Gerundialne jednostki tekstu prawnego – problem identyfikacji

Main Article Content

Andrzej Moroz

Abstrakt

This text is an attempt to apply the concept of a legal text unit to the description of strictly defined structures of legal texts, namely the gerund strings. The main attention is focused on the methods used to identify multi-segment terminological structures and on distinguishing them from strings that constitute a combination of linguistic expressions. The overall conclusion of such analysis is based on the indication of the mechanism used for connecting and limiting gerund structures in this scope. Therefore, this work includes, among others, the formal procedure of verification, which allows for distinguishing, with significant precision, the syntactic constructions with gerund forms and similar sequences of terms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moroz, A. (2021). Gerundialne jednostki tekstu prawnego – problem identyfikacji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 71-86. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.5
Dział
Studia nad językiem prawa
Biogram autora

Andrzej Moroz, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK – Instytut Języ­koznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: składnia współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem problemów elipsy, zasad niepowtarzania składników zdania oraz struktur o charakterze parente­tycznym; teksty prawne, normatywny opis struktur języka polskiego, uwzględniający procedury budowania orzeczeń poprawnościowych.

Bibliografia

 1. Źródła (wraz ze stosowanymi skrótami)
 2. KK – Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 90, poz. 557.
 3. KKS – Kodeks karny skarbowy – Ustawa z dnia 10 września 1999 r., Dz.U. Nr 83, poz. 930.
 4. KKW – Kodeks karny wykonawczy – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 88, poz. 553.
 5. KPK – Kodeks postępowania karnego – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 89, poz. 555.
 6. KPW – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r., Dz.U. Nr 106, poz. 1148.
 7. KW – Kodeks wykroczeń – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Dz.U. Nr 12, poz. 114.
 8. Literatura
 9. Bańko Mirosław (2011), Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.
 10. Bednarek Adam, Grochowski Maciej (1993), Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.
 11. Bobrowski Ireneusz (1993), Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii języko¬znawczej i metodologii opisów gramatycznych, Kraków.
 12. Bogusławski Andrzej (1976), O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Języ¬kowy”, z. 8, s. 356–364.
 13. Bogusławski Andrzej (1978), Jednostki języka a produkty językowe. Problem orzeczeń peryfrastycznych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, Wrocław, s. 17–30.
 14. Bogusławski Andrzej (1988a), Język w słowniku. Desiderata semantycze do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław.
 15. Bogusławski Andrzej (1988b), Preliminaria gramatyki operacyjnej, „Polonica”, nr 13, s. 163–223.
 16. Bogusławski Andrzej (2005), Przypomnienia metodologiczne, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr 61, s. 89–96.
 17. Choduń Agnieszka (2007), Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, Warszawa.
 18. Gajda Stanisław (1990), Wprowadzenie do teorii terminu, Opole.
 19. Gębka-Wolak Małgorzata (2016), Kolokacje w tekstach prawnych – czyn zabroniony, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 31, s. 127–138.
 20. Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej (2016a), Kolokacje w tekstach praw¬nych – problemy proceduralne, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 31, s. 13–125.
 21. Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej (2016b), Słownik kolokacji prawnych – wybrane problemy metodologiczne, w: System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. Małgorzata Gębka-Wolak, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko, Toruń, s. 221–242.
 22. Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej (2018a), Modyfikacje semantyczno-formalne jednostek z ogólnego zbioru polszczyzny w tekstach prawnych, „Prace Językoznaw¬cze”, nr 20, z. 4, s. 39–55.
 23. Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej (2018b), O pojęciu jednostki tekstu praw¬nego, „Polonica”, nr 38, s. 35–52.
 24. Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej (2019), Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Toruń.
 25. Gizbert-Studnicki Tomasz (2009), Postulat jasności i zrozumiałości tekstów prawnych a dostęp do prawa, w: Prawo i język, red. Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec, Warszawa, s. 9–18.
 26. Grochowski Maciej (1984), Składnia wyrażeń polipredykatywnych, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Zuzanna Topolińska, Warszawa, s. 213–299.
 27. Grochowski Maciej (1993), Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń języko¬wych, Warszawa.
 28. Grochowski Maciej (2017), Terminologia a jednostki leksykalne systemu ogólnego. O definiowaniu terminów w ustawach o nauce i szkolnictwie wyższym, w: Termino¬logia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. Renata Przybylska, Władysław Śliwiński, Kraków, s. 11–28.
 29. Hałas Bożena (1995), Terminologia języka prawnego, Zielona Góra.
 30. Jadacka Hanna (2010), Dlaczego nie wszyscy mogą rozumieć teksty prawne, w: Prawo, język, etyka, red. Anna Mróz, Adam Niewiadomski, Monika Pawelec, Warszawa, s. 27–30.
 31. Kieraś Witold, Kobyliński Łukasz, Ogrodniczuk Maciej (2018), Korpusomat – a Tool for Creating Searchable Morphosyntactically Tagged Corpora, „Computational Methods in Science and Technology”, nr 24, z. 1, s. 21–27.
 32. Lizisowa Maria Teresa (2016), Komunikacyjna teoria języka prawnego, Poznań.
 33. Łapa Romana (2015), Język prawny w świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagad¬nienia składniowe, Poznań.
 34. Łaziński Marek, Jóźwiak Karolina (2017), Verbal Aspect and Legal Interpretation: the Use of Verbal Aspect in the Polish Penal Code, „Polonica”, nr 37, s. 167–177.
 35. Malinowski Andrzej (2006), Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 36. Malinowski Andrzej (2008), Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa.
 37. Moroz Andrzej (2015), Językowe aspekty trudności w interpretacji tekstów prawnych, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej”, nr 3, s. 7–25.
 38. Moroz Andrzej (2016), Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 31, s. 139–149.
 39. Moroz Andrzej (2018), Uwagi o statusie leksykalnym wybranych typów jednostek spe¬cjalistycznych na przykładzie terminologii prawnej, w: Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu, red. Adam Doba¬czewski, Andrzej Moroz, Piotr Sobotka, Toruń, s. 252–260.
 40. Pawelec Radosław (2007), Zrozumiałość i poprawność składniowa tekstów prawnych a problem nominalizacji, w: Współczesny język prawny i prawniczy, red. Adam Niewiadomski, Warszawa, s. 67–75.
 41. Przepiórkowski Adam i in., red. (2012), Narodowy Korpus Języka Polskiego, War¬szawa.
 42. Religa Liliana (2015), O pojęciu kolokacji słów kilka, w: Debiuty naukowe III. Leksy¬kon – tekst – wyraz, red. Marek Łukasik, Warszawa, s. 66–79.
 43. Saloni Zygmunt, Świdziński Marek (1998), Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 44. Tokarski Jan (2001), Fleksja polska, Warszawa.