Speleonymia Slovenského rudohoria z pohľadu teórie modelovania
PDF (Slovenščina)

Słowa kluczowe

toponomastics
speleonymy
model analysis
relational model
structural model
structural type

Jak cytować

Rožai, G. . (2021). Speleonymia Slovenského rudohoria z pohľadu teórie modelovania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 28(2), 417–430. https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.24

Abstrakt

The article presents model analysis of non-standardized names of caves and chasms of the Slovenské rudohorie mountains which follows the model analysis of anoikonyms by Jana Pleskalová, as well as the work devoted to modelling of Slovak hydronymy. The model analysis pointed out the dominance of the relational model C which expresses “properties, symptoms (and circumstances)” and the relational model A which is associated with the expression of “position, the location of underground object in the field”. The most common structural model in the given relational models is the two-member ADd+S, consisting of a derivative adjective and a noun such as Jelšavská jaskyňa, Gajdova štôlňa. Relational models (VM) referring to possessivity (VM D), especially to the immediate expression of the type of object (VM B), only have a marginal position in the proposed model analysis.

https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.2.24
PDF (Slovenščina)

Bibliografia

Bella Pavel, Hlaváčová Ivica, Holúbek Peter (2007), Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,

Liptovský Mikuláš. Aktualizovaná verzia (2013) [online]: www.smopaj.sk/sk/ zoznam [cit. 20. apríla 2016].

Blanár Vincent (2008), Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava.

Blanár Vincent, Matejčík Ján (1978, 1983), Živé mená na strednom Slovensku. I. 1. Designácia osobného mena, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava. I. 2. Distribúcia obsahových modelov, Osveta, Martin.

Krško Jaromír (2009), Vzťahové modely slovenských hydroným, In: Języki zachodniosłowiańskie w XXI wieku. Tom 3. Wspołczesne języki słowiańskie, red. Olga Wolińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 99–108.

Majtán Milan (1973), Štruktúrne typy slovenských chotárnych názvov, In: IV. Slovenská onomastická konferencia. Bratislava 9.–10. novembra 1971. Zborník materiálov, zost. Milan Majtán, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, s. 147–160.

Odaloš Pavol (2015), Modelovanie a modely chrématoným, In: 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. apríla 2014. Zborník referátov, red. Iveta Valentová, Veda, Bratislava, s. 464–472.

Pleskalová Jana (1992), Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, Nakladatelství a vydavatelství H&H, Jinočany.

Sičáková Ľuba (2007), Pomenovacie modely hydroným z povodia Slanej, In: Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie, red. Matej Považaj, Pavol Žigo, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, s. 210–226.

Sičáková Ľuba (2011), Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej), Prešovská univerzita v Prešove, Prešov.

Šrámek Rudolf (1972), Toponymické modely a toponymický systém, „Slovo a slovesnost”, roč. 33, s. 304–318.

Šrámek Rudolf (1999), Úvod do obecné onomastiky, Masarykova univerzita, Brno.

Závodný Andrej (2010), Vzťahové a štruktúrne modely v hydronymii slovenských prítokov Moravy, In: Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií, zost. Juraj Hladký, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, s. 83–90.