W poszukiwaniu uniwersalnej metody upraszczania pism urzędowych i decyzji administracyjnych

Main Article Content

Tomasz Piekot

Abstrakt

Since 2018, the key Polish offices have been signing the declaration for plain language, one of the key provisions of which is the call for the simplification of official documents sent to citizens. The aim of the article is to present the methods for simplifying texts, created at the University of Wrocław. The author focuses in particular on indicating the limitations of the proposed method in reference to administrative (fiscal) decisions and those decisions which are not documents from the legal perspective. The article presents examples of simplified documents and decisions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piekot, T. (2021). W poszukiwaniu uniwersalnej metody upraszczania pism urzędowych i decyzji administracyjnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 109-122. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.8
Dział
Studia nad językiem prawa
Biogram autora

Tomasz Piekot, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Tomasz Piekot – językoznawca, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny UWr oraz współtwórca polskiej wersji standardu pro­stego języka; zainteresowania badawcze: stylistyka, analiza dyskursu, semiotyka, lingwistyka kulturowa i lingwistyka tekstu.

Bibliografia

  1. Adamiak Barbara (2005), Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyj¬nej, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, s. 7–23.
  2. Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława (2009), Tekstologia, War¬szawa.
  3. Fiedorczyk Piotr (1996), Uznanie administracyjne w doktrynie i orzecznictwie NTA w II RP, w: Prawo a dzieje państwa i ustroju, red. Maria Szyszkowska, Białystok.
  4. Frączkiewicz Michał, Terlikowska Małgorzata (2017), Kodeks postępowania admi¬nistracyjnego. Decyzje. Komentarz, System Informacji Prawnej Wydawnictwa C. H. Beck: Legalis, Warszawa.
  5. Gajewski Sebastian (2016), Podręcznik wydawania pism w postępowaniu administra¬cyjnym (decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień, zaświadczeń), Warszawa, materiał wewnętrzny ZUS.
  6. Łaszczyca Grzegorz, Martysz Czesław, Matan Andrzej (2010), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 2, Warszawa.
  7. Majczak Paweł (2016), Podstawa prawna decyzji administracyjnej, „Ius Novum”, nr 4, s. 375–382.
  8. Piekot Tomasz, Maziarz Marek (2014), Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej, „Język a Kultura”, t. 24, s. 307–324.
  9. Piekot Tomasz, Zarzeczny Grzegorz, Moroń Ewelina (2019), Standard plain language w polskiej sferze publicznej, w: Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, red. Monika Zaśko-Zielińska, Krzysztof Kredens, Wrocław, s. 197–214.