„Zagęszczenia wieloznaczeń” – gry językowe w poezji Urszuli Kozioł
PDF

Słowa kluczowe

poetry
linguistic games
sound instrumentation
syntactic parallelism
paronomasia
neologism
semantic connotations

Jak cytować

Sławek , J. . (2021). „Zagęszczenia wieloznaczeń” – gry językowe w poezji Urszuli Kozioł. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 353–369. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.21

Abstrakt

The article presents the linguistic mechanisms used by the poet Urszula Kozioł to play poetic linguistic games with her readers. Based on selected poems, the article discusses the ways of employing means from various levels of the language system, including the phonetic, morphological, inflection, syntactic and semantic systems. It is pointed out that U. Kozioł’s linguistic games are often based on complex etymological and word-building mechanisms. As a result of these, the poetry is full of unexpected, often ambiguous word forms that surprise the readers with their unconstricted morphological and phonetic form with frequently unspecified and unclear meaning, making room for new, often non-standard interpretations.

https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.21
PDF

Bibliografia

Źródła (wraz ze stosowanymi skrótami)

H – Kozioł Urszula (2010), Horrendum, Kraków.

P – Kozioł Urszula (2007), Przelotem, Kraków.

SN – Kozioł Urszula (1999), Stany nieoczywistości, Warszawa.

U – Kozioł Urszula (2016), Ucieczki, Kraków.

Z – Kozioł Urszula (2019), Znikopis, Kraków.

Literatura

Dubisz Stanisław, red. (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.

Grądziel-Wójcik Joanna (2017), „Znikopis” Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku, „Forum Poetyki”, nr 7, s. 58–71.

Jadacka Hanna (2001), System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa.

Jędrzejko Ewa (1997), Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. Ewa Jędrzejko, Urszula Żydek-Bednarczuk, Warszawa, s. 65–76.

Kowalewska-Dąbrowska Jolanta (2009), Rola konotacji semantycznych słowa w interpretacji tekstu poetyckiego (na przykładzie analizy leksemu serce w wybranych utworach Haliny Poświatowskiej, Anny Kamieńskiej i Jana Twardowskiego), w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Warszawa, s. 81–96.

Legeżyńska Anna, przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/urszula-koziol/ [dostęp: 20 kwietnia 2021].

Łukasiewicz Jacek (1993), Żalnik, w: tenże, Rytm, czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980, Wrocław, s. 173–179.

Mikołajczak Małgorzata (2000), Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków.

Niesporek-Szamburska Bernadetta (2011), Zabawy słowem we współczesnych wierszach dla dzieci, w: Język pisarzy. Problemy słownictwa, t. 3, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Warszawa, s. 365–369.

Okulska Inez (2011), Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie, „Kwartalnik Językoznawczy”, z. 1, s. 33–68.

Opacka-Walasek Danuta (2013), Pasaże liryczne, Katowice.

Pajdzińska Anna (2001), Językowy obraz świata a poetyckie gry z gramatyką, w: Semantyka tekstu artystycznego, red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski, Lublin, s. 247–259.

Sławek Jolanta (2018), Poetyckie żywioły sacrum. Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły/Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego, Poznań.

Sławiński Janusz, red. (1988), Słownik terminów literackich, wyd. 3 poszerz. i popr., Wrocław.

Sławkowa Ewa (2009), O różnych sposobach językoznawczej refleksji nad językiem artystycznym, w: Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Warszawa, s. 25–44.

Sokólska Urszula (2015), Od gier językowych po bunt przeciw tradycji w polskiej poezji XX wieku, „Roczniki Humanistyczne”, t. 63, z. 6, s. 303–315.