Dorota Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020, ss. 274

Main Article Content

Piotr Fliciński

Abstrakt

Recenzja. Dorota Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020, ss. 274

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fliciński, P. (2021). Dorota Połowniak-Wawrzonek, Związki frazeologiczne i skrzydlate słowa powstałe pod wpływem języka polityki oraz ich modyfikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020, ss. 274. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(1), 283-290. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.20
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

 1. Słowniki (wraz ze stosowanymi skrótami)
 2. SS – Markiewicz Henryk, Romanowski Andrzej (2007), Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, Kraków.
 3. WSF-PF – Fliciński Piotr (2012), Wielki słownik frazeologiczny, Poznań.
 4. WSJPPWN – Wielki słownik języka polskiego PWN (2018), wersja elektroniczna.
 5. Literatura
 6. Bąba Stanisław (1978), Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności językowej w zakresie frazeologii, Poznań.
 7. Bąba Stanisław (1986), Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeolo¬gicznej, Poznań.
 8. Bąba Stanisław (1989), Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.
 9. Bąba Stanisław (2009), Problemy aktualizacji frazeologizmów, w: tenże, Frazeologia polska. Studia i szkice, red. Piotr Fliciński, Krzysztof Skibski, Poznań, s. 395–400.
 10. Bąba Stanisław (2012), Komentarze frazeograficzne, Poznań.
 11. Chlebda Wojciech (2005), Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole.
 12. Fliciński Piotr (2008), Co po „Psach” zostało? Refleksje frazeografa o niefilmowej przestrzeni współczesnej polszczyzny, „Images”, t. 6, nr 11–12, s. 189–197.
 13. Kłosińska Katarzyna, Rusinek Michał (2020), do·bra* zmia·na *czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Kraków.
 14. Lakoff George, Johnson Mark (1988), Metafory w naszym życiu, przeł. i wstępem opatrzył Tomasz P. Krzeszowski, Warszawa.
 15. Majkowska Grażyna (1987), Celowe modyfikacje związków frazeologicznych we współczesnej publicystyce, maszynopis pracy doktorskiej, Warszawa.
 16. Majkowska Grażyna (1988), Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji związków frazeologicznych, „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 5, s. 143–163.
 17. Mokijenko Walerij Mihajlowicz (1980), Slawianskaja frazeologija, Moskwa.
 18. Połowniak-Wawrzonek Dorota (2010), Wpływ języka mediów na współczesną frazeologię polską, Kielce.
 19. Taylor John R. (2007), Gramatyka kognitywna, przeł. Magdalena Buchta, Łukasz Wiraszka, red. Elżbieta Tabakowska, Kraków.