O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans)

Main Article Content

Władysława Bryła

Abstrakt

The article describes Józef Piłsudski’s texts on various types of speech. The bibliography of Piłudski’s works includes over thirty types of speech, which speaks to his linguistic agility. Our outline includes the analysis of four selected types of texts: aphorism, diatribe, denunciation and feuilleton written in various times in the course of his life. All of them were persuasive in nature and were written using a highly emotional language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bryła , W. (2021). O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 11-22. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.1
Dział
Studia nad polszczyzną historyczną
Biogram autora

Władysława Bryła , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Władysława Bryła [ORCID 0000-0002-3267-6537] – Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; zainteresowania naukowe: językoznawstwo historyczne, w szczególności język pisarzy różnych epok i językoznawstwo współczesne – styl artystyczny i użytkowy.

Bibliografia

 1. Źródła (wraz ze stosowanym skrótem)
 2. P – Piłsudski Józef (1937–1938), Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. I–X, Warszawa (redaktorzy poszczególnych tomów: t. I, II – Leon Wasilewski; t. III, IV – Wacław Lipiński; t. V, VI, VIII, IX – Kazimierz Świtalski; t. VII – Józef Moszczeński; t. X – Henryk Wereszycki); reprint: Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990.
 3. Literatura
 4. Dawidziak-Kładoczna Małgorzata (2004), „Cherlacy z sercem oziębłym”. O języku pism i mów Józefa Piłsudskiego, Łask.
 5. Dunaj Bogusław, red. (2001), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.
 6. Głowiński Michał i in., red. (1988), Słownik terminów literackich, Wrocław.
 7. Godlewski Grzegorz, Rakoczy Marta, Rodak Paweł, red. (2014), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, Warszawa
 8. Karwat Mirosław (2007), O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa.
 9. Kowalczykowa Alina (1991), Piłsudski i tradycja, Chotomów.
 10. Pisarek Walery, red. (2006), Słownik terminologii medialnej, Kraków.
 11. Polechoński Krzysztof (1999), Wstęp, w: Józef Piłsudski, Wybór pism, Wrocław, s. LI–LXXXV.
 12. Wojtak Maria (2004), Gatunki prasowe, Lublin.
 13. Wojtak Maria (2008), Analiza gatunków prasowych, Lublin.
 14. Wojtak Maria (2010), Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej prasy, Lublin.
 15. Wójcik Włodzimierz (1978), Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice.