„Zagęszczenia wieloznaczeń” – gry językowe w poezji Urszuli Kozioł

Main Article Content

Jolanta Sławek

Abstrakt

The article presents the linguistic mechanisms used by the poet Urszula Kozioł to play poetic linguistic games with her readers. Based on selected poems, the article discusses the ways of employing means from various levels of the language system, including the phonetic, morphological, inflection, syntactic and semantic systems. It is pointed out that U. Kozioł’s linguistic games are often based on complex etymological and word-building mechanisms. As a result of these, the poetry is full of unexpected, often ambiguous word forms that surprise the readers with their unconstricted morphological and phonetic form with frequently unspecified and unclear meaning, making room for new, often non-standard interpretations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sławek , J. (2021). „Zagęszczenia wieloznaczeń” – gry językowe w poezji Urszuli Kozioł. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 353-369. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.21
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną
Biogram autora

Jolanta Sławek , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Jolanta Sławek [ORCID: 0000-0002-8100-9829] – Pracownia Leksykologii i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: sposoby oddziaływania społecznego we współczesnej komunikacji medialnej, językowy obraz świata we współczesnej poezji polskiej, językowe kreacje kształtowania przestrzeni sacrum we współczesnej polskiej poezji religijnej, analiza tekstologiczna tekstów religijnych, a także: problemy diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące zaburzeń mowy u dzieci (wynikających m. in. z uszkodzeń OUN), diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dysfunkcje połykania u dzieci i dorosłych, alternatywne i wspomagające metody komunikowania.

Bibliografia

 1. Źródła (wraz ze stosowanymi skrótami)
 2. H – Kozioł Urszula (2010), Horrendum, Kraków.
 3. P – Kozioł Urszula (2007), Przelotem, Kraków.
 4. SN – Kozioł Urszula (1999), Stany nieoczywistości, Warszawa.
 5. U – Kozioł Urszula (2016), Ucieczki, Kraków.
 6. Z – Kozioł Urszula (2019), Znikopis, Kraków.
 7. Literatura
 8. Dubisz Stanisław, red. (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.
 9. Grądziel-Wójcik Joanna (2017), „Znikopis” Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku, „Forum Poetyki”, nr 7, s. 58–71.
 10. Jadacka Hanna (2001), System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa.
 11. Jędrzejko Ewa (1997), Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. Ewa Jędrzejko, Urszula Żydek-Bednarczuk, Warszawa, s. 65–76.
 12. Kowalewska-Dąbrowska Jolanta (2009), Rola konotacji semantycznych słowa w interpretacji tekstu poetyckiego (na przykładzie analizy leksemu serce w wybranych utworach Haliny Poświatowskiej, Anny Kamieńskiej i Jana Twardowskiego), w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Warszawa, s. 81–96.
 13. Legeżyńska Anna, przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/urszula-koziol/ [dostęp: 20 kwietnia 2021].
 14. Łukasiewicz Jacek (1993), Żalnik, w: tenże, Rytm, czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980, Wrocław, s. 173–179.
 15. Mikołajczak Małgorzata (2000), Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków.
 16. Niesporek-Szamburska Bernadetta (2011), Zabawy słowem we współczesnych wierszach dla dzieci, w: Język pisarzy. Problemy słownictwa, t. 3, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Warszawa, s. 365–369.
 17. Okulska Inez (2011), Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie, „Kwartalnik Językoznawczy”, z. 1, s. 33–68.
 18. Opacka-Walasek Danuta (2013), Pasaże liryczne, Katowice.
 19. Pajdzińska Anna (2001), Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski, Lublin, s. 247–259.
 20. Sławek Jolanta (2018), Poetyckie żywioły sacrum. Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego, Poznań.
 21. Sławiński Janusz, red. (1988), Słownik terminów literackich, wyd. 3 poszerz. i popr., Wrocław.
 22. Sławkowa Ewa (2009), O różnych sposobach językoznawczej refleksji nad językiem artystycznym, w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Warszawa, s. 25–44.
 23. Sokólska Urszula (2015), Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 63, z. 6, s. 303–315.