O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans)
PDF

Słowa kluczowe

acts of speech
aphorism
diatribe
denunciation
feuilleton
persuasion
emotionality

Jak cytować

Bryła , W. . (2021). O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 11–22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.1

Abstrakt

The article describes Józef Piłsudski’s texts on various types of speech. The bibliography of Piłudski’s works includes over thirty types of speech, which speaks to his linguistic agility. Our outline includes the analysis of four selected types of texts: aphorism, diatribe, denunciation and feuilleton written in various times in the course of his life. All of them were persuasive in nature and were written using a highly emotional language.

https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.1
PDF

Bibliografia

Źródła (wraz ze stosowanym skrótem)

P – Piłsudski Józef (1937–1938), Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. I–X, Warszawa (redaktorzy poszczególnych tomów: t. I, II – Leon Wasilewski; t. III, IV – Wacław Lipiński; t. V, VI, VIII, IX – Kazimierz Świtalski; t. VII – Józef Moszczeński; t. X – Henryk Wereszycki); reprint: Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990.

Literatura

Dawidziak-Kładoczna Małgorzata (2004), „Cherlacy z sercem oziębłym”. O języku pism i mów Józefa Piłsudskiego, Łask.

Dunaj Bogusław, red. (2001), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.

Głowiński Michał i in., red. (1988), Słownik terminów literackich, Wrocław.

Godlewski Grzegorz, Rakoczy Marta, Rodak Paweł, red. (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, Warszawa

Karwat Mirosław (2007), O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa.

Kowalczykowa Alina (1991), Piłsudski i tradycja, Chotomów.

Pisarek Walery, red. (2006), Słownik terminologii medialnej, Kraków.

Polechoński Krzysztof (1999), Wstęp, w: Józef Piłsudski, Wybór pism, Wrocław, s. LI–LXXXV.

Wojtak Maria (2004), Gatunki prasowe, Lublin.

Wojtak Maria (2008), Analiza gatunków prasowych, Lublin.

Wojtak Maria (2010), Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej prasy, Lublin.

Wójcik Włodzimierz (1978), Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Językoznawczej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.