Współczesne zmiany kulturowo-komunikacyjne a język prawa. Uwagi na marginesie propozycji nowego modelu uzasadnienia orzeczeń sądowych

Main Article Content

Paweł Nowak
Mariusz Rutkowski

Abstrakt

The subject of the article is the structure and linguistic shape of a specific type of legal genre – the reasons for the judgement. The authors, as members of the project and training team, actively participate in the transformation of the communication standards for the Polish judiciary community. They work with the assumption that the long-standing tradition of legal communication is hermetic and results in texts which are uncommunicative and unintelligible to an average reader. In the article, the authors present the social, media, linguistic and communication contexts of such texts. They emphasise their retropical character and indicate the possible direction of changes towards less hermetic and more everyday communication experiences, closer to the average reader. In the conclusion, they underline the importance of the intelligibility of a text as the basic parameter of effective communication and advocate for a systemic change of contemporary legal communication. Based on the texts of reasons for the judgement, they show that such a change is possible as long as it is accepted by the judiciary community in the first place.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak, P., & Rutkowski, M. (2021). Współczesne zmiany kulturowo-komunikacyjne a język prawa. Uwagi na marginesie propozycji nowego modelu uzasadnienia orzeczeń sądowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 87-100. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.6
Dział
Studia nad językiem prawa
Biogramy autorów

Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Paweł Nowak, prof. UMCS – Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, wykła-dowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; zainteresowania badawcze: komu-nikologia, pragmalingwistyka, semantyka kulturowa, współczesny język publiczny.

Mariusz Rutkowski, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski – dyrektor Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Rady Języka Polskiego; zainteresowania badawcze: współczesne aspekty onomastyki, język publiczny, komunikacja urzędowo-administracyjna.

Bibliografia

 1. Białecki Ireneusz (1998), Analfabetyzm funkcjonalny. Kultura tworzenia i wykorzy¬stywania informacji, w: Edukacja językowa Polaków. II Forum Kultury Słowa, red. Władysław Miodunka, Kraków, s. 13–35.
 2. Bolter David Jay (2014), Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, Kraków.
 3. Choduń Agnieszka (2013), Poprawność językowa uzasadnień orzeczeń sądów admi¬nistracyjnych, w: Uzasadnianie wyroków sądowych. Zasady i kontrowersje. Mate¬riały szkoleniowe NSA 17/2013, Warszawa, s. 5–30.
 4. Gruszczyński Włodzimierz, Ogrodniczuk Maciej, red. (2015), Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Warszawa.
 5. Hadryan Milena (2015), Demokratyzacja języka urzędowego. Współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji i w Polsce, Poznań.
 6. Jadacka Hanna (2002), Poradnik językowy dla prawników, Warszawa.
 7. janKomunikant (2011), Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy – fragment), Łódź.
 8. Król Marcin (2015), Pora na demokrację, Kraków.
 9. Lewiński Piotr, red. (2015), Bełkot, czyli mowa ludzka pozbawiona sensu. Komunika¬cyjna funkcja wypowiedzi niejasnych, Olsztyn.
 10. Nowak Paweł (2020), Naturalny porządek rzeczy w języku, Warszawa.
 11. Ong Walter Jackson (1992), Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef Japola, Lublin.
 12. Pleszczyński Jan (2020), Post-prawda i post-fałsz w epistemologii i komunikacji, w: Słowo – Historia, historie w słowach, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec, Lublin.
 13. Rutkowski Mariusz (2015), Rozmowa urzędowa. Analiza konwersacyjno-dyskursywna, Warszawa.
 14. Skudrzyk Aldona (2005), Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice.