wyd. 4, Warszawa–Poznań.
 44. Ziembiński Zygmunt (1980), Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa.
 45. Ziembiński Zygmunt (1990), Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa.