Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku

Main Article Content

Swietłana Gaś

Abstrakt

The study presents the results of the analysis of verbal politeness in private letters. The persuasive aspect was taken into account. The paper concentrates on unpublished let­ters and greeting cards written by inhabitants of Teschen Silesia from the 1894–1952 period. The study shows a local model of politeness. Complying with the rules, the sender of private letters can affect the recipient more efficiently.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gaś, S. (2021). Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 207-218. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.14
Dział
Varia
Biogram autora

Swietłana Gaś, Instytut Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Swietłana Gaś – Instytut Etnolingwistyki, Uni­wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: leksy­kologia i leksykografia polska i rosyjska, terminologia, język prawny i prawniczy, tłumaczenie specjalistyczne.

Referencje

 1. Bukowska-Floreńska Irena, red. (1997), Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 1: Śląsk Cieszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, naro¬dową i regionalną, Katowice.
 2. Cybulski Marek (2003), Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź.
 3. D’Angelo Frank (1992), The Rhetoric of Sentimental Greeting Card Verse, „Rhetoric Review”, nr 10 (2), s. 337–345.
 4. Dzienisiewicz Daniel (2019), Błędy (orto)graficzne w rosyjskojęzycznych wiadomo¬ściach przesyłanych na kartach pocztowych, „Studia Rossica Posnaniensia”, nr 1 (44), s. 349–363.
 5. Górny Halszka (2014), Nazwa własna w tekście epistolarnym a osobliwości idiolek¬talne Witkacego – na przykładzie listów do żony z lat 1923–1939, „Język Polski”, s. 385–398.
 6. Grochola-Szczepanek Helena (2014), Grzecznościowe zachowania językowe w środo¬wisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce, „Jezikoslovni Zapiski”, t. 20, s. 175–188.
 7. Habrajska Grażyna (2001), Presupozycja – kondensacja – implikatura, w: Język w komunikacji (1), red. Grażyna Habrajska, Łódź, s. 30–37.
 8. Jędrzejko Ewa, Kita Małgorzata (2003), Wszystkiego najlepszego! Życzenia jako akty językowo-kulturowe: konwencje i kreacyjność, w: Śląskie studia lingwistyczne, red. Krystyna Kleszczowa, Ewa Sobczykowa, Katowice, s. 197–207.
 9. Kałkowska Anna (1982), Struktura składniowa listu, Wrocław.
 10. Kotłowski Jan (1998), Dawne pocztówki: historia, ikonografia, kolekcjonerstwo, War¬szawa.
 11. Lanham Carol Dana (2013), Salutatio, w: Encyclopedia of Rhetoric and Composition: Communication from Ancient Times to the Information Age, red. Theresa Enos, Routledge, s. 652–653.
 12. Lodge R. Anthony (2013), A lady-on-waiting’s begging letter to her former employer (Paris, mid-sixteenth century), w: Touching the Past: Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents, red. Marijke J. van der Wal, Gijsbert Rutten, Amsterdam, s. 19–44.
 13. Łachacz Klaudia (2019), Kategoria miejsca w XVIII-wiecznych listach miłosnych, „Res Rhetorica”, t. 6, nr 4, s. 36–55. DOI: https://doi.org/10.29107/rr2019.4.2
 14. Marcjanik Małgorzata (2008), Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 15. Marcjanik Małgorzata (2017), Aspekt kulturoznawczy badań konfrontatywnych nad grzecznością językową, „Język Polski”, nr 1, s. 34–42.
 16. Nowak Krzysztof, red. (2015), Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945, Cieszyn.
 17. Nowak Krzysztof, Panic Idzi, red. (2013), Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), Cieszyn.
 18. Ożóg Kazimierz (2014), Współczesna polska grzeczność językowa a postmoder¬nizm, „Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. 9, s. 49–60.
 19. Sikora Kazimierz (2010), Grzeczność językowa wsi, Kraków.
 20. Sikora Agata (2014), List, w: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. Grzegorz Godlewski, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Warszawa, s. 247–252.
 21. Studnicki Grzegorz (2015), Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi, Katowice.
 22. Studnicki Grzegorz (2018), I wojna światowa a życie codzienne na Śląsku Cieszyńskim, „Ethnologia Europae Centralis”, t. 15, s. 72–92.
 23. Szczęsna Ewa (2004), Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzecz¬ności i stosowności w reklamie, „Napis”, t. 10, s. 307–315.
 24. Wojciechowska Anna (2019a), List w służbie pamięci. Dokumentalny wymiar kore¬spondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, „Stylistyka”, t. 28, s. 195–214. DOI: https://doi.org/10.25167/Stylistyka28.2019.13
 25. Wojciechowska Anna (2019b), O dyskursie epistolarnym w świetle korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 26, nr 2, s. 281–292. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.19